MK/Prabhupada 0130 - Кришна се појавува во многу инкарнации

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Кришна се појавува во многу инкарнации
- Prabhupāda 0130


Lecture on BG 4.5 -- Bombay, March 25, 1974

Кришна се појавува во многу инкарнации. Само обидете се да ја разберете положбата на Кришна. Тој е сместен во сечие срце како Параматма. Īśvaraḥ sarva-bhūtānāṁ hṛd-deśe 'rjuna tiṣṭhati (BG 18.61). Тој им дава насока на сите. Постојат бесконечно, безброј живи суштества. Тој на разни начини треба да им дава насока на толку многу живи суштества. Колку многу е Тој зафатен, само обидете се да сватите. Сепак, Неговата положба останува иста. Goloka eva nivasaty akhilātma-bhūtaḥ (Bs. 5.37). Goloka eva nivasati. Кришна претстојува во своето пребивалиште, Голока Вриндавана и ужива во друштвото на Шримати Радхарани. Таа дејност не е... Не е како Мајавади филозофијата. Затоа што се прошири во срцата на толку многу живи суштества, тоа не значи дека не е веќе во своето пребивалиште. Не. Сеуште е таму. Тоа е Кришна. Pūrṇasya pūrṇam ādāya pūrṇam evāvaśiṣyate (Инвокација на Ишопанишад). Ова е ведската изјава. Дури и... Тука имаме материјално искуство. Ако имате една рупија, ако одземете една ана, тогаш тоа се петнаесет ани. Или ако одземете две ани, тоа се четиринаесет ани. Ако одземете шеснаесет ани, останува нула. Но Кришна не е таков. Тој може да се прошири во безброј облици, сепак, изворниот Кришна е сè уште тука. Тоа е Кришна. Имаме искуство дека еден минус еден е нула. Но таму, во духовниот свет... Тоа се вика Апсолутен. Еден минус, милион пати минус еден, и понатаму изворниот еден останува еден. Тоа е Кришна. Advaitam acyutam anādim ananta-rūpam (Bs. 5.33). Кришна не може да се свати, vedeṣu, само со изучување на Ведската литература. Иако Веда значи, Веданта значи, да се свати Кришна. Vedaiś ca sarvair aham eva vedyaḥ (BG 15.15). Но за жал бидејќи не земаме засолниште во Кришна или Неговиот посветеник, не можеме да ја сватиме целта на Ведите. Тоа ќе биде објаснето во Седмото Поглавје. Mayy āsakta-manāḥ pārtha.... Mayy āsakta-manāḥ pārtha yogaṁ yuñjan mad-āśrayaḥ. Mad-āśrayaḥ. Asaṁśayaṁ samagraṁ māṁ yathā jñāsyasi tac chṛṇu (BG 7.1). Ако сакате да го сватите Кришна asaṁśayam, без никаков сомнеж, и samagram, и во потполност, тогаш морате да го практикувате системот на јога. Која е таа јога? Man-manā bhava mad-bhakto mad-yājī māṁ namaskuru (BG 18.65). Mad-āśrayaḥ yogaṁ yuñj... Yogaṁ yuñjan, mad-āśrayaḥ. Mad-āśrayaḥ, овој збор е многу значаен. Mat значи: „Или ќе го земеш непосредно..." - тоа не е лесно да се направи. - „... Мое засолниште, или некој што земал засолниште во Мене, во него земи засолниште." Како што постои електрична централа и постои утикач. Тој утикач е поврзан со електричната централа и ако го ставите приклучокот во утикачот и вие ќе добиете струја. На сличен начин, како што е кажано на почетокот на ова поглавје: evaṁ paramparā-prāptam imaṁ rājarṣayo viduḥ (BG 4.2). Ако земете засолниште во системот на парампара... Истиот пример. Ако земете засолниште во утикачот кој е поврзан со електричната централа, веднаш добивате струја. На сличен начин, ако земете засолниште во личноста која доаѓа од системот на парампара... Постои парампара систем. Кришна го подучи Господ Брахма, Господ Брахма го подучи Нарада. Нарада го подучи Вјасадева. Вјасадева го подучи Мадвачарја. Мадвачарја подучуваше на разни начини. Потоа Мадавендра Пури. Мадавендра Пури, Ишвара Пури. Од Ишвара Пури, Господ Чаитанја. На тој начин постои парампара систем. Постојат четири Ваишнава сампрадаји. Рудра сампрадаја, Брахма сампрадаја, Кумара сампрадаја и Лакшми сампрадаја - Шри сампрадаја. Значи sampradāya-vihīnā ye mantrās te niṣphalā matāḥ. Ако не добивате упатсва од Кришна преку сампрадаја, тогаш niṣphalā matāḥ, тогаш што и да сте изучиле е бескорисно. Бескорисно е. Тоа е недостатокот. Многу луѓе ја изучуваат Бхагавад Гита, но не сваќаат кој е Кришна. Затоа што не го примаат знаењето преку evaṁ paramparā-prāptam (BG 4.2). Парампара, сè додека не одите преку парампара... Истиот пример. Ако не земете струја од утикачот кој е поврзан со електричната централа, каква е користа од вашата сијалица и приклучок? Нема никаква корист. Затоа, како се експандира Кришна, тоа е vedeṣu durlabha. Ако поседувате само теоретско знаење, така е невозможно. Vedeṣu durlabham adurlabham ātma-bhaktau (Bs. 5.33). Тоа е изјава од Брахма самхита.