FA/Prabhupada 1025 - کریشنا فقط منتظر است، " کی این حقه باز صورتشو به طرف من می چرخونه؟"731129 - Lecture SB 01.15.01 - New York

کریشنا فقط منتظر است، " کی این حقه باز صورتشو به طرف من می چرخونه؟" پرادیومنا: ترجمه: "سوتا گوسوامی گفت: آرجونا، دوست مشهور خداوند کریشنا، به دلیل احساس قوی جدایی از کریشنا غم زده و اندوهگین بود، بالاتر از همه سوالات تحلیلگرایانه ی ماهاراج یودهیشتیرا." (SB 1.15.1 ) Prabhupāda: So evaṁ kṛṣṇa sakhaḥ kṛṣṇo. نام آرجونا کریشنا-ساکها ست، و بعضی اوقات هم کریشنا نامیده میشود، چون ترکیب بدنی آرجونا تقریبا شبیه ترکیب بدن کریشنا بود. بنابراین، او ترشرو بود، بخاطر جدا بودن از کریشنا، و برادر بزرگتر او پیشنهاد میکرد که آیا او به این دلیل بداخلاق بود یا آن دلیل یا این دلیل. در واقع، او به خاطر جدا بودن از کریشنا ناراحت بود. مشابها، نه فقط آرجونا، همه ی ما، ما هم... مثل کریشنا، آرجونا، او هم یک موجود زنده است، ما هم موجودات زنده هستیم. پس ما هم ناراحت هستیم، چون از کریشنا جدا هستیم. این فیلسوفها یا دانشمندان، آنها شاید توصیه کنند یا طور دیگری فکر کنند، که آنها میتوانند وضعیت جهان را به شیوه خودشان بهبود ببخشند، اما این ممکن نیست. ما به خاطر جدایی از کریشنا ناراحت هستیم. آنها این را نمیدانند. درست مثل یک بچه، بچه گریه میکند، هیچکس نمیتواند بگوید او چرا گریه میکند، اما عموما یک بچه در موقعیت جدایی از مادرش گریه میکند. بنابراین، این نه تنها پرسش آرجونا یا کریشنا ست، هر کدام از ما... در اپانیشاد گفته شده است که پاراماتما، کریشنا، و موجود زنده، آنها بر روی یک درخت نشسته اند، یک موجود زنده در حال خوردن میوه درخت است، و موجود زنده دیگر فقط شاهد است، آنومانتا. پس کریشنا، او در قلب همه واقع است، īśvaraḥ sarva-bhūtānāṁ hṛd-deśe 'rjuna tiṣṭhati BG 18.61. چون بدون تصویب او، موجود زنده هیچ کاری نمیتواند بکند. (BG 15.15): کریشنا میفرماید که "من در قلب همه نشسته ام." بنابراین، موجود زنده میخواهد از روی هوی و هوس خود کاری بکند، کریشنا میفرماید، یا کریشنا مشورت خوبی میدهد که "این تو را خوشحال نخواهد کرد، اینکار را نکن." اما او اصرار دارد، آن کار را خواهد کرد. سپس تصویب کریشنا، پاراماتما، "بسیار خوب، انجام بده، با به خطر انداختن خودت." و این ادامه دارد. هر کدام از ما (هست) خیلی صمیمانه با کریشنا ارتباط داریم، و کریشنا در قلب همه نشسته است. کریشنا خیلی مهربان است، او فقط انتظار میکشد، "چه زمانی این حقه باز صورتش را به طرف من می چرخاند." او فقط نگاه میکند... او خیلی مهربان است. اما ما موجودات زنده، ما خیلی حقه باز هستیم، ما رویمان را بطرف همه چیز می چرخانیم به جز کریشنا. این موقعیت ما ست.