PA/Prabhupada 1057 - ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਨੂੰ ਗੀਤੋਪਨਿਸ਼ਾਦ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹਨ, ਵੈਦਿਕ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਾਰ ਰੂਪ

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Previous Page - Video 0850
Next Page - Video 1058 Go-next.png

ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਨੂੰ ਗੀਤੋਪਨਿਸ਼ਾਦ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹਨ, ਵੈਦਿਕ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਾਰ ਰੂਪ
- Prabhupāda 1057


660219-20 - Lecture BG Introduction - New York

ਪ੍ਰਭੁਪਾਦ :

oṁ ajñāna-timirāndhasya
jñānāñjana-śalākayā
cakṣur unmīlitaṁ yena
tasmai śrī-gurave namaḥ

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਧਾਯਾਤਮਿਕ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੰਡਵਤ ਪਰਨਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਮਸ਼ਾਲ ਰੂਪੀ ਚਾਨਣ ਵਲੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਅਗਿਆਨਤਾ ਰੂਪੀ ਡੂੰਘੇ ਅੰਧਕਾਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਸੀ ।

śrī-caitanya-mano-'bhīṣṭaṁ
sthāpitaṁ yena bhū-tale
svayaṁ rūpaḥ kadā mahyaṁ
dadāti sva-padāntikam

ਕਦੋਂ ਸ਼ਰੀਲ ਪ੍ਰਭੁਪਾਦ ਗੋਸਵਾਮੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਭੌਂਤੀਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਭਗਵਾਨ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਣ ਦੇ ਲਈ , ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਲ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ।

vande 'haṁ śrī-guroḥ śrī-yuta-pada-kamalaṁ śrī-gurūn vaiṣṇavāṁś ca
śrī-rūpaṁ sāgrajātaṁ saha-gaṇa-raghunāthānvitaṁ taṁ sa-jīvam
sādvaitaṁ sāvadhūtaṁ parijana-sahitaṁ kṛṣṇa-caitanya-devaṁ
śrī-rādhā-kṛṣṇa-pādān saha-gaṇa-lalitā-śrī-viśākhānvitāṁś ca

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਤਮਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਸੇਵੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਚਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਅਨੁਯਾਾਇਓ ਨੂੰ ਦੰਡਵਤ ਪਰਨਾਮ ਕਰਦਾ ਹੂ । ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਛੇ ਗੋਸਵਾਮਯੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਵੈਸ਼ਣਵੋ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਭਰਿਆ ਦੰਡਵਤ ਪਰਨਾਮ ਕਰਦਾ ਹੂ । ਸ਼ਰੀਲ ਗੋਸਵਾਮੀ, ਸ਼ਰੀਲ ਸਨਾਤਨ ਗੋਸਵਾਮੀ, ਰਘੁਨਾਥ ਦਾਸ ਗੋਸਵਾਮੀ, ਜੀਵ ਗੋਸਵਾਮੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ । ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਦਵੈਤ ਆਚਾਰਿਆ ਪ੍ਰਭੂ , ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੰਡਵਤ ਪਰਨਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਚੈਯਤਨਾ ਮਹਾਪ੍ਰਭੁ , ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਕਤੋਂ, ਜੋ ਸ਼ਰੀਵਾਸ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਨ । ਮੈਂ ਫਿਰ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਵਿੱਚ ਸੰਮਾਨਪੂਰਵਕ ਦੰਡਵਤ ਪਰਨਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ , ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਾਧਾਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਗੋਪੀਆਂ, ਲਲਿਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ।

he kṛṣṇa karuṇā-sindho
dīna-bandho jagat-pate
gopeśa gopikā-kānta
rādhā-kānta namo 'stu te

ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ, ਤਰਸ ਦੇ ਸਾਗਰ, ਤੁਸੀ ਦੁਖਯੋ ਦੇ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਸ੍ਰਸ਼ਟਿ ਦੇ ਸਰੋਤ ਹੋ । ਤੁਸੀ ਚਰਵਾਹੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਅਤੇ ਗੋਪੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ , ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਲੋਂ ਰਾਧਾਰਾਨੀ ਦੇ । ਮੈਂ ਤੁਮਹੇ ਦੰਡਵਤ ਪਰਨਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ।

tapta-kāñcana-gaurāṅgi
rādhe vṛndāvaneśvari
vṛṣabhānu-sute devi
praṇamāmi hari-priye

