FA/Prabhupada 0789 - میدان عمل، مالک آن میدان و مدیر آن میدانLecture on BG 13.4 -- Paris, August 12, 1973

عابد: ترجمه: "اکنون خواهش میکنم به توضیح مختصر من در باره این میدان فعالیت گوش فرا دهی و اینکه چگونه تشکیل میشود، تغییرات آن چیست، از کجا پدید می آید، همچنین داننده میدان فعالیت کیست و تاثیراتش چیست." Prabhupāda: Tat kṣetram (BG 13.4). Idaṁ śarīraṁ kaunteya kṣetram ity abhidhīyate (BG 13.2). پس کریشنا قبلا توضیح داده است، کشترا یعنی idaṁ śarīram. شاریرام یعنی این بدن. Tat kṣetram. اول از همه، شما باید درک کنید که این بدن یا هر میدان عملیاتی، در هرکجا، سه چیز در آنجا مستتر است: میدان عملیات، مالک میدان و سرپرست آن میدان. شما میتونید بررسی کرده ودر هر کجا مطابقت کنید. پس کریشنا میفرماید kṣetra-jñaṁ cāpi māṁ viddhi. دو kṣetrajñaḥ و یک کشترا وجود دارد. یک میدان عملیات و دو شخصیت، kṣetrajñaḥ. اینطورفرض میشه که یکی متصرف و دیگری مالک است. درست مثل ما که در این خانه ساکن هستیم. خانه کشترا ست،، میدان عملیات. صاحب خانه مالک است و ما اشغالگر. دو kṣetrajñaḥ. این ملک سهم دو نفر است. اولی متصرف و دیگری مالک آن است. مشابها، هر کجا، هر نقطه جهان، هر کجا بروید، شما این سه تا رو می بینید: یک، میدان عملیات و دوتای دیگه یعنی یک اشغالگر و یک مالک. اگر فرد این سه چیز رو بفهمه، و بتونه در هر کجا این سه چیز رو مطالعه کنه، اونوقت: kṣetra-kṣetrajñayor yad jñānam. این دانش، درک اینکه در همه جا یک میدان عملیات وجود داره و دو نفر در اون میدان عملکرد سهیم هستند... یکی مالکه، دیگری اشغالگر. اگه شما فقط این سه چیز رو مطالعه کنید، اونوقت: taj-jñānaṁ jñānam. این دانش است. در غیر اینصورت همه رذل و نادان هستند، همین. این دانش است. اما در حال حاضر از هر کسی بپرسید، مالک کیه، متصرف کیه و میدان عملیات چیه. اگه این سه تا رو بپرسید، هیچکس قادر به جواب دادن نیست. این یعنی که در حال حاضر همه رذل هستند. یا اینکه اونها نمیدونند. Kṣetra-kṣetrajñayor yaj-jñānam، کریشنا میفرماید، "این رابطه میان میدان عملیات، و مالک آن." درست مثل کشاورزی. زمین متعلق به ایالت یا پادشاه است. و توسط شخص دیگری تصرف یا اجاره شده است. و زمین میدان فعالیت است. بنابراین کریشنا هدایت می کند. کریشنا هدایت میکند، و موجود زنده در انجاست. او بر طبق آن هدایت عمل میکند. بنابراین هر دونفر کریشنا و موجود زنده روی یک درخت نشسته اند. ای در اپانیشاد تایید شده. دو پرنده رو یک درخت نشسته اند. یکی میوه ی درخت رو میخوره و دیگری فقط شاهد ه. پرنده ی تماشاگر کریشنا ست. و پرنده ای که میوه های درخت رو میخوره، موجود زنده است. فیلسوفهای مایاوادی، نمیتونند بین روح جیوا، جیواتما، و پاراماتما تشخیص بدن. اونها اینو میدونند، اما چونکه اونها وحدت گرا هستند، برای ثابت کردن تئوریشون، میگن که دو تا نیست ،و یکی هست. خیر. کریشنا میفرماید دو. یکی کشتراگیاها، جیواتما، و کشتراگیاهای دیگر او، کریشنا ست. تفاوت بین این دو اینه که موجود زنده فردی فقط در مورد کشترا یا بدن خودش میدونه، اما موجود زنده دیگه، موجود زنده ی متعال، او همه ی بدنها رو میشناسه.