FA/Prabhupada 1007 - تا جایی که به کریشنا آگاهی مربوط میشود، ما بطور یکسان پخش میکنیم

From Vanipedia


تا جایی که به کریشنا آگاهی مربوط میشود، ما بطور یکسان پخش میکنیم
- Prabhupāda 1007


750713 - Conversation B - Philadelphia

تا جایی که به کریشنا آگاهی مربوط میشود، ما بطور یکسان پخش میکنیم سندی نیکسون: اینهم یکی دیگر روی آن خط. اینهم یک نوع دیگر روی آن خط. چه، شما چه احساسی نسبت به لیب خانمها دارید؟ (خنده) جایاتریتها: او میخواهد راجع به آزادی زنان بداند. احساس ما نسبت به آزادی زنان چیست؟ Prabhupāda: من نمیخواهم در این باره صحبت کنم چون... (خنده) آنها... چون شما پرسیدید، من توضیح میدهم، که زنان نادان چطور توسط مردان با هوش فریب خوردند. می بینید؟ خانم عابد: شریلا پرابهوپادا هر کسی را که هاره کریشنا ذکر کند آزاد میکند. Prabhupāda: به آنها داده شده... در کشور شما، آنها به شما آزادی داده اند. آزادی یعنی حقوق مساوی، اینطور نیست؟ زن و مرد حقوق یکسان دارند. سندی نیکسون: آنها در این کشور سعی میکنند. Prabhupāda: بسیار خوب، سعی میکنند. اما شما زنها، شما نمیتوانید ببینید، که این به-اصطلاح حقوق مساوی زنان را فریب میدهد. حالا من روشنتر توضیح میدهم که یک زن و مرد ملاقات میکنند. حالا عاشق و معشوق میشوند. بعد رابطه جنسی دارند، و زن حامله میشود، و مرد میرود. این زن ساده، مجبور میشود مسئولیت بچه را بگیرد، و از دولت در خواست صدقه کند، "لطفا به من پول بدهید." این استقلال شماست. شما قبول دارید این استقلال است؟ که، مرد زن را باردار کند و بدون هیچ مسئولیتی برود، و زن نمیتواند کودک را رها کند؛ او ادامه میدهد، از دولت گدایی میکند یا سعی میکند بچه را بکشد؟ شما فکر میکنید این خیلی استقلال است؟ جواب شما چیست؟ آن جکسون: به... آیا کشتن بچه خوب است یا نه؟ سوال این است؟ Prabhupāda: بله، آنها الان دارند میکشند، سقط جنین. راویندرا-سواروپا: او میخواهد آن نوع استقلال را بداند. آن جکسون: برای کودک؟ راویندرا-سواروپا: برای زن. Prabhupāda: برای زن. راویندرا-سواروپا: این آزادی است. او با یک مرد راطه داشته است، و حامله میشود. مرد ترک میکند. آنوقت زن مجبور میشود برای محافظت از بچه از دولت صدقه بگیرد... Prabhupāda: یا بکشد. راویندرا-سواروپا: یا زن بچه را بکشد. خب این خوب است یا بد؟ آن جکسون: خب، زن انتخاب کرده است که ... Prabhupāda: این یعنی، این سو-چهار اونس است. شما انتخاب کرده اید که بچه خود را بکشید. این انتخاب خوبی است؟ سندی نیکسون: این بدترین جرمی است که شما میتوانید مرتکب شوید. جایاتریتها: مغزش دارد بزرگتر میشود. (خنده) Prabhupāda: شما فکر میکنید این کار خوبی است؟ هان؟ آن جکسون: من فکر میکنم این سوال خیلی پیچیده ای است. Prabhupāda: بهمین دلیل من میگویم آنها به نام استقلال شما را فریب میدهند. شما آنرا نمی فهمید. بنابراین سی - چهار اونس. آنها شما را فریب میدهند، و شما فکر میکنید مستقل هستید. سندی نیکسون: آنها مسئولیتی را که به همراه آزادی می آید فراموش کرده اند. Prabhupāda: بله، آنها مسئولیت را بعهده نمیگیرند. آنها میروند. لذت مبرند و میروند. و زن مجبور است عهده دار مسئولیت بشود، چه بچه را بکشد یا نگهدارد، گدایی کند. شما فکر میکنید گدایی کردن خیلی خوب است؟ در هندوستان، اگرچه آنها فقرای- مصیبت زده هستند، با اینحال، مستقل باقی نمی مانند. تحت نظر شوهر هستند، و شوهر تمام مسئولیت را بعهده میگیرد. پس زن مجبور نیست نه بچه را بکشد نه برای نگهداریش گدایی کند. پس کدام یک استقلال است؟ با شوهر باقی ماندن استقلال است یا آزاد بودن تا همه از او لذت ببرند؟ سندی نیکسون: در هر حال آزادی آنجا نیست. این آن آزادی که باید باشد نیست. Prabhupāda: پس هیچ آزادی وجود ندارد؛ آنها فکر میکنند آزادی دارند. این یعنی تحت یک بهانه ای، مردان زنان را فریب میدهند، فقط همین. بنابراین به نام استقلال، آنها موافقت کرده اند که توسط یک طبقه دیگر فریب بخورند. وضعیت این است. سندی نیکسون: به جای آن ، زنان میتوانند کریشنا را بعنوان... Prabhupāda: ما چنین تبعیضی نداریم. سندی نیکسون: بدون تبعیض... Prabhupāda: ما کریشنا آگاهی را بطور مساوی هم به زنان و هم به مردان میدهیم. ما یک چنین تمایزاتی را قایل نمیشویم. اما برای محافظت آنها از استثمار شدن توسط مردان، ما چیزی را آموزش میدهیم، که " شما این را دوست دارید. شما آنرا دوست دارید. ازدواج کنید. مستقر شوید. بطور مستقل آواره نشوید. "ما اینطور به آنها آموزش میدهیم. اما تا جایی که به کریشنا آگاهی مربوط میشود، ما یکسان گسترش میدهیم. همچین چیزی وجود ندارد که "اوه، تو یک زن هستی، کم هوش تر یا با هوش تر. بهمین دلیل تو نمیتوانی بیایی." ما آن را نمیگوییم. ما به زنان، مردان، فقیران، ثروتمندان، به همه خوشامد میگوییم، چون در آن سطح مساوات. Vidyā-vinaya-sampanne brāhmaṇe gavi hastini śuni caiva śvapāke ca paṇḍitāḥ sama-darśinaḥ (BG 5.18). ما هیچکس را رد نمی کنیم. این مساوات است.