Please join, like or share our Vanipedia Facebook Group
Go to Vaniquotes | Go to Vanisource | Go to Vanimedia


Vanipedia - the essence of Vedic knowledge

JV/Prabhupada 0055 - Nglipta Kṛṣṇa Lumantar Indria Pamireng

From Vanipedia


Nglipta Kṛṣṇa Lumantar Indria Pamireng
- Prabhupāda 0055


Lecture on BG 2.18 -- Hyderabad, November 23, 1972

Caitanya Mahāprabhu mecakaken bilih, "Wonten ing sedaya kutha lan desa ingkang wonten ing lumahipun jagad punika, mila mantra Hare Kṛṣṇa punika, utawi asmanipun Gusti Pangeran Śrī Caitanya, badhe dados kasuwur wonten pundi-pundi." Perkawis punika saweg dipuntindakaken. Wonten kathah sanget wewengkonipun kridha kangge nepangaken pamujan Hare Kṛṣṇa punika wonten ing sakindhenging ngalam donya. Perkawis punika gampil sanget kangge dipuntindakaken. Nanging ketiwasan, senaos dene Caitanya Mahāprabhu mitadosaken perkawis punika dhateng saben priyantun India ... Sanes namung kangge priyantun Bengal kemawon, amargi Panjenenganipun miyos ing Bengal. Panjenenganipun mboten nate dhawuh bilih perkawis punika namung dipuntujokaken dhateng priyantun Bengal kemawon. Panjenenganipun dhawuh, bhārata-bhūmite manuṣya-janma haila yāra (CC Adi 9.41). "Ing tlatah suci Bhāratavarṣa punika, sinten kemawon ingkang sampun dipunlairaken minangka jalmi, mila piyambakipun kedah nyampurnakaken gesangipun." Janma sārthaka kari. Panjenengan mboten saged mucal tamanpa nyampurnakaken gesangipun sakdherengipun. Menawi kawula panggah mboten sampurna, mila kawula mboten saged mucal. Satunggaling priyantun punika kedah sampurna. Perkawis punika mboten ewed sanget. Kawula sedaya sampun ngangsalaken pitedah saking para resi, saking para priyantun suci lan saking Gusti Pangeran, Kṛṣṇa, piyambak.

Dados, nyampurnakaken gesang kawula sedaya punika mboten ewed sanget. Kawula sedaya namung saweg teledhor kemawon. Punika ingkang minangka ketiwasanipun. Mandāḥ sumanda-matayo manda-bhāgyāḥ (SB 1.1.10). Amargi kawula sedaya punika minangka manda, manda-mataḥ, mila kawula sedaya sampun nampi penggalih-penggalih ingkang lancung, "isme" ingkang lancung lan sedaya punika sampun mbeborosaken wekdalipun kawula sedaya. Kawula sedaya kedah mendhet margi ingkang sejati saking śāstra. Mila kawula sedaya badhe dados lantip. Su-medhasaḥ. Yajñaiḥ saṅkīrtana-prāyair yajanti hi su-medhasaḥ (SB 11.5.32) Punika minangka kupiya sidhatan. Golongan para jalmi ingkang lantip badhe migunaaken pakempalan saṅkīrtana punika kangge mindhakaken gesang rohanenipun. Perkawis punika minangka kasunyatan, asipat ilmiah, resmi lan nggadhahi kawenangan. Dados, panjenengan sampun nampik perkawis punika. Tindakaken japa Hare Kṛṣṇa punika kanti lila, lan wonten pundi-pundi kemawon ... Niyamitaḥ smaraṇe na kālaḥ. Mboten wonten syarat lan pranatan kados, "Panjenengan kedah japa ing wekdal puniki utawi ing wekdal punika, kanti kalenggahan ingkang kados puniki utawi ingkang kados punika." Mboten wonten. Amargi perkawis punika mligi dipuntujokaken kangge para jiwa kasindhet ingkang sampun dhawah, dados mboten wonten pranatan ingkang werit.

Nāmnām akāri bahudhā nija-sarva-śaktis tatrārpitā niyamitaḥ smaraṇe na kālaḥ. Nama, asma sucinipun Kṛṣṇa punika sami ampuhipun kaliyan Kṛṣṇa piyambak. Mboten wonten bentenipun antawis Kṛṣṇa kaliyan asmanipun. Kṛṣṇa asipat mutlak. Amargi menika mboten wonten bentenipun antawis asmanipun Kṛṣṇa, wujudipun Kṛṣṇa, sipatipun Kṛṣṇa, para pandherekipun Kṛṣṇa, kridhanipun Kṛṣṇa kaliyan Kṛṣṇa piyambak. Sedayanipun minangka Kṛṣṇa. Menawi panjenengan mireng menggah ing Kṛṣṇa, mila panjenengan kedahipun mangertosi bilih panjenengan saweg nglipta Kṛṣṇa lumantar indria pamireng. Menawi panjenengan mirsani Arca Kṛṣṇa, mila punika suraosipun bilih panjenengan saweg mirsani priangganipun Kṛṣṇa piyambak. Amargi Kṛṣṇa asipat mutlak. Kṛṣṇa saged nampi pangladosan saking panjenengan lumantar cara menapa kemawon. Amargi Panjenenganipun minangka sedayanipun. Īśāvāsyam idaṁ sarvam (ISO 1). Energinipun. Parasya brahmaṇaḥ śaktis tathedam akhilaṁ jagat. Sedayanipun minangka energinipun Kṛṣṇa.

Dados menawi kawula sedaya saweg sumambung kaliyan energinipun Kṛṣṇa, kanthi sekedhik seserepan, mila kawula sedaya saweg sumambung mligi kaliyan Kṛṣṇa. Punika prosesipun. Amargi panjenengan tansah sumambung kaliyan Kṛṣṇa, ingkang minangka kainsapan Kṛṣṇa, mila panjenengan badhe dados dipunsucekaken. Dipunsucekaken. Sami kados dene menawi panjenengan ngentun wesi wonten ing salebetipun latu utawa geni, mila wesi punika badhe dados anget, tambah anget, lan wusananipun werninipun dados abrit lan benter sanget. Nalikanipun werninipun dados abrit lan benter sanget, mila piyambakipun sampun dados latu utawi geni. Piyambakipun sampun sanes dados minangka wesi malih. Sami kados dene, menawi panjenengan tansah wonten ing salebetipun kainsapan Kṛṣṇa, mila panjenengan badhe dados dipun-Kṛṣṇa-aken. Punika prosesipun. Lan saklajengipun sedayanipun dados dipunsucekaken, lan lajeng gesang rohanenipun dipunwujudaken. Lajeng gesangipun dados angsal damel.