FA/Prabhupada 0903 - به محض آنکه آن مستی بپایان رسید، تمام رویاهای مستانه شما تمام خواهد شد730418 - Lecture SB 01.08.26 - Los Angeles

ترجمه: "خدای من، بزرگی تو براحتی قابل رسیدن است، اما فقط برای کسانی که از مادیات خسته اند. فردی که در راه پیشرفت مادی است، تلاش داردخودش را بهبود بخشد با خاندان محترم، توانگری ، تحصیلات عالی و زیبایی بدنی، نمیتواند با احساسات خالصانه به تو نزدیک شود." Prabhupāda: بنابراین اینها عدم صلاحیتها هستند. توانگری مادی، این چیزها... جانما، تولد یافتن در خانواده و یا ملتی بسیار اشرافی. درست مانند شما پسران و دختران آمریکایی، شما از پدر، مادر، ملت ثروتمندی راده شده اید. پس این، در یک مفهوم، لطف خداوند است. و همچنین این... تولد یافتن در یک خانواده یا ملت خوب، توانگر شدن، خیلی ثروتمند، در دانش پیشرفته شدن، تحصیلات، همه، همه چیزهای مادی. و زیبایی، اینها پاداشهای اعمال متقیانه است. در غیر اینصورت، چرا یک مرد فقیر، توجه هیچکس را جلب نمی کند؟ اما یک مرد ثروتمند جلب میکند. یک مرد تحصیلکرده جلب میکند. یک نادان، پست فطرت، توجه کسی را جلب نمیکند. مشابها در زیبایی، در توانگری، این چیزها از نظر مادی بسیار سودمند هستند. Janmaiśvarya-śruta (SB 1.8.26). اما وقتی که شخصی در این راه مادی توانگر شد، مست میشود. "اوه، من مرد ثروتمندی هستم. من مرد تحصیلکرده ای هستم. من پول ذارم." مست می شود. بهمین دلیل ما توصیه میکنیم... چون آنها قبلا توسط دارایی هایشان مست شده اند. و باز هم مستی؟ آنوقت، توسط طبیعت، این مردم پیش از این مست بودند. مست به این مفهوم.... مثلا اگر شما شراب بنوشید، مست می شوید. در آسمان پرواز می کنید. اینطوری فکر می کنید. به بهشت رفته اید. بله. پس اینها اثرات مستی است. اما این اشخاص نمیدانند که این مستی، مستی تمام خواهد شد. این در محدوده ی زمان است. ادامه نخواهد داشت. این توهم خوانده میشود. فردی در مستی، که "من خیلی ثروتمند هستم. من خیلی تحصیلکرده هستم، من خیلی زیبا هستم، من خیلی.... من در یک خانواده بالا، در یک ملت بالا بدنیا آمده ام." این درست است. اما این مستی، چقدر طول خواهد کشید؟ فرضا شما آمریکایی هستید. ثروتمند هستید، زیبا هستید. در دانش پیشرفته اید، و شما، میتوانید از آمریکایی بودن مغرور بشوید. اما این مستی چقدر طول میکشد؟ به محض آنکه این بدن تمام شود ، همه چیز تمام شده است. همه، همه ی مستی. درست مثل... مورد یکسان. شما چیزی مینوشید، مست میشوید. اما به محض اینکه آن مستی تمام شد، تمام رویاهای مستانه ی شما به پایان میرسند، تمام. پس این مستی، اگر شما در مستی باقی بمانید، در آسمان و سطح ذهنی آویزان بودن... اینها سطوح ذهنی هستند، سکوی خودخواهی، سطح بدنی. اما شما این بدن نیستید، نه این بدن زمخت و بدن لطیف. این بدن زمخت از خاک، آب، هوا، آتش، اتر، و بدن لطیف از ذهن، شعور و منیت ساخته شده است. اما شما به این هشت عنصر تعلق ندارید، آپاریام. در بهاگاواد-گیتا. این انرژی فروتر خداوند است. حتی فردی که از نظر ذهنی خیلی پیشرفته است، نمیداند که تحت نفوذ انرژی پایینتر قرار دارد. او نمیداند. این مستی است. درست مثل شخص مستی که نمیداند در چه موقعیتی قرار دارد. بنابراین این موقعیت توانگری مستی است. و اگر شما مستی تان را افزایش دهید... تمدن امروزی این است که ما از پیش مست بودیم و مستی را افزایش میدهیم. ما باید از حالت مستی بیرون بیاییم، اما تمدن امروزی اینرا افزایش میدهد ، که "شما بیشتر مست شوید، بیشتر مست شوید، و به جهنم بروید." این موقعیت تمدن امروزی است.