HE/Prabhupada 0210 - דרך הַבְּהַקְתי כולה תלויה בחסדו של קְרּישְׁנַּה

From Vanipedia


דרך הַבְּהַקְתי כולה תלויה בחסדו של קְרּישְׁנַּה
- פְּרַבְּהוּפָּאדַה 0210


הרצאה על שׂ.בּ. 1.15.30 -- לוס אנג'לס, 8 בדצמבר, 1973

אז אם אתה רוצה להבין את בְּהַגַוַד-גִיתָא, אז אתה צריך להבין באופן של האדם ממנו אתה לומד. זה נקרא פַּרַמְפַּרָא. נניח שמעתי משהו מהמורה הרוחני שלי, אז אני אומר לך את אותו הדבר. אז זאת היא מערכת פַּרַמְפַּרָא. אתה לא יכול לדמיין מה המורה הרוחני שלי אמר. אפילו תקרא כמה ספרים, לא תוכל להבין אלא אם כן תבין זאת ממני. המערכת הזאת נקראת פַּרַמְפַּרָא. אתה לא יכול לקפוץ לגורו הבכיר, אני מתכוון לומר, להשמיט את הָאָאצָ'ארְיַה הבא, זה שלידו.

כמו שאצלנו... בפולחן של צַ'יְתַנְיַה מַהָאפְּרַבְּהוּ. אנחנו לא יכולים להבין את צַ'יְתַנְיַה מַהָאפְּרַבְּהוּ ישירות. זה לא אפשרי. אתה צריך להבין דרך הַגּוֹסְוָאמִים. לכן תמצא בַּצַ'יְתַנְיַה-צַ'ריתָאמְרּיתַה בסוף כל פרק, המחבר אומר, רֻוּפַּה-רַגוּנָאתְהַה-פַּדֵא... מה זה? קְרּישְׁנַּדָאסַה.

רֻוּפַה-רַגוּנָאתְהַה-פַּדֵא סַדַה יָארַה אָאשַׂה'
צַ'יְתַנְיַה-צַ'ריתָאמְרּיתַה קַהֵא קְרּישְׁנַּה-דָאסַה

זה התהליך. הוא לא אומר "אני הבנתי את צַ'יְתַנְיַה מַהָאפְּרַבְּהוּ ישירות." לא. זאת לא הבנה. זאת טיפשות. אתה לא יכול להבין מהו צַ'יְתַנְיַה מַהָאפְּרַבְּהוּ. לכן, הוא חוזר על דבריו, רֻוּפַה-רַגוּנָאתְהַה-פַּדֵא סַדַה יָארַה אָאשַׂה צַ'יְתַנְיַה-צַ'ריתָאמְרּיתַה קַהֵא קְרּישׁנַּה-דָאסַה : אני קְרּישְׁנַּה דָאסַה, קַוירָאגַ'ה, שתמיד תחת הַגּוֹסְוָאמִים. זאת היא מערכת הפַּרַמְפַּרָא. באופן דומה, נַרוֹתְתַמַה דָאסַה טְהָאקוּרַה אומר, אֵיְ צְ'הַיְ גוֹסָאי גָ'אר-תָאר מוּי דָאס : אני המשרת של האדם שקיבל את ששת הגוֹסְוָאמִים בתור האדון שלו; אני לא אהיה המשרת של אף אדם שלא מקבל את הדרך של... לכן אנחנו אומרים, או מציעים את התפילה שלנו למורה הרוחני שלנו. רֻוּפָּאנוּגַה-וַרָאיַה תֵא, רֻוּפָּאנוּגַה-וַרָאיַה תֵא, מפני שהוא הולך בעקבות רֻוּפַה גוֹסְוָאמִי, לכן אנחנו מקבלים, מורה רוחני. לא משום שהוא הפך להיות גדול יותר מִרֻּוּפַה גוֹסְוָאמִי או גדול יותר מ... לא. תָאנְֹדֵרַה צַ'רַנַּה-סֵבּי-בְּהַקְתַה-סַנֵה וָאס. זאת היא מערכת הַפַּרַמְפַּרָא.

עכשיו כאן, אותו הדבר חוזר על עצמו: אַרְג'וּנַה, ששמע ישירות מִקְּרּישְׁנַּה. לפעמים, יש אנשים שאומרים - זאת טיפשות - אַרְג'וּנַה שמע ישירות מִקְּרּישְׁנַּה, אבל אנחנו לא רואים את קְרּישְׁנַּה נמצא לידינו, אז איך אפשר לקבל את זה? זאת לא שאלה של נוכחות ישירה, מפני שאין לך מושג לגבי הידע המוחלט. המילים של קְרּישְׁנַּה, בַּבְּהַגַוַד-גִיתָא, אינן נפרדות מִקְּרּישְׁנַּה. הן לא שונות מִקְּרּישְׁנַּה. כאשר אתה שומע את הבְּהַגַוַד-גִיתָא, אתה שומע מִקְּרּישְׁנַּה ישירות כיוון שֶׁקְּרּישְׁנַּה אינו נפרד. קְרּישְׁנַּה הוא מוחלט. קְרּישְׁנַּה, השם של קְרּישְׁנַּה, הצורה של קְרּישְׁנַּה, התכונות של קְרּישְׁנַּה, ההוראות של קְרּישְׁנַּה, כל דבר שֶׁקְּרּישְׁנַּה, הכל קְרּישְׁנַּה. אלו כולם קְרּישְׁנַּה. זה צריך להיות מובן. הם לא שונים מִקְּרּישְׁנַּה.

