FANTI/Prabhupada 1063 - Ma h3n ahomka w) h3n daadaa ndzey3e ho

From Vanipedia


Ma h3n ahomka w) h3n daadaa ndzey3e ho
- Prabhupāda 1063


660219-20 - Lecture BG Introduction - New York

d3 mbre seiseiara, y3 gye h3n enyi w) h3n ndzey3e ho no. S3 me y3 adzet)n nyi na m'aye edwuma dzen w) nyansa mu na megye bank akatua ak3se. SEisei megye m'enyiwa. d3m ara na s3 medze sika pii hy3 m'edwuma no ase naaso m'annhw3 ma edwuma no enngyina a, mob)hwer me sika no nyinara. Na m'abr3. )no ntsi na w) h3n abrab) mu no, yegye h3n enyi w) h3n edwuma dzen ho no. Iyi na w)fr3 no karma no. Iyi nyinara y3 īśvara, jīva, prakṛti, anaa Nyankop)n, anaa )kra atseasefo, anaa so wiadze, daadaa mber, na h3n ndzey3e ahorow, d3m ndz3mba yi nyinara )'akyer3 mu w) Bhagavad-gītā mu. w) d3m ndz3mba enum yi mu no, nyame, akra atseasefo, wiadze na daadaa mber, d3m anan yi tse h) afeb)). Seisei oyikyer3, prakrti ne oyikyer3 b3y3 tsiabaa, naaso )nny3 atordzi. Nyansamu nyansap3fo ka d3 d3m wiadze oyikyer3 yi y3 atordzi, eso nyansa a ofir Bhagavad-gītā mu no, anaa nyansa a ofir Vaiṣṇava fo h) no, w)nngye d3m oyikyer3 yi nnto mu d3 )y3 atordzi. w)gye to mu d3 )y3 nokwar oyikyer3, naaso )nnky3r na )b)hwer. Tse d3 s3 mununkum b3hata wi mu na s3 nsu hy3 ase d3 )rot) a, na nsut)bertwa mu a, ndua ndua hy3 ase fuw w) efuw mu, d3 maa yehun no. Na s3 nsut)ber twa mu a, mununkum no so yera. nkakrankakra efuw no b)wo na afei asaase no aye peefee. D3m ara na w) h3n wiadze yi si w) akwan akwan do. Y3b3tse ase d3, yebenyim, efir Bhagavad-gītā mu. Bhūtvā bhūtvā pralīyate (BG 8.19). D3m oyikyer3 yi b3y3 k3se w) aber tsia mu, na afei w)ayera. Iyi nye prakṛti ne nsaano edwuma. Naaso )ey3 edwuma dabiara; )no ntsi )w) h) afeeb)). Iyi nny3 atordzi, osiand3 nyame agye ato mu, me yer prakṛti, mara "me prakṛti,." Apareyam itas tu viddhi me prakṛtiṁ parām (BG 7.5). Bhinnā prakṛti, bhinnā prakṛti, aparā prakṛti. D3m wiadze yi nye Nyame ne aho)dzen w) nsonsonee, nna akra atseasefo, h)n so w) y3 nyame n'aho)dzen, naaso w)nnson. W)w) nkabom afeb)). Ntsi Nyame, akra atseasefo, h)n ndzey3e, wiadze, na mber, h)n nyinara w) h) afeb)). na mbom kor, karma, )no dze )nny3 afeb)). karma anaa h3n ndzey3e botum aky3r paa. Y3br3 anaa yegye h3n enyi w) h3n nsunsuando a ofirh3n ndzey3e ho w) nkan, naaso ne nyinara ekyir no, yebotum asesa h3n karma, h3n ndzey3e. )no gynina h3n nyansaa do. Y3 d)m ndzey3e ahorow mu dabaa, naaso yennyim ndzey3e p)tsee a yend)m eno na )b3ma h3n ahomka efir h3n ndzey3e na no ho nsunsuando ho. Iyi so w)akyer3 mu w) Bhagavad-gītā mu. Seisei, īśvara ne gyinabew nye nyansa p)n do. īśvara ne gyinabew, anaa Nyankop)n, y3 nyansa p)n. na jīvas, anaa akra atseasefo, d3 )y3 Nyankop)n ne ky3fa ntsi, no so w) nyansap)n mu. )kratseasefo so w) nyansa mu. )akyer3 )kratseasefo ase d3 prakṛt, aho)dzen, na wiadze nyinara so y3 prakṛt, mbom w) d3m ebien yi mu no, kor prakṛt, )y3 jīva no so, w) nyansa mu. kor no, prakṛti nnda no ho do. Eno nye nsonsonee no. Iyi ntsi jīva prakṛti no w)fr3 no panyin osiand3 d3m jīva no ne nyansaa nye Nyame ne dze no y3 p3. Nyame y3 nyansa mu tumfo. Mma obiara nndwen d3 jīva anaa )kratseasefo so y3 tumfo w) ne nyansaa mu. Daabi. )kratseasefo nnkotum ay3 tumfo w) ne nyansaa mu w) aber biara w) n'abrab) mu. Iyi y3 as3m a )kyer adwen kakra. As3m a )kyer adwen. Naaso )da no ho do. Naanyen. Naaso ne nyansaa nny3 k3se.