FA/Prabhupada 0901 - اگر من حسود نیستم، پس من در دنیای روحانی هستم. همه میتوانند امتحان کنند

From Vanipedia


اگر من حسود نیستم، پس من در دنیای روحانی هستم. همه میتوانند امتحان کنند - Prabhupāda 0901


730415 - Lecture SB 01.08.23 - Los Angeles

در حال حاضر، حواس ما آلوده هستند. من فکر میکنم، "من آمریکایی هستم، پس حواس من باید برای کشور من، جامعه من، ملت من بکار بروند." رهبران بزرگ، بزرگ، خیلی چیزهای بزرگ ، بزرگ. ادراک حقیقی این ست که "من آمریکایی هستم، پس حئاس من حواس آمریکایی هستند. پس باید برای آمریکا بکار بروند." مشابها هندیها فکر میکنند، بقیه فکر میکنند. اما هیچکدام آنها نمیدانند که حواس متعلق به کریشنا ست. این جهل است. بدون شعور. آنها برای همین لحظه فکر میکنند، که این حواس، اوپادهی، تعیین شده است... حواس آمریکایی، حواس هندی، حواس آفریقایی. خیر. این مایا ست. پوشانده شده است. بهمین دلیل بهاکتی یعنی sarvopādhi-vinirmuktam (CC Madhya 19.170) وقتیکه حواس شما با این تمایزات آلوده نشد، این شروع بهاکتی است. اگر من فکر کنم، "من آمریکایی هستم. من چرا باید به کریشنا آگاهی بپردازم؟ این خدای هندو ست،" این حماقت است. اگر من فکر کنم "من محمدی هستم،" "من مسیحی هستم،" دیگر از دست رفته اید. اما اگر ما این حواس را پاک کنیم که "من روح روحانی هستم. روح روحانی متعال کریشنا ست. من جزء و ذره ای از کریشنا هستم؛ بهمین دلیل این وظیفه من است به کریشنا خدمت کنم،" آنوقت بلافاصله رها می شوید. بلافاصله. دیگر آمریکایی نیستید، هندی یا آفریقایی یا این یا آن نیستید. کریشنایی شده اید، کریشنا آگاه. این خواسته شده است. بهمین دلیل کونتی دوی میگوید، "هریشیکشا، کریشنای عزیزم، شما ارباب حواس هستید، و برای ارضای حواس، ما در این موقعیت مادی زندگی ، انواع مختلف زندگی سقوط کرده ایم." بنابراین ما به این وسعت رنج میبریم، و رنج میبریم، حتی فردی مادر کریشنا میشود... زیرا این دنیای مادی است، او در رنج قرار داده شده، دیگر راجع به دیگران چه میشود گفت؟ دواکی آنقدر پیشرفته بود که مادر کریشنا شد، اما هنوز هم درون مشکلات گذاشته شد. و مشکلات توسط چه کسی؟ توسط برادرش، کامسا. پس این جهان اینگونه است. سعی کنید بفهمید. حتی شما مادر کریشنا بشوید، و حتی برادر شما، چه کسی نزدیکترین خویشاوند است. پس شما، دنیا اینقدر حسود است، که اگر چیزی مانع علاقه شخصی شود، همه آماده اند به شما دردسر بدهند. دنیا اینطور است. همه. حتی اگر او برادر باشد، حتی اگر پدر باشد. چه برسد به دیگران؟ کالنا. کهالا یعنی حسود. این جهان مادی حسود است، بد چشم است. من بتو حسادت میکنم؛ تو به من حسادت میکنی. این کار ما ست. این کار ما ست. بهمین دلیل این جنبش کریشنا آگاهی برای شخصی ست که دیگر حسود نیست، دیگر بخیل نیست. شخص کامل. Dharmaḥ projjhita-kaitavo 'tra paramo nirmatsarāṇāṁ satāṁ vāstavaṁ vastu vedyam atra (SB 1.1.2). کسانی که حسود و بخیل هستند، آنها در حصار این دنیای مادی هستند. و کسانی که حسود نیستند، آنها در جهان روحانی هستند. چیز ساده ای ست. خودتان را امتحان کنید، "آیا من حسود هستم، نسبت به همراهان دیگرم ، دوستانم، همه چیز بخیل هستم؟" پس من در دنیای مادی هستم. و اگر حسود نیستم، آنگاه در جهان روحانی هستم. هر کسی میتواند امتحان کند. اصلا صحبت اینکه آیا من از نظر معنوی پیشرفته هستم یا نه نیست. شما میتوانید خودتان را امتحان کنید. (SB 11.2.42). در ست مثل اینکه اگر شما دارید میخورید، میفهمید که آیا راضی شده اید، آیا گرسنگی شما ارضا شده است. شما مجبور نیستید از دیگران گواهی بگیرید. مشابها، اگر خودتان را آزمایش کنید، آیا حسود هستید، آیا بخیل هستید، آنوقت شما در دنیای مادی هستید. و اگر حسود نیستید، بخیل نیستید، در دنیای روحانی هستید. اگر حسود نباشید آنوقت میتوانید بخوبی به کریشنا خدمت کنید. زیرا حسادت ما، بخیل بودن ما ، از کریشنا شروع شده است. درست مانند مایاوادی ها: "چرا کریشنا باید خدا باشد؟ من هستم، منهم خدا هستم. منهم هستم."