מכאן צורתו של קְרּישְׁנַּה פה, הוא קְרּישְׁנַּה; הוא לא פסל. "הוא פסל שיש". לא. הוא קְרּישְׁנַּה. הוא הופיע לפניך מפני שאתה לא יכול לראות את קְרּישְׁנַּה. אתה יכול לראות אבן, עץ. לכן הוא הופיע בצורה הזאת. אתה חושב שזה אבן ועץ, אבל הוא לא אבן ועץ. הוא קְרּישְׁנַּה. זה נקרא האמת המוחלטת. באופן דומה, המילים של קְרּישְׁנַּה גם לא שונות מִקְּרּישְׁנַּה. כשהמילים של קְרּישְׁנַּה נמצאות שם בַּבְּהַגַוַד גִיתָא, זהו קְרּישְׁנַּה.

בדיוק כמו הַבְּרָאהְמַנַה בדרום הודו. ברגע שהוא פתח את... הוא היה אנאלפבית, הוא לא יכול היה לקרוא את הַבְּהַגַוַד-גִיתָא. אבל הגורו מַהָארָאגַ'ה שלו אמר: אתה תקרא כל יום 18 פרקים של בְּהַגַוַד גִיתָא. הוא היה נבוך: אני אנאלפבית, אני לא יכול... בסדר, תן לי את ה.. הַבְּהַגַוַד-גִיתָא. אז הוא היה במקדש רָאנְגַנַּתְהַה. הוא לקח את הַבְּהַגַוַד-גִיתָא. הוא לא יכול היה לקרוא. החברים שלו שהכירו אותו, הם התבדחו: נוּ בְּרָאהְמַנַה, כיצד אתה קורא את הַבְּהַגַוַד-גִיתָא? הוא לא ענה בגלל שהוא ידע שהחברים שלו מתבדחים עליו כי "אני לא יודע... אני אנאלפבית" אבל כְּשֶׁצַ'יְתַנְיַה מַהָאפְּרַבְּהוּ הגיע, הוא גם היה נבוך: בְּרָאהְמַנַּה, אתה קורא את הַבְּהַגַוַד-גִיתָא? הוא אמר אדון, אני אנאלפבית; אני לא יכול לקרוא. זה לא אפשרי. אבל הגורו מַהָארָאגַ'ה שלי הורה לי לקרוא. מה אני יכול לעשות? לקחתי את הספר.

זהו הולך נאמן אחרי המילה של הגורו. הוא אנאלפבית. הוא לא יכול לקרוא. אין אפשרות. אבל הגורו מַהָארָאגַ'ה שלו הורה: אתה חייב לקרוא את הַבְּהַגַוַד-גִיתָא מידי יום, 18 פרקים. מה זה? זה נקרא וְיַוַסָאיָאתְמיקָא בּוּדְדְהיהּ. ייתכן ואני לא שלם, זה לא משנה; אמנם אם אנסה לעקוב אחר מילותיו של גורו מַהָארָאגַ'ה שלי, מכאן אני נעשה שלם.

זה הסוד. יַסְיַה דֵוֵא פַּרָה בְּהַקְתיר יַתְהָא דֵוֵא תַתְהָא גוּרַוּ (שְׂוֵתָאשְׂוַרַה אִישׂוֹפַּנישַׁד 6.23) : אם יש למישהו אמונה חזקה באישיות אלוה העילאי ואמונה רבה בגורו, יַתְהָא דֵוֵא תַתְהָא גוּרַוּ, אז כתבי הקודש נעשים גלויים. זה לא ההשכלה. זה לא המלגה. זה האמונה בְּקְרּישְׁנַּה ובגורו. לכן צַ'יְתַנְיַה-צַ'ריתָאמְרּיתַה אומרת גוּרוּ-קְרּישְׁנַּה-קְרּיפָּאיַה פָּאיַה בְּהַקְתי-לַתָא-בִּיגַ'ה (צ' צ' מַדְהְיַה 19.151). לא על ידי השכלה, לא על ידי מלגה, לעולם לא נאמר כך. צַ'יְתַנְיַה מַהָאפְּרַבְּהוּ אומר, גוּרוּ-קְרּישְׁנַּה-קְרּיפָּאיַה, על די החסד של הגורו, על ידי החסד של קְרּישְׁנַּה. זאת שאלה של חסד, לא שאלה של מלגה או שפע או עושר, לא.

כל הַבְּהַקְתי-מָארְגַה תלוי בחסדו של האל. אז אנחנו צריכים לחפש אחר החסד: אַתְהָאפּי תֵא דֵוַה פַּדָאמְבּוּגַ'ה-דְוַיַה-פְּרַסָאדַה-לֵשָׂאנוּגְרּיהִיתַה אֵוַה הי, גָ'אנָאתי תַתְתְוַם... (שׂ.בּ. 10.14.29) פְּרַסָאדַה-לֵשָׂא, לֵשָׂא משמעותו חלקיק. מי שקיבל חלקיק קטן מחסדו של העליון, הוא יכול להבין. אחרים, נַה צָ'אנְיַה אֵקוֹ פּי צ'ירַםּ ויצ'ינְוַן, הם יוכלו להמשיך לשער השערות עוד מיליוני שנה; זה לא אפשרי להבין.

אז בְּהַגַוַד גִיתָא כפי שהיא - לכן אנחנו מציגים אותה, מפני שאנחנו מציגים את הבְּהַגַוַד גִיתָא כפי שהובנה על ידי אַרְג'וּנַה. אנחנו לא הולכים לד"ר רָאדְהָאקְרּישְׁנַּן, המלומד הזה, המלומד הזה, השוטה זה, והזה... לא, אנחנו לא הולכים; זה לא העניין שלנו. זו פַּרַמְפַּרָא.