Please join, like or share our Vanipedia Facebook Group
Go to Vaniquotes | Go to Vanisource | Go to Vanimedia


Vanipedia - the essence of Vedic knowledge

HR/Prabhupada 1059 - Svako doduše ima svoj osobeni odnos sa Gospodom

From Vanipedia


Everyone has got a Particular Relationship with the Lord - Prabhupāda 1059


660219-20 - Lecture BG Introduction - New York

Onoga trena kada osoba postane predana Bogu... ... tada stupa i u direktan odnos sa Bogom. To je jedna opširna tijema, ali se ukratko može reći... ... da je osoba predana Bogu (bhakta) uključena u odnos sa Vrhovnom Božanskom Ličnošću - na jedan od sljedećih pet načina: 1. Osoba može biti predana Bogu (bhakta) u pasivnom stanju; 2. Osoba može biti predana Bogu u aktivnom stanju; 3. Osoba može biti predana Bogu u svojstvu prijatelja; 4. Osoba može biti predana Bogu u svojstvu roditelja; 5. i osoba može biti predana Bogu u svojstvu (bračne) ljubavnice. Arđuna je bio predan u odnosu sa Gospodom u svojstvu prijatelja. Dakle, Bog može postati i nečiji prijatelj. Naravno, između toga prijateljstva i koncepcije prijateljstva koje imamo u materijalnom svijetu... ... postoji ogromna razlika; prijateljstvo sa Bogom je transcendentalno prijateljstvo koje... ...koje ne može imati bilo tko. Svako doduše ima svoj osobeni odnos sa Gospodom... ... i taj odnos je evociran (probuđen) savršenstvom predanoga služenja Bogu. U sadašnjem statusu našeg življenja, ne samo da smo zaboravili Vrhovnog Gospoda ... ... već smo zaboravili i naš vječni odnos sa Gospodom. Svako živo biće, među mnogim, mnogim milijunima i bilijunima živih bića ... ... doslovno svako živo biće - ima svoj poseban odnos sa Gospodom - i to vječno. To se zove "svarupa", (svarupa znači, "istinska, izvorna, esencijalna priroda svake vječne duše"). Ta svarupa, tj. lična duhovna osobenost - se može povratiti procjesom predanoga služenja... ... i taj stepen (duhovnoga razvitka) se naziva "svarupa-sidhi", ili 'perfekcija konstitucione pozicije duše'. Znači, Arđuna je bio posvjećen, u dodiru sa Vrhovnim Gospodom - kroz prijateljstvo. Nas interesuje - nakon što je ova "Bhagavad-gita" bila objašnjena Arđuni - kako ju je on prihvatio? To treba zapamtiti.

Način na koji je Arđuna prihvatio "Bhagavad-gitu" je izložen u Desetom Poglavlju "Gite":

"arđuna uvaća param brahma param dhama pavitram paramam bhavan..." (BG 10.12, "Ti is Vrhovni Brahman, krajnje, vrhovno utočište, Onaj koji pročišćava, Apsolutna Istina ...")... "...purušam šašvatam divjam adi-devam ađam vibhum" (BG 10.12, "... i vječna Božanska Osoba. Ti si iskonski Bog, transcendentalan i originalan, Nerođen, i Sve-prožimajuća Ljepota...");

"ahus tvam rišajaha sarve devaršir naradas tatha..." (BG 10.13, "Svi veliki mudraci kao što su Narada, Asita, Devala i Vjasa...")... "...asito devalo vjasaha svajam ćaiva braviši me" (BG 10.13, "...potvrđuju ovo što sam rekao, a sada i Ti lično meni saopštavaš tu istu informaciju.");

"sarvam etad ritam manije jan mam vadasi kešava..." (BG 10.14, "O Krišna, ja potpuno prihvaćam kao istinu sve što si mi Ti rekao...")... "...na hi te bhagavan vjaktim vidur deva na danavaha" (BG 10.14, "...Ni bogovi, a ni demoni, o Gospode - ne poznaju Tvoju pravu ličnost.").

Dakle, Arđuna veli - nakon što je saslušao "Bhagavad-gitu" lično od Svevišnje Božanske Ličnosti... ... kaže da prihvaća Krišnu kao "param brahmu", tj. 'Vrhovnoga Brahmana'. "Brahman"; svako živo biće jeste 'brahman'... ... dok je to vrhunsko živo biće, ili Vrhovna Božanska Ličnost - taj 'Vrhunski Brahman' o kome je riječ, tj. 'Svevišnje Živo Biće'. Onda je tu i riječ "param dhama"; 'param dhama' znači 'On (Bog) je vrhovno prebivalište svega što postoji'... Onda i riječ "pavitram"; 'pavitram' znači 'On (Bog) je čist, oslobođen bilo kakve materijalne kontaminacije'... Bog je oslovljen i riječju "purušam"; 'purušam' znači 'vrhovni uživalac'... (Bog je također oslovljen riječju) "šašvatam"; 'šašvata' znači 'od samoga početka', tj 'On (Bog) je prva od svih osoba (koje postoje)'... (Bog je oslovljen i riječima) "divjam", tj. 'transcendentalan', i "devam", tj. 'Svevišnja Božanska Ličnost'... (Bog je oslovljen i riječima) "ađam", tj. 'Onaj koji nikada ne biva rođen' i "vibhum", tj. 'Najveći, Najveličanstveniji'. Osoba može posumnjati da - zato što je Krišna bio Arđunin prijatelj - ... ... da je Arđuna sve to izjavio kao što bi prijatelj laskao prijatelju... ... međutim, Arđuna - da bi rastjerao takve sumnje iz umova čitaoca "Bhagavad-gite" - ... učvršćuje svoje izjave oslanjajući se na opšte-priznate autoritete. Arđuna izjavljuje da je Gospod Šri Krišna prihvaćen kao Svevišnja Božanska Ličnost... ... ne samo sa njegove (Arđunine) strane ... ... već da je Krišna kao takav prihvaćen i od autoriteta kalibra Narade, Asite, Devale i Vjase. Sve te osobe su slavne zahvaljujući propagiranju i distribuciji Vedskoga znanja. Izjave navedenih mudraca su prihvaćene od strane svih aćarija (vjerodostojnih, autoriziranih duhovnih učitelja bhakti-joge). To je i razlog da Arđuna kaže, "sve što si mi Ti do sada saopštio"... ... "bezuslovno prihvaćam kao - potpuno savršenstvo".