FA/Prabhupada 0902 - کریشنا آگاهیکمبود ا ست پس اگر شما کریشنا آگاه بشوید آنوقت همه چیز فراوان میشود730415 - Lecture SB 01.08.23 - Los Angeles

Prabhupāda: این شروع زندگی مادی است، حسادت نسبت به کریشنا. "چرا کریشنا باید لذت برنده باشد؟ من باید لذت برنده باشم. چرا کریشنا باید از گوپی ها لذت ببرد؟ من کریشنا میشوم و لذت میبرم، یک جمعی از گوپیها مسازم و لذت میبرم." این مایا ست. هیچکس نمیتواند لذت برنده باشد. بهمین دلیل کریشنا میفرماید، bhoktāraṁ yajña (BG 5.29)... شری کریشنا تنها لذت برنده است. و اگر ما وسایل لذت او را فراهم کنیم، این کمال زندگی ما ست. و اگر ما بخواهیم از کریشنا تقلید کنیم، که "من باید یک خدا بشوم. من باید یک مقلد لذت برنده بشوم،" آنوقت شما در مایا هستید. تنها کار ما این است... درست مانند زندگی گوپیها. کریشنا لذت میبرد و آنها وسایل لذت او را فراهم میکنند. بله. این بهاکتی است. ما ساخته شده ایم برای... کریشنا تهیه میکند... خادم و ارباب. تمام احتیاجات یک خادم توسط ارباب فراهم میشود، اما وظیفه خادم خدمت کردن به ارباب است. فقط همین. Eko bahūnāṁ yo vidadhāti kāmān nityo nityānāṁ cetanaś cetanānām... (Kaṭha Upaniṣad 2.2.13). اینها اطلاعات ودایی است... کریشنا بی اندازه برای شما تهیه میکند، تمام نیازهای زندگی را. هیچ کمبودی وجود ندارد. هیچ مشکل اقتصادی وجود ندارد. شما فقط سعی کنید به کریشنا خدمت کنید. آنوقت همه چیز کامل میشود. زیرا او هریشیکشا ست. و خیلی بشتر... اگر کریشنا مایل باشد، همه چیز بوفور خواهد بود. درست مثل کشور شما، همه چیز بوفور هست. در کشورهای دیگر... من به سوییس رفتم: همه چیز وارد میشود. فرآورده ای نیست. تنها ، تنها آذوقه برف است. ((خنده) هر چقدر میخواهی برف داشته باش. می بینید؟ مشابها همه چیز تحت کنترل کریشنا ست. اگر شما عابد بشوید، دیگر هیچ ذخیره برفی نیست - فقط ذخیره غذایی. و اگر عابد نشوید، با برف پوشانده می شوید. (خنده) فقط همین. با ابر پشانده میشوید. همه چیز تحت کنترل کریشنا ست. بنابراین در حقیقت هیچ کمبودی نیست. فقط کمبود کریشنا آگاهی است. پس اگر شما کریشنا آگاه بشوید آنوقت همه چیز فراوان خواهد بود. کمبودی نیست. روند این است. Tvayā hṛṣīkeśa... و در اینجا گفته شده است: Yathā hṛṣīkeśa khalena devakī (SB 1.8.23). دنیا پر از خطر است. اما دواکی... کونتی دوی میگوید، "اما چون دواکی عابد توست، او را نجات دادی از پریشانی که توسط برادر حسود او به او وارد شد." به محض اینکه برادر شنید که "پسر خواهرم، هشتمین پسر خواهرم مرا خواهد کشت،" اوه، او آماده بود که فورا دواکی را بکشد. پس توسط شوهر خواهرش آرام شد. این وظیفه ی شوهر است که حفاظت کند. "برادر-زن عزیزم، چرا به خواهرت حسادت میکنی؟ بهرحال، خواهرت تو را نخواهد کشت. پسرش تو را خواهد کشت. مشکل این است. من تمام پسران را به تو خواهم داد، آنوقت تو هر کاری که خواستی انجام بده. چرا میخواهی این دختر بیگناه را بکشی، تازه عروس را؟ او خواهر جوانتر تو است، درست مانند دخترت است. تو باید از او محافظت کنی. چرا اینکار را میکنی؟" بنابراین کامسا آرام شد. او حرفهای واسودوا را باور کرد، که او همه ی پسرها را خواهد داد، "و اگر خواستی، میتوانی بکشی." او فکر کرد، "بگذار من موقعیت کنونی را نجات ببخشم. بهرحال، بعدا، وقتی کامسا دارای پسر خواهر شد، شاید این حسادت را فراموش کند." اما او هرگز، هرگز فراموش نکرد. بله. او همه ی پسرها را کشت و آنها را در زندان نگهداشت. Śucārpitā badhya aticiram (SB 1.8.23). آتیچیرام یعنی برای زمانی طولانی. او نجات یافت. دواکی هم بالاخره نجات یافت. مشابها اگر ما موقعیت دواکی و کونتی را بگیریم.... کونتی، درست با پسرهای او، پانچا- پانداوا، پنج پانداوا... بعد از اینکه او بیوه شد، تمام نقشه این بود، دهیریتاراشترا "چطور این بچه های برادر جوانترم را بکشم؟ چونکه، اتفاقا، من کور بودم، نتوانستم بر تخت پادشاهی بنشینم. برادر جوانترم آنرا گرفت. اکنون او مرده است. پس حداقل پسرهایم، آنها باید تخت را بگیرند." این سیاست او بود، سیاست دهریتاراشترا. من نتوانستم بگیرم." این تمایلات مادی است. "من باید خوشحال باشم. پسران من باید خوشحال باشند. جامعه من باید شاد باشد. ملت من باید خوشحال باشد." اینها خودخواهی گسترده هستند. هیچکس به کریشنا فکر نمیکند، کریشنا چطور خوشحال میشود. هر کسی به خودش فکر میکند: "من چطور شاد باشم، بچه های من چطور خوشحال باشند، مردم من خوشحال باشند، جامعه من خوشحال باشد، ملت من...." این تلاش برای بقا ست. همه جا پیدا میکنید. این هستی مادی است. هیچکس فکر نمیکند کریشنا چطور خوشحال خواهد شد. بهمین دلیل این کریشنا آگاهی خیلی والا ست. سعی کنید از بهاگاواتام، بهاگاواد-گیتا بفهمید. و hṛṣīkeṇa hṛṣīkeśa-sevanam (CC Madhya 19.170)، و سعی کنید حواستان را مشغول کنید برای خدمت به ارباب حواس. آنوقت شما خوشبخت خواهید شد. از شما خیلی متشکرم. عابدان: جایا شریلا پرابهوپادا.