MK/Prabhupada 0038 - Знаењето е изведено од Ведите

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Знаењето е изведено од Ведите
- Prabhupāda 0038


Lecture on BG 7.1 -- Hong Kong, January 25, 1975

Кришна е таму. Ние ја имаме Кришнината слика, Кришнината фотографија, Кришниниот храм, толку многу Кришни. Тие не се фикција. Тие не се замислени, како што Мајавади филозофите мислат „Вие можете да ги замислите во Вашиот ум“. Не. Господ не може да се замисли. Тоа е уште една будалаштина. Како можете да го замислите Господ? Тогаш, Бог постанува предмет на вашата имагинација. Тој не е супстанца. Тоа не е Бог. Тоа што е замислено, не е Бог. Господ се наоѓа пред вас, Кришна. Тој доаѓа овде на оваа планета. Tadātmānaṁ sṛjāmy aham, sambhavāmi yuge yuge. Земајте ги информациите од оние кои го виделе Господ.

tad viddhi praṇipātena
paripraśnena sevayā
upadekṣyanti te jñānaṁ
jñāninas tattva-darśinaḥ
(БГ 4.34).

Tattva-darśinaḥ. Доколку не сте виделе, како можете да ја пренесувате информацијата, за вистината на другите. Значи, Бог е виден и тоа не само во историјата. Во историјата, кога Кришна бил присутен на оваа планета, историјата на битката на Курукшетра, каде Бхагавад Гита била изговорена, тоа е историски факт. Бхагаванот Шри Кришна можеме да го видиме по пат на историјата ( историските факти ), а и по пат на шастрите. Śāstra-cakṣusā. Во сегашниот момент, Кришна не е физички присутен, но ние низ шастрите разбираме што е Кришна. Значи, śāstra-cakṣusā. Шастра. Независно дали имате директно запазување или преку шастрите...Подобра е перцепцијата преку шастрите, него директната перцепција. Поради тоа, нашето знаење, знаењето на оние кои ги следат ведските принципи, нивното знаење е изведено од Ведите. Тие не произведуваат никакво знаење. Ако нешто се разбере од Ведските докази, тогаш тоа е факт. Значи, Кришна се разбира преку Ведите. „Vedaiś ca sarvair aham eva vedyaḥ“ (БГ 15.15). Тоа е наведено во Бхагавад Гита. Не можете да го замислите Кришна. Ако некој расипан човек каже „Јас замислувам“ тоа е расипаност. Мора да го гледате Кришна, преку Ведите. „Vedaiś ca sarvair aham eva vedyaḥ“ (БГ 15.15). Тоа е целта на изучување на Ведите. Затоа се нарекува Веданта. Знаењето за Кришна е Веданта.