FA/Prabhupada 1006 - ما سیستم طبقاتی را معرفی نمی کنیم750713 - Conversation B - Philadelphia

ما سیستم طبقاتی را معرفی نمی کنیم سندی نیکسون: آیا شما سعی میکنید دوباره زنده کنید... من حس میکنم این سوال را به دو راه مختلف بپرسم. اول از این طریق می پرسم که، در یک مفهوم، غلط است. شاید من فقط اینطور بپرسم و فقط پاسخ شما را بگیرم. آیا شما قصد دارید در غرب بیداری را زنده کنید... آیا شما قصد دارید سیستم طبقاتی باستانی هند را در غرب دوباره رایج کنید؟ من دارم یک سوال می پرسم من... Prabhupāda: شما اینرا کجا یافتید که ما داریم سیستم طبقاتی را دایر میکنیم؟ کجا پیدا کردید؟ اول بگذارید من بدانم. چرا شما این سوال را می پرسید؟ اگر شما دیده اید که ما تلاش داریم سیستم طبقاتی هند را معرفی کنیم، آنوقت بگویید. اما اگر چنین قصدی وجود ندارد، چرا شما این سوال را می پرسید؟ سندی نیکسون: خب، چونکه خیلی از مردم مشتاق هستند، و دلیل اینکه من مایل هستم این سوال را بپرسم... Prabhupāda: نه، نه، خیلی از مردم - شما هم یکی از آنها هستید. خب از کجا فهمیدی که ما سعی داریم سیستم طبقاتی را معرفی کنیم؟ اول تلاش را پیدا کنید. بعد سوال کنید. در غیر اینصورت این یک پرسش نا مربوط است. سندی نیکسون: گیتا در باره یک سیستم طبقاتی صحبت میکند. Prabhupāda: هان؟سندی نیکسون: گیتا سیستم طبقاتی را ذکر میکند. Prabhupāda: گیتا، چه تذکری، شما میدانید؟ سندی نیکسون: چهار طیقه و یک طبقه ی غیر قابل لمس. Prabhupāda: آن چیست؟ بر چه اساسی؟ سندی نیکسون: من مستقیما جایش را نمیدانم. اما برهما... Prabhupāda: برهماناندا. چه کسی گفته است که این سیستم طبقاتی است؟ این سیتم طبقاتی نیست. Cātur-varṇyaṁ mayā sṛṣṭaṁ guṇa-karma-vibhāgaśaḥ (BG 4.13). بر اساس قابلیت و بر اساس کار، چهار دسته مردم وجود دارند. درست همانطور که شما درک میکنید که مهندسان وجود دارند و شاغلان پزشکی وجود دارند. پس شما آنان را بعنوان طبقه میگیرید؟ "اوه، او یک طبقه ی مهندس است. او طبقه ی پزشکی است." شما اینطور میگویید؟ سندی نیکسون: من نمیخواهم بگویم که من چه حسی دارم، چون دارم حرفهای شما را ضبط میکنم. (خنده) Prabhupāda: من از شما میپرسم. من از شما میپرسم.... سندی نیکسون: خب، من فکر میکنم طبقه همیشه وجود داشته است. فقط این که ما این حقیقت را نمی فهمیم که آنها همیشه آنجا هستند. Prabhupāda: خیر، تشخیص دادن یعنی اینکه اگر فردی یک پزشک با صلاحیت است ما او را بعنوان یک پزشک بپذیریم. و اگر فردی مهندس با صلاحیت است، ما او را بعنوان یک مهندس بپذیریم. مشابها، بهاگاواد-گیتا پیشنهاد میکند - پیشنهاد نه؛ این وجود دارد - چهار دسته افراد وجود دارند: دسته با هوش ترین افراد، دسته افراد مدیران، دسته افراد تولید کننده و کارگران عادی. این از قبل وجود داشته است. بهاگاواد-گیتا میگوید آنها چطور باید طبقه بندی بشوند، که " این به این دسته تعلق دارد، او به آن دسته تعلق دارد." این در بهاگاواد-گیتا توضیح داده شده است، نه اینکه با تولد، یطور ارثی، فردی یک طبقه میشود. سعی نکنید دچار سوء تفاهم بشوید. دسته بندی از قبل وجود داشته است: یک دسته از مردم، خیلی با هوش هستند. او در جامعه انسانی وجود ندارد؟ شما فکر میکنید همه مردم به یک اندازه با هوش هستند؟ اینطور فکر میکنید؟ باید یک طبقه ی ، با خرد بسیار بالا وجود داشته باشد. علائم دسته ی با خردان چیست؟ این در بهاگاواد -گیتا شرح داده شده است. شخص با خرد درجه-یک کسی ست که میتواند ذهنش را کنترل کند، میتواند حواسش را کنترل کند، بسیار صادق است، خیلی پاک، خیلی ساده، خیلی صبور، در دانش بسیار پیشرفته، استفاده ی عملی دانش در زندگی، و ایمان بی شائبه به خداوند. این یک شخص درجه-یک است. بنابراین این در هند نیست، هر کجا این قابلیتها را یافتید، او او یک شخص طبقه یک است. پس ما سعی داریم آنرا معرفی کنیم، که بدون شخص طبقه-اول، جامعه بی فایده است. بنابراین اشخاص طبقه-اول وجود دارند. شما یاد میگیرید. مثلا پسری خیلی با هوش است؛ هنوز، او احتیاج به آموزش در مدرسه، کالج دارد. آنوقت او مغز دسته-اولش را ، موقعیت طبقه-اولش را حفظ میکند. پس شخص طیقه-اول وجود دارد. حالا ما باید بطرز شایسته ای به آنها یاد بدهیم چطور کنترل کننده ذهن بشوند، چطور کنترل کننده حواس بشوند، چگونه صادق باشند، چگونه از درون پاک بشوند، از بیرون، چگونه سرشار از دانش بشوند، چگونه تلاش کنند دانش را در زندگی عملی پیاده کنند، چگونه خدا آگاه بشوند. این تربیت... یک شخص درجه-یک میتواند فرا بگیرد، همانطور که این پسرها، دارند میگیرند. آنها مغز درجه-یک شان را دارند، و حالا دارند تربیت میشوند. این نیاز است: اشخاص درجه-یک تربیت شده. این تربیت مورد نیاز است. بنابراین ما سیستم طبقاتی را معرفی نمی کنیم، که هر پست فطرتی که در یک خانواده برهمن زاده شد، یک برهمن میشود. ما این را قبول نداریم. شخص درجه-یکی را که تربیت شده تا برهمن شود، ما او را می پذیریم. اهمیتی ندارد که او هند یا اروپا یا آمریکا باشد. مهم نیست. ما سعی داریم این سیستم را بشناسانیم. این در بهاگاواد-گیتا شرح داده شده است. سیستم طبقاتی یعنی اینکه شخصی که در یک خانواده برهمن متولد شده، و اگر بنا به عادت او فرد درجه-پنج است، و بنا به تولدش بعنوان شخص درجه-یک پذیرفته شود. مشابها، یک شخص، خیلی با خرد، میتواند خود را با همه ی رسوم درجه-یک وفق بدهد، اما چون در یک خانواده کارگر بدنیا آمده است، او یک کارگر است. ما میخواهیم به این مزخرفات خاتمه بدهیم. ما مغزهای درجه-یک را انتخاب کرده و به آنها آموزش میدهیم چگونه یک شخص درجه-یک بشوند. این کار ما است. نه اینکه این چیزهای بی ارزش را معرفی کنیم. خیر.، ما معرفی نمی کنیم. در غیر اینصورت من چطور دارم به آنها نخ مقدس تقدیم میکنم؟ حالا فقط ببینید. هر کسی از هند، خواهد فهمید او یک برهمن درجه-یک است. ما اینگونه تربیت می کنیم.