FA/Prabhupada 1005 - بدون کریشنا آگاهی، شما فقط خواسته های بدرد نخور خواهید داشت750713 - Conversation B - Philadelphia

بدون کریشنا آگاهی، شما فقط خواسته های بدرد نخور خواهید داشت سندی نیکسون: بسیار خوب. پرسیدن این سوال برای من سخت است، چون جهل را در بخش من نشان میدهد. اما من آنرا در نادانی نمی پرسم. میخواهم جواب شما را روی نوار داشته باشم، ممکن است؟ آیا خواسته های شما... آیا همه ی خواست ها نهایتا باید بروند، و این شامل خواسته برای کریشنا آگاهی هم میشود؟ Prabhupāda: بدون کریشنا آگاهی، شما فقط خواسته های بی ارزش خواهید داشت. و وقتی که کریشنا آگاه هستید، آنوقت خواسته ی صحیح دارید. سندی نیکسون: هدف بسیاری از راههای معنوی یافتن گوروی درون است. Prabhupāda: درون؟ سندی نیکسون: گوروی در داخل. آیا این فرق دارد...؟ Prabhupāda: یافتن گوروی درون، چه کسی این را گفته است؟ سندی نیکسون: اووم... جایاتریتها: کیرپال سینگ، او اینرا میگوید. سندی نیکسون: ببخشید؟ جایاتریتها: کیرپال سینگ، او یک شخصی ست که اینرا میگوید. گوروداسا: کریشنامورتی هم اینرا میگوید. Prabhupāda: پس چرا او میاید بیاموزد؟ (خنده) این حقه باز، چرا او می آید بیاموزد؟ جواب این است. این چیزها توسط اراذل صحبت میشود. او آمده است بیاموزد، و میگوید، "گوروی درون را پیدا کنید." پس آنوقت تو برای چه آمده ای بیاموزی؟ چون مردم با خرد نیستند، نمیتوانند او را بفهمند. او حرفهای بی معنی میزند، و آنها گوش میدهند، فقط همین. گوروداسا: او همچنین کتاب در باره ی "به هیچ کتابی نیاز نداریم "نوشته است. (خنده) Prabhupāda: پس میتوانید بفهمید او چه پست فطرتی است. نیست؟ شما قبول میکنید یا نه؟ او کتاب مینویسد، و میگوید، "به کتاب احتیاج نیست." او برای آموزش به اینجا می آید، و میگوید، "به معلم نیازی نیست. معلم در درون است." او یک پست فطرت نیست؟ سندی نیکسون: خب، آنها میگویند... آن مردم... Prabhupāda: خیر، شما اول به سوال من جواب بدهید. اگر او چیزهای ضد و نقیض میگوید، یک پست فطرت نیست؟ سندی نیکسون: خب، او با خودش در تناقض است. Prabhupāda: بهمین دلیل او یک حقه باز است. او نمیداند چطور از او دفاع کند. سندی نیکسون: آیا میتوان وداها را بطور نمادین به همان دقت برداشت کرد؟ Prabhupāda: همانگونه که هست. ما بهاگاواد-گیتا را همانگونه که هست معرفی می کنیم، نه بطور نمادین.