FA/Prabhupada 1024 - اگر شما این دو اصل را دنبال کنید، کریشنا در چنگ شما خواهد بود730408 - Lecture SB 01.14.44 - New York

اگر شما این دو اصل را دنبال کنید، کریشنا در چنگ شما خواهد بود Prabhupāda: بنابراین بعضی اوقات فریب دادن برای طبقه کم خرد تر مردان لازم است. اما ما فریب نمیدهیم. ما خیلی ساده هستیم. چرا ما باید فریب بدهیم؟ Kṛṣṇa says, man-manā bhava mad-bhakto mad-yājī māṁ namaskuru (BG 18.65). پس ما میگوییم، "لطفا بیایید اینجا. این کریشنا ست، و شما به سادگی به او فکر میکنید. "اشکال در کجا ست؟ رادها-کریشنا اینجاست، و اگر شما روزانه ببینید، طبیعتا شما تاثیری از رادها و کریشنا در ذهن خود خواهید داشت. پس در هر مکانی، هر جا، شما میتوانید به رادها-کریشنا فکر کنید. چه سختی دارد؟ مان-مانا. شما هاره کریشنا ذکر کنید. به محض اینکه ذکر کنید "کریشنا،" بلافاصله شکل کریشنا در معبد را به یاد می آورید، ناما-روپا. بعد شما در مورد کریشنا می شنوید؛ قابلیتهای او را به یاد می آورید، اعمال او را، با این روش این، این... شما میتوانید تمرین کنید. چه سختی دارد؟ این آغاز تمرین است. در واقع کریشنا آنجا ست، اما چون من چشمی برای دیدن کریشنا ندارم، فکر می کنم، "اینجا... کریشنا کجا ست؟ این یک سنگ، یک مجسمه است." اما او نمیداند که سنگ هم کریشنا ست. سنگ هم کریشنا ست. آب هم کریشنا ست. خاک هم کریشنا ست. هوا هم کریشنا ست. بدون کریشنا هیچ هستی دیگری وجود ندارد. عابد این را میتواند ببیند. بهمین دلیل، هر وقت که سنگ هم ببیند، کریشنا را می بیند. در اینجا خدانشناسان خواهند گفت که "شما سنگ را پرستش میکنید." اما آنها سنگ را پرستش نمی کنند؛ آنها کریشنا را پرستش میکنند، چون آنها میدانند که هیچ چیز دیگری، هیچ چیزی به جز کریشنا وجود ندارد. Premāñjana-cchurita-bhakti-vilocanena (Bs. 5.38. ما باید به آن مرحله برسیم. چطور میتوانید بگویید سنگ کریشنا نیست؟ کریشنا میفرماید... شما باید کریشنا را همانطور که کریشنا فرمود درک کنید. کریشنا در بهاگاواد-گیتا فرمود، (BG 7.4) "آنها متعلق به من هستند." همانطور که من دارم صحبت میکنم. من دارم صحبت میکنم، دارد ضبط میشود، و ما انرا دوباره روشن میکنیم. همان صدا خواهد آمد. و اگر شما بدانید که "این معلم روحانی ما است...." اما من آنجا نیستم. اکنون صدا با من متفاوت است. بهینا. بهینا یعنی "جدا شده." اما، به محض اینکه ضبط روشن شد، همه خواهند دانست، "این بهاکتیسید...، بهاکتی ودانتا سوامی ست." اگر بدانید. این به آموزش نیاز دارد. که کریشنا...(تنفس) بنابراین، (BG 4.11)... هر چه شما بیشتر خود را در خدمت به کریشنا مشغول کنید، بیشتر کریشنا را خواهید شناخت. sevonmukhe hi jihvādau svayam eva sphuraty adaḥ (CC Madhya 17.136) پس روش ما خیلی ساده است. فقط زبانتان را مشغول کنید. حواس دیگر را کنار بگذارید. زبان خیلی قدرتمند است. و زبان تلخترین دشمن ما ست، و میتواند صمیمی ترین دوست شما باشد. این زبان. بهمین دلیل شاسترا میگوید که فقط زبانتان را در خدمت به خداوند مشغول بدارید، و او آشکار خواهد شد. خیلی زیبا. حالا چی، ما با زبان چکار کنیم؟ ما حرف میزنیم: حرف در باره کریشنا. ما آواز میخوانیم: ذکر کریشنا. ما میخوریم: مزه، پراسادام کریشنا را میخوریم. کریشنا را درک خواهید کرد. هر شخض نادانی، هربیسوادی، یا هر وضعیت زندگی، میتوانید زبان خود را برای خدمت به کریشنا استفاده کنید. چیزی را که کریشنا نخورده است نخورید -- زبان شما صمیمی ترین دوستتان خواهد شد. و جز کریشنا حرف دیگری نزنید. اگر شما این دو قاعده را دنبال کنید، کریشنا در چنگ شما خواهد بود. از شما خیلی متشکرم. عابدان: جایا، هاری بول.