FA/Prabhupada 1016 - بهاگاواتام میگوید که سرچشمه همه چیز ادراک است. آگاهی720200 - Lecture SB 01.01.01 - Los Angeles

من این بدن را، بنا برا خواسته ام تولید کرده ام. اما با اینکه ادعا میکنم بدن من است، نمیدانم این بدن چگونه کار میکند. برای من نا شناخته است. من موهایم را می چینم، اما نمیدانم چطور دوباره موها رشد میکنند. ناخن هایم را کوتاه میکنم. اما نمیدانم، چه عملی در درون جریان دارد، پس حتی بعد از کوتاه کردن ناخنها و موها، دوباره رشد میکنند. یا نمیدانم... من میخورم، میدانم، چون من دارم یک جسمی را میخورم، و آن درون شکم من تبدیل به ترشحات مختلف میشود، و این ترشح پخش میشود. من اینرا از بعضی پزشکان و یا علم پزشکی میدانم، اما تا جایی که به من مربوط است، من نمیدانم که چطور مواد غذایی من تبدیل به خون میشوند. چطور خون به قسمتهای مختلف بدن حمل میشود، تا من دوباره انرژی بگیرم. در واقع من نمیدانم. اما شخصیت متعال خداوند، او میداند، مستقیما و غیر مستقیم، هر دو، چگونه این تجلیات جهان مادی عمل میکنند. او همه چیز را میداند. چطور خورشید طلوع میکند. چطور ماه طلوع میکند. چگونه اقیانوس ها استوار هستند. روی زمین جاری نمیشوند. چنان اقیانوس بزرگی - میتواند بلافاصله در عرض یک ثانیه یک شهر یا زمینی را به زیر آب برد. اما این کار را نمی کند. سمت و سو مشخص است. بهمین دلیل بهاگاواتام میگوید که سرچشمه همه چیز ادراک است. آگاهی. و آگاهانه همه چیز را کنترل میکند. "Anvayād itarataś cārtheṣv abhijñaḥ" آبهیگنا" یعنی کاملا آگاه. سوال بعدی ممکن است سر بزند، که او از کجا دانش را بدست میاورد؟ او منشا است. چون ما این عقیده را داریم که هر موجود زنده ای، دانش را از دیگران میگیرد. همانطور که ما دانش خود را از پیر روحانی مان میگیریم. شاگردان من دانش را از من میگیرند، پس دانش آنها هم توسط کس دیگری داده شده است. دارای یک منبع است. اما، اگر شخصیت متعال خداوند منشا است، او چطور این دانش خلقت، نگهداری را بدست آورده است؟ جواب "سوا-رات" است. او دانش را از گسی نگرفته است. اودر دانش خود-کفا است، خود او. این طبیعت خداوند است. لزومی ندارد که او دانش را از شخص برتری دریافت کند، چون هیچکس نمیتواند برتر از خداوند باشد. یا حتی با خدا برابر باشد. هیچکس با او یرابر نیست. هیچکس بزرگتر از او نیست. ما اکنون این تجربه را داریم که اولین مخلوق، اولین مخلوق در این جهان، لرد برهما است. بنابراین، او هم بدون کمک دیگران دانش را دریافت کرد، زیرا... او اولین مخلوق زنده است. بنابراین مخلوق زنده دیگری وجود نداشت، پس چطور دانش را دریافت کرد؟ آیا این به این معنا ست که لرد برهما منشا اصلی است؟ مردم ممکن است بپرسند، اما بهاگاواتام میگوید خیر. او مخلوق اصلی این جهان است، این درست، اما خود او نیز یک خلقت است. زیرا تجلی جهانی بوسیله خداوند ، آن متعال خلق شد. و بعد از خلقت برهما خلق شد. بهمین دلیل او یک مخلوق است. بعد از تجلی کیهانی. و چون خداوند، یا خدای متعال... او خلق کننده است، بنابراین او یکی از موجودات مخلوق نیست. او خلق میکند ولی خلق نمیشود. اما برهما خلق شده است. بهمین دلیل او دانش را از خالق متعال میگیرد، که مستقل است.