FA/Prabhupada 0809 - دموکراسی، مخفف " شیطان- کراسی" است740928 - Lecture SB 01.08.18 - Mayapur

کونتی عمه است، عمه ی کریشنا است. کونتی، خواهر واسودوا. بنابراین وقتی که کریشنا به دوراکا برمیگشت، بعد ازاتمام جنگ کوروکشترا ، و برقراری ماهاراج یودهیشتیرا بر تخت شاهی... ماموریت او... ماموریت او این بود که دوریودهانا باید بیرون انداخته شود، و یودهیشتیرا بر تخت بنشیند. دارما، دارماراجا. این خواست کریشنا، یا خداوند ست، که مجری مملکت باید مانند ماهاراج یودهیشتیرا متدین باشد. برنامه این ست. بدبختانه، مردم این را نمی خواهند. اونها حالا این دموکراسی رو کشف کردند. دموکراسی - دیمن - کراسی. میان بر دیمن - کراسی میشه دموکراسی. همه ی اهریمنان و دغل بازها، با هم دیگه جمع شدند، و یک جوری رای دادند، و صندلی رو اشغال کردند، کار رو به یغما بردند. تجارت رو غارت کردند. اگر ما خیلی در این مورد حرف بزنیم، خیلی مطلوب نخواهد بود، اما بر طبق کتب مقدس... ما، ما بر طبق کتب مقدس صحبت می کنیم، که میگوید دموکراسی یعنی اجتماع دغل بازان و غارتگران. این حکم شریماد-بهاگاواتام است. دولتمردان همگی داسیو خواهند بود. داسیو یعنی غارتگر. نه جیب بر. جیب بر، به طریقی، اگر شما نفهمید، یه چیزی از توی جیبتون بر میداره، و غارتگر، یا داسیو، شما رو میگیره و با زور، "اگر پولت رو ندی ، تو رو می کشم." اینها واسیو نامیده میشوند. بنابراین، در این عصر حاضر کالی، دولتمردان داسیو خواهند بود. این حکم شریماد-بهاگاواتام است. شما میتونید، ما میتونیم عملا ببینیم. شما نمیتونید پولتون رو نگهدارید. شما با کار سخت کسب میکنید، اما نمیتونید طلا نگهدارید، نمیتونید جواهر نگهدارید، نمیتونید پول نگهدارید. اونها توسط قانون ازتون میگیرند. پس اونها قانون میسازند.... ماهاراج یودهیشتیرا درست بر عکس بود. او میخواست ببینه که همه ی شهروندان خوشبخت باشند که اونها حتی توسط گرمای زیاد یا سرمای زیاد به دردسر نیفتند. اونها از هیچ بیماری رنج نکشند، از تاثیرات آب و هوایی شدید رنج نبرند، خیلی خوب بخورند، و امنیت شخصی و ملکی رو حس کنند. این یودهیشتیرا ماهاراج بود. نه فقط یودهیشتیرا ماهاراج. تقریبا تمام پادشاهان، اونطوری بودند. پس کریشنا پادشاه اصلی ست. چون در اینجا اعلام کرده است، ایشوارام یعنی کنترل کننده. او کنترل کننده اصلی ست. این در بهاگاواد-گیتا بیان شده ست. (BG 9.10). حتی این طبیعت مادی، چیزهای فوق العاده ای که جریان دارند، اونها توسط کریشنا کنترل میشوند. باید این رو درک کرد. بنابراین ما بهاگاواد-گیتا ، و شریماد-بهاگاواتام و دیگر ادبیات ودایی میخوانیم. منظور چیست؟ مقصود اینه (BG 9.10). منظور درک کردن کریشنا ست. اگر شما کریشنا رو درک نکنید، اونوقت این به-اصطلاح وداها و ودانتاها و اوپانیشادها خواندنتان فقط تلف کردن وقت ست. بنابراین در اینجا کونتی مستقیما میگوید که "کریشنای عزیز من، شما آدیام پوروشا هستید، شخص اصلی. و ایشوارام. شما یک شخص عادی نیستید. شما کنترل کننده ی متعال هستید." این درک کردن کریشنا ست. (BS 5.1). همه کنترل کننده هستند، اما کنترل کننده ی متعال کریشنا ست.