FA/Prabhupada 1062 - ما تمایل به کنترل کردن طبیعت مادی داریم660219-20 - Lecture BG Introduction - New York

ما تمایل داریم که بر طبیعت مادی کنترل داشته باشیم بنابراین ما، ما در اشتباه هستیم. وقتیکه ما میبینیم چیزهای فوق العاده در این طبیعت مادی اتفاق میفتد، باید بدانیم که پشت این تجلیات حیرت انگیز، یک کنترل کننده وجود دارد. هیچ چیزی بدون کنترل شدن نمیتواند متجلی شود. این کودکانه است که، کنترل کننده را لحاظ نکنیم. درست مانند یک اتومبیل خیلی زیبا، با سرعت خیلی خوب، وبا تدارکات مهندسی خیلی خوب، در خیابان حرکت میکند. یک کودک ممکن است فکر کند که "چگونه این اتومبیل حرکت میکند، بدون کمک اسب یا یک عامل کشنده؟" اما یک مرد عاقلیا یک شخص بزرگتر، او میداند که علیرغم همه ی تنظیمات مهندسی در اتومبیل، بدون یک راننده نمیتواند حرکت کند. تنظیمات مهندسی یک اتومبیل، یا در یک ایستگاه برق... اکنون در حال حاضر روز ماشین آلات است، اما ما همیشه باید بدانیم که در پشت این ماشین آلات، در ورای فعالیت این ماشین آلات، یک راننده هست. بنابراین خداوند متعال آن راننده است، او آن شخصیت متعال است که همه چیز تحت هدایت او کار میکند. اکنون این جیواها، یا موجودات زنده، آنها در این بهاگاواد-گیتا توسط خداوند پذیرفته شده اند، همانطور که در فصول بعدی خواهیم دانست، که آنها اجزاء و ذرات خداوند متعال هستند. Mamaivāṁśo jīva-bhūtaḥ (BG 15.7). آمشا یعنی اجزاء و ذرات هستند. همانطور که قسمتی از طلا هم قسمتی است، یک قطره از آب اقیانوس هم شور است، مشابها، ما، موجودات زنده، اجزاء و ذرات کنترل کننده متعال هستیم، ایشوارا، بهاگاوان، یا خداوند شری کریشنا، ما دارای، میخواهم بگویم، قابلیتهایی مانند همه قابلیتهای خداوند در اندازه کوچک هستیم. چون ما ایشوارای خرد هستیم، ایشوارای زیردست. ما هم سعی داریم کنترل کنیم. ما فقط سعی داریم بر طبیعت کنترل داشته باشیم. در این روزها شما تلاش میکنید بر فضا کنترل داشته باشید. شما سعی دارید کرات بدلی را شناور کنید. بنابراین این گرایش کنترل کردن یا خلق کردن وجود دارد زیرا ما آن گرایش کنترل کردن را داریم. اما باید بدانیم که این داشتن تمایل کافی نیست. ما تمایل داریم بر طبیعت مادی کنترل داشته باشیم، بر طیبعت مادی خدایی کنیم، اما ما کنترل کننده متعال نیستیم. این موضوع در بهاگاواد-گیتا شرح داده شده است. پس این طبیعت مادی چیست؟ طبیعت هم شرح داده شده است. طبیعت، طبیعت مادی، در بهاگاواد-گیتا بعنوان فروتر، طبیعت فروتر شرح داده شده است. طبیعت فروتر، و موجودات زنده بعنوان طبیعت بالاتر توضیح داده شده اند. پراکریتی یعنی آنچه کنترل میشود، آنچه تحت... پراکریتی، معنی واقعی پراکریتی زن یا مونث است. همانطور که یک مرد اعمال زنش را کنترل میکند، مشابها، پراکریتی هم تابع، تحت تسلط است. خداوند، شخصیت متعال خداوند، غالب است، و پراکریتی، هر دو هم موجود زنده و هم طبیعت مادی، پراکریتی های متفاوت هستند، یا تحت تسلط، کنترل شده بوسیله متعال. پس بر طبق بهاگاواد-گیتا، موجودات زنده، اگرچه اجزاء و ذرات خداوند متعال هستند، بعنوان پراکریتی هستند. در فصل هفتم بهاگاواد-گیتا به روشنا شرح داده شده است که، apareyam itas tu viddhi aparā (BG 7.5) این طبیعت مادی آپاریام است. و فراتر از آن پراکریتی دیگری هست. و آن پراکریتی چیست؟ جیوا-بهوتا، اینها... بنابراین این پراکریتی، ساختار این پراکریتی توسط سه قابلیت ساخته شده است: روش نیکی، روش شهوت، و روش جهل. و فراتر از این سه گونه، سه نوع متفاوت گونه، نیکی، شهوت، و، میخواهم بگویم، جهل، زمان جاودان وجود دارد. زمان جاودان وجود دارد. و با ترکیب این گونه های طبیعت و تحت کنترل، تحت صلاحیت این زمان جاودان، اعمال وجود دارند. اعمال وجود دارند، که کارما خوانده میشوند. این اعمال از زمان ازلی انجام میشده اند. و ما از میوه اعمال خود لذت یا رنج میبریم.