ਮੈਂ ਰਾਧਾਰਾਨੀ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਰੰਗ ਖੁਰੇ ਸੋਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵ੍ਰੰਦਾਵਨ ਦੀ ਰਾਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੂ । ਤੁਸੀ ਰਾਜਾ ਬ੍ਰਿਸ਼ਭਾਨੂ ਦੀ ਧੀ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ।

tapta-kāñcana-gaurāṅgi
rādhe vṛndāvaneśvari
vṛṣabhānu-sute devi
praṇamāmi hari-priye

ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵਵੈਸ਼ਣਵ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਭਕਤੋਂ ਨੂੰ ਦੰਡਵਤ ਪਰਨਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ਉਹ ਇੱਛਾ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹੈ , ਅਤੇ ਉਹ ਨੀਚ ਰੂਹਾਂ ਲਈ ਤਰਸ ਵਲੋਂ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੈ ।

vāñchā-kalpatarubhyaś ca
kṛpā-sindhubhya eva ca
patitānāṁ pāvanebhyo
vaiṣṇavebhyo namo namaḥ

ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਚੈਯਤਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਅਤੇ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਦੰਡਵਤ ਪਰਨਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ , ਸ਼੍ਰੀ ਅਦਵੈਤ , ਗਦਾਧਰ , ਸ਼ਰੀਵਾਸ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਚੈਯਤਨਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਕਤੋਂ ।

śrī-kṛṣṇa-caitanya
prabhu-nityānanda
śrī-advaita gadādhara
śrīvāsādi-gaura-bhakta-vṛnda

ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ , ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਤਮਕ ਊਰਜਾ, ਕ੍ਰਿਪਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਨੱਥੀ ਕਰੇ । ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਭੌਤਿਕ ਸੇਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹਾਂ । ਕ੍ਰਿਪਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਨੱਥੀ ਕਰੇ ।

ਗੀਤੋਪਨਿਸ਼ਦ ਦਾ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਭਕਤੀਵੇਦਾਂਤ ਸਵਾਮੀ ਦੁਆਰਾ , ਸ਼ਰੀਮਦ - ਭਾਗਵਤ , ਦੂੱਜੇ ਗਰਹੋਂ ਦੀ ਆਸਾਨ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਲੇਖਕ , ਬੈਕ ਤੂ ਗਾਡਹੈਡ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ , ਆਦਿ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਨੂੰ ਗੀਤਪੋਨਿਸ਼ਦ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਜੋ ਵੈਦਿਕ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ , ਅਤੇ ਵੈਦਿਕ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ।

ਇਸ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਸਤੀਯਾਂ ਹਨ । ਅਤੇ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਮੇਂਟੇਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਨਿੱਚੇ ਲਿਖੇ ਤਰੀਕੇ ਵਲੋਂ ਸਮੱਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇੱਕ . . . ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਜਨਾਨੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ੇਰਲੋਟ ਲਈ ਬਲਾਂਚ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਪੁੱਛਿਆ , ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੰਸਕਰਣ, ਜੋ ਉਹ ਪੜ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਬੇਸ਼ੱਕ ,ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਦੇ ਇਨ੍ਹੇ ਸੰਸਕਰਣ ਹਨ , ਲੇਕਿਨ ਹੁਣੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਕੇਵਲ ਅਮੇਰੀਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਧਿਕਾਰਿਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਗਭੱਗ ਹਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਅਪਨੀ ਰਾਏ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ , ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਛੁਏ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਰੂਪ ਮੈਂ । ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ । ਅਸੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਵਾਈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀ ਪਾਲਣ ਕਰਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਲੇਬਲ ਉੱਤੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨਿਰਦਸ਼ਯੋ ਦਾ. ਅਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਲੋਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸੱਕਦੇ ਹਾਂ , ਲੇਕਿਨ ਹਮੇ ਬੋਤਲ ਦੇ ਲੇਬਲ ਉੱਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਚਿਕਿਤਸਕ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ੋ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ , ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹਮੇ ਵਕਤੇ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਯੋ ਦੁਆਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.