TE/Prabhupada 1080 - భగవద్గీత లో సంగ్రహముగా చెప్పినది - అది ఒకే ఒక భగవంతుడు కృష్ణుడు

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

భాగధ్గితలో సంగ్రహముగా చెప్పది - అది ఒకే ఒక దేవుడు కృష్ణుడు.
- Prabhupāda 1080


660219-20 - Lecture BG Introduction - New York

భాగధ్గితలో సంగ్రహముగా చెప్పది - అది ఒకే ఒక దేవుడు కృష్ణుడు. కృష్ణుడు ఒక మతపరమైన దేవుడు కాదు , శ్రీ భాగ్వనుడు అంత్యములో బిగ్గరగా భగవద్గీతాలో చెప్పాడు అహం తవాం సర్వ పాపేభ్యో మొక్సిష్యామి మా శుచః || (భగవద్గిత 18.66)ఈ విధముగా దేవుడు భాద్యతలు తిస్కుంతాడు ఈ విధముగా దేవుడు తనకు శరణము పొందిన వారి భాద్యతలు తిస్కుంతాడు . వారి సర్వ కర్మఫలములు ను0డి ముక్తి పొందడానికి ఆయనే భాద్యత తీస్కుంతాడు

మల నిర్మోచనం పుంసాం
జల స్నానం దినే దినే
సకృధ్ గీతామృత స్నానం
సంసార మల నాశనం
(గీత మహాత్మయ్ము- 3)


ప్రతి రోజు చేసే స్నానం వల్లన మనిషి తనను తాను శుభ్రపరుచుకుంటాడు. కానీ ఒక్కసారి భగవద్గీత యను పవిత్ర గంగా జలములో స్నానం ఆచరించడం ధ్వర తన మలినమైన సంసారం నష్ణం అయిపోతుంది (గీత మహాత్మయ్ము- 3)

గీతా సుగీతా కర్తవ్యా
కిం అన్యైహ్ శాస్త్ర విస్తరైః
యా స్వయం పడమనాభాస్య
ముఖ పద్మాడ్ విని:స్రూతా
(గీత మహాత్మయ్ము- 4)


భగవద్గీత దేవదేవుడైన కృష్ణుడు ధ్వర ప్రసంగించబడింది కనుక , అందువలన ప్రజలు ప్రజలు వేదవాజ్మయమును పఠి0చాల్సిన అవసరము లేదు అతను కేవలం భగవద్గీత శ్రద్ధతో క్రమముగా పఠి0చలి ఇంకా వినాలి. ‘ గీతా సుగీతా కర్తవ్యా ‘.ఇంకా తప్పకుండా మనిషి ఆదే అన్నివిధాల ఈ విధులుని అనుసరించాలి గీతా సుగీతా కర్తవ్యా కిం అన్యైహ్ శాస్త్ర విస్తరైః ఎందుకంటే ప్రస్తుత యుగములో మనుషులు చాలా లౌకికమైన సంగతులతో కలవరపడిపోతున్నారు అంచేతనే వేదవాజ్యములువైపు అతని ధృష్టిని మల్లిచడం సాధ్యము కాదు ఈ ఏకమాత్రము గ్రంథము చాలు. ఎందుకంటే. ఇది సంస్థ వైదికగ్రంథలకు సారం. మరయు ప్రత్యేకముగా దేవదేవుడైన పూర్ణ పురుషోత్తముడు ద్వారా ఉపదేశించబడింది

భారతామృతసర్వవాం
విష్ణువక్త్రా ద్వినిహ్స్ర తమ్
గీతాగ0గోధకం పీత్యా
పునర్జన్మ నా విధ్యతే
(గీత మహాత్మయ్ము- 5)


ఇక్కడ ఏమి అని చెప్పబడి ఉన్నది అంటే గంగాజలమును పనము చేసేవాడే ముక్తిని పొంధవచ్చు మరి భాగవద్గీతామృతన్ని పనము చేసే వాడి గుఱించి వేరుగా చెప్పేది ఏమి ఉంటుంది ? భగవద్గీత యన్నది పూర్తి మహాభారతము నించి ధ్రవించిన అమృతము. కృష్ణుడే ఆది విష్ణు , ఆయన ధ్వారా ఉపదేశించబడింది విష్ణువక్త్రా ద్వినిహ్స్ర తమ్ ఇది దేవదేవుడైన పురుషోత్తముడైన భగవానుడైన కృష్ణుడు నోటినుండి వస్తుంది. ఇంకా గంగా ‘ గంగోదకమ్’కూడాను భగవంతుడి పాదపద్మము నుండి పుట్టింది మరియు భగవద్గీత పురుషోత్తముడైన భగవానుడైన కృష్ణుడు నోటినుండి వస్తుంది దేవదేవుని నోటికి ఇంకా ఆయన చరణాలకి ఏమియు తేడా లేదు అనుకోండి కానీ, నిపక్షపాతముతొకనక చూస్తే భాగవధ్గిత గంగజాలము కన్నా అధికమైంది అని మనము గుర్తించ వచ్చు

