FA/Prabhupada 0955 - اکثریت موجودات زنده، در دنیای روحانی هستند. تنها عده ی کمی فرو افتاده اند750623 - Conversation - Los Angeles

دكتر مايز : آيا همه ارواح كه در آسمان روحاني بودند بيكباره سقوط كردند يا در زمان هاي متفاوت ، يا ارواحي وجود دارند كه هميشه خوب هستند ، نادان نيستند ، آنها سقوط نمي كنند ؟ پرابهوپادا : نه ، اكثريت ، ٩٠٪ هميشه خوب هستند . آنها هرگز سقوط نمي كنند . دكتر مايز : پس ما در ميان ١٠٪ هستيم ؟ پرابهوپادا : بله . يا كمتر از آن . در ماده ، همه دنياي مادي ، همه موجودات زنده ... درست مانند اينكه آنها در زندان هستند ، جمعيتي وجود دارد ، اما آنها اكثريت نيستند . اكثريت جمعيت ، خارج از زندان هستند . مشابها" اكثريت موجودات زنده، جزء و ذره اى از خداوند، در عالم روحاني هستند . فقط تعدادي سقوط مى كنند دكتر مايز : آيا كريشنا از قبل مي داند كه روحي نادان مي شود و سقوط مي كند ؟ پرابهوپادا : كريشنا ؟ بله ، كريشنا مي داند زيرا به همه چيز واقف است . دكتر مايز : آيا هميشه ارواح بيشترى در حال فروافتادن هستند؟ پرابهوپادا : نه هميشه . اما تمايل براي فرو افتادن وجود دارد ، نه براي همه ، اما چون وابستگي وجود دارد ... همه دوست ندارند كه از استقلال سوء استفاده كنند همان مثال: درست مثل اينكه يك دولت درحال ساختن يك شهر است، و يك زندان هم مى سازد، زيرا دولت مى داندكه كسى ممكن است قاتل باشد، پس پناهگاه آنها هم بايستى ساخته بشود فهميدنش بسيار ساده است. نه اينكه هيچكسى خلاف كار نمى شود، ولى دولت مى داند كه بعضى از آنها مى شوند در غير اين صورت چرا آنها زندان هم مى سازند؟ كسى ممكن است بگويد،" خلاف كجاست؟ شما داريد مى سازيد...." دولت مى داند كه خلاف خواهد بود پس اگر دولت معمولى مى داند، چرا خداوند نمى تواند بداند؟ زيرا تمايل وجود دارد. : منشاء آن تمايل هست...؟ بله. : آن تمايل از كجا مى آيد؟. : تمايل يعنى استقلال پس هر كس مى تواند بفهمد كه استقلال يعنى شخص مى تواند از آن بطور مناسبى استفاده كند، مى تواند از آن سوء استفاده كند اين استقلال است. اگر شما فقط آن را يك طرفه كنيد، كه نمى توانيد فروافتاده بشويد، اين استقلال نيست. اين جبر و زور است بنابراين كريشنا مى فرمايد، ياتهچاسى تاتها كورو. ( بهاگاوادگيتا، فصل ١٨، آيه ى ٦٣):" حالا هرچه را كه دوست دارى انجام بده"