Please join, like or share our Vanipedia Facebook Group
Go to Vaniquotes | Go to Vanisource


Vanipedia - the essence of Vedic knowledge

MK/Prabhupada 0054 - Сите Едноставно Му Создаваат Неволји на Кришна

From Vanipedia


Сите Едноставно Му Создаваат Неволји на Кришна
- Prabhupāda 0054


His Divine Grace Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Gosvami Prabhupada's Appearance Day, SB 6.3.24 -- Gorakhpur, February 15, 1971

Мајавадиите сакаат да докажат дека врвната вистина е nirākāra или имперсонална. Но, Кришна дава интелегенција: „Да, стави го ова напред. И примени ја најнапред оваа логика, онаа логика, таа логика“. Слично, Кришна дава...Ова е Бенгали поговорка за тоа како Господ делува, кога еден домаќин Му се моли: „Драг мој Господе, ако може да нема никакви кражби во мојата куќа ноќва. Те молам спаси ме“. Овој човек упатува молитви на тој начин. Друг човек се моли, крадецот: „Мој драг Господине, оваа ноќ ќе крадам во оваа куќа. Те молам помогни ми да земам нешто“. Сега, во каква положба е Кришна? (смеење) Кришна е во сечие срце. Кришна треба да задоволи толку многу молитви. Крадците и домаќинот, толку многу молитви. Па, Кришна се прилагодува...Но, Тој сеуште...Тоа е Кришнината интелегенција, како Тој ќе се прилагоди. Тој дава секому слобода. И на секому му дава погодности, но сепак Тој е под притисок. Затоа, Кришна им советува на своите бхакти: „Не планирајте ништо. Ти неранимајко, ти будалетинке, не Ми задавајте неволји (смеа). Ве молам предадете Ми се. Едноставно повинете се на Мојот план, ќе бидете среќни. Вие правите план, вие сте несреќни. Јас сум исто така несреќен (смеа). Јас сум исто така несреќен. Толку многу дневни планови и Јас треба да ги исполнам“. Но тој е милостив. Доколку...„Ye yathā māṁ prapadyante tāṁs...“(БГ 4.11).

Така со исклучок на бхактите на Кришна, секој на Кришна едноставно му задава неволји, неволји, неволји. Затоа, тие се нарекуваат duṣkṛtina. Duṣkṛtina, најподли, никаквеци. Не прави никаков план. Прифати го Кришниниот план. Тоа едноставно ќе му задава неволји на Кришна. Затоа, бхактата не се моли дури ни за сопствената издршка Тоа е чисти бхакта. Тој не му задава неволји на Кришна дури ни за неговото основно одржување. Доколку нема обезбедено издршка, тој ќе страда, ќе пости, а сепак нема да бара од Кришна. „Кришна, многу сум гладен. Дај ми малку храна“. Секако, Кришна e подготвен за Неговиот посветеник, но принцип на посветеникот е да не му мести било каков план на Кришна. Остава Кришна да го стори тоа. Едноставно ние треба да делуваме согласно планот на Кришна.

Значи, кој е нашиот план? Нашиот план е Кришна, кој вели: „Sarva-dharmān parityajya mām ekaṁ śaraṇaṁ“ (БГ 18.66). „Man-manā bhava mad-bhakto mad-yājī“. Значи, нашиот план е истото тоа. Ние едноставно агитираме за Кришна, за тоа „Вие да станете свесни за Кришна“. Потребно е да покажеме со својot пример, како се станува свесен за Кришна, како да го обожуваме Кришна, како да излеземе на улица за да ги пееме Кришнините имиња, транцеденталните имиња. Сега дистрибуираме Кришнин прасадам. Колку е можно повеќе, нашата работа е да ги поттикнеме луѓето да станат свесни за Кришна. За таа цел, можете да правите сопствен план, затоа што тоа е и Кришнин план. Но, тоа исто така може да биде санкционирано од Кришна. Не правете сопственo изготвени и измислени планови. Поради тоа, потребно е водство од Кришнин претставник. Тоа е духовниот учител.

Постои огромен план и огромна шема. Затоа, треба да ги следиме стапките на махаџаните. Како што е наведено тука „dvādaśaite vijānīmo dharmaṁ bhāgavataṁ bhaṭāḥ“. Тој вели дека: „Ние, избраните махаџани, претставници на Кришна, ние знаеме што е бхагавата-дхарма, а што е Кришна-дхарма". „Dvādaśa. Dvādaśa“. Dvādaśa значи дванаесет имиња, веќе наведени: „svayambhūr nāradaḥ śambhuḥ...“(ШБ 6.3.20). Јас објаснив. Јамраџ рекол: „Единствено ние, дванаесетмината претставници на Кришна, ние знаеме што е бхагавата-дхарма“. „Dvādaśaite vijānīmaḥ“. Vijānīmaḥ значи „ние знаеме“. „Dharmaṁ bhāgavataṁ bhaṭāḥ, guhyaṁ viśuddhaṁ durbodhaṁ yaṁ jñātvāmṛtam aśnute“. „Ние знаеме“. Затоа се советува „mahājano yena gataḥ sa panthāḥ“ (ЦЦ Мадја 17.186). Овие махаџани, пропишале, дека тоа е вистинскиот начин за разбирање на Кришна или духовно спасение.

Така ние ја следиме Брахма-сампрадајата, првиот Свајамбу. Брахма. Брахма, па Нарада, од Нарада, Вјасадева. На овој начин, Мадвачарја, Шри Чеитанја Махапрабху, на овој начин. И денеска, ние кои ги следиме стапките на Шри Бхактисиданта Сарасвати Госвами Прабхупада, денес го славиме денот на неговата појава. И треба да го почитуваме овој tithi со голем респект и да го молиме Бхактисиданта Сарасвати Госвами: „Да бидеме ангажирани во ваша служба. Дајте ни сила, дајте ни интелегенција. И да бидеме водени од вашиот слуга“. Треба да се молиме на овој начин. И вечерва би требало да дистрибуираме прасадам.