సర్వోపనిశాదో గాయూ
దొగ్ధా గోపాలనందన:
పార్తో వత్సహ్ సుధీర్ భోక్తా
దుగ్ధమ గీతామృతం మహత్
(గీత మహాత్మయ్ము- 6)


ఈ గితోపనిషత్తు గోవు లాంటిది దేవదేవుడు ప్రసిద్ధి గాంచిన గోపాలుడు ఇంకా ఆయన ఈ గోపాలు పీతుకుతున్నాడు ‘సర్వోపనిశాదో’, మరుయు ఇది అన్నీ ఉపనిషాత్తుల సారం. ఉపనిషాత్తులు ఆన్ని గోవుగా వర్ణిన్నచబడింది ‘సర్వోపనిశాదో’, మరుయు ఇది అన్నీ ఉపనిషాత్తుల సారం. ఉపనిషాత్తులు ఆన్ని గోవుగా వర్ణిన్నచబడింది మరుయు ‘పార్తో వత్సహ్’ అర్జునుడు ధూడ కాగా ‘సుధీర్ భోక్తా ‘పండితులు మరుయు శుధ్ధభక్తులు అమృతమైన భగవద్గీతని తీసుకోబోతున్నారు సుధీర్ భోక్తా దుగ్ధమ గీతామృతం మహత్ ఆ పాలు , ఆ అమృతము - భాగవధ్గీతా పాండితముగాల భక్తులకు

ఏకం శాస్త్రం దేవకీపుత్రగీతం
ఏకొ దేవో దేవకిపుత్రఎవ
ఏకొ మంట్రస్ తస్యనామానియాని
కర్మాపీకమ్ తస్యాదేవస్యసేవా
(గీత మహాత్మయ్ము- 7)

ఇప్పుడు ప్రపంచము భాగవధ్గీతనుండి పాటము తప్పకుండా నేర్చుకోవాలి ఏకం శాస్త్రం దేవకీపుత్రగీతం ప్రస్తుత కాలములో ప్రపంచమునన్నిటికి ఒక్కటే గ్రంథము ఆ శాస్త్రమే భాగవధ్గీత దేవో దేవకిపుత్రఎవ’ ప్రపంచానికి ఒకటే దేవుడు అదే శ్రీ కృష్ణుడు ఏకొ మంట్రస్ తస్యనామానియాని ‘. ఆ మంత్రము. . ఆ శ్లోకము. ఆ ప్రార్థన ఏమిటంటే ప్రార్థన ఏమిటంటే ఆయన పేరు కీర్తించడం హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే హరే రామ హరే రామ రామ రామ రామ హరే హరే . ఏకొ మంట్రస్ తస్యనామానియాని కర్మాపీకమ్ తస్యాదేవస్యసేవా మరుయు ఏదైనా పని ఉంటే అది ఆ దేవదేవుడైన పురుషోత్తముడైన భగవానుడైన కృష్ణుడుకి సేవ చెయ్యడమే అ0దుకనే భగవద్గీత నించి నేర్చుకోవాలి , ప్రజలు చాలా వరకు ఒకే మతము ,ఒకే దేవుడు ,ఒకే శాస్త్రము ,ఒకే కార్యము లేదా ఒకేపని జీవితమొత్తం ఆత్రుతగా ఉన్నారు ఇది భాగధ్గితలో సంగ్రహముగా చెప్పది ఉన్నది . అది ఒకే ఒక దేవుడు కృష్ణుడు కృష్ణుడు ఒక మతపరమైన దేవుడు కాదు ఆ పేరు నుండే కృష్ణ.. కృష్ణ అంటే మేము ముందే వివరుంచము, కృష్ణ అంటే సర్వోనతమైన ఆనందం. చెప్పేది ఏమిటంటే.