FA/Prabhupada 1032 - روش، انتقال خود از انرژی مادی به انرژی روحانی است740628 - Lecture at St. Pascal's Franciscan Seminary - Melbourne

فرایند عمل تبدیل انرژی مادی شما به انرژی معنوی است مادهودویشا: من میدانم که شما ممکن است مشتاق باشید از آن حضرت سوال کنید. پس اگر سوالی هست، میتوانید دستتان را بلند کرده و بعد ما میتوانیم سوال کنیم، اگر مایل هستید. (مکث طولانی) سوالی نیست؟ این یعنی همه موافق هستند. (خندیدن) Prabhupāda: توافق کامل. خوب است. میهمان (1): عابدان شما میگویند که هدف شما رفتن به ورای بیماری هستی مادی است. من کاملا متوجه نشدم روند شما برای اینکار چیست، اما میتوانید بگویید نتیجه نهایی شما وقتی که به ورای این بیماری رسیدید چیست. Prabhupāda: چی بود؟ مادهودویشا:: در کریشنا آگاهی، فرایند عمل گذر به ورای بیماری هستی مادی است. اولین بخش سوال او، "چگونه انجام دادن آن است؟" دومین بخش سوال او، "نتیجه نهایی بعد از پرداختن به این عمل چیست؟" Prabhupāda: فرایند عمل تغییر انرژی مادی شما به انرژی معنوی است. ما تحت انرژی هستیم. خداوند دو انرژی دارد - انرژی مادی و انرژی روحانی. ما هم انرژی هستیم. ما انرژی حاشیه ای هستیم. انرژی حاشیه ای یعنی اینکه ما میتوانیم تحت انرژی مادی یا انرژی روحانی باشیم، ما خودمان انتخاب می کنیم. حاشیه ای... درست مثل اینکه در ساحل دریا شما میبینید گاهی در لبه ی آب، آب زمین را می پوشاند، و گاهی زمین باز است. این وضعیت حاشیه ای خوانده میشود. مشابها، ما موجودات زنده هم ، انرژی حاشیه ای خداوند هستیم. پس ما میتوانیم زیر آب بمانیم، یعنی انرژی مادی، وهمچنین میتوانیم روباز بمانیم، در انرژی روحانی.