Please join, like or share our Vanipedia Facebook Group
Go to Vaniquotes | Go to Vanisource | Go to Vanimedia


Vanipedia - the essence of Vedic knowledge

HR/Prabhupada 1066 - Manje inteligentni ljudi smatraju da je Vrhovna Istina - bezlična

From Vanipedia

Revision as of 18:18, 30 September 2018 by Vanibot (talk | contribs) (Vanibot #0023: VideoLocalizer - changed YouTube player to show hard-coded subtitles version)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

People with Less Intelligence, They Consider The Supreme Truth as Impersonal - Prabhupāda 1066


660219-20 - Lecture BG Introduction - New York

Znači, sve je aranžirano oko centralne figure, Centralne Figure kreacije ... ... centralne figure uživanja, Svevišnjega Boga ... ... a živa bića su jednostavno --- Njegovi saradnici. Kroz takovu kooperaciju --- živa bića uživaju. Njihov odnos je upravo kao između gospodara i sluge : : ako je gospodar zadovoljan, potpuno zadovoljan ... ... i sluge su automatski zadovoljni ; i to je zakon. Slično tomu, Vrhovni Bog je taj koji treba biti zadovoljen ... ... iako tendencija da se postane kreator i tendencija da se uživa ovaj materijalni svijet ... ... isto tako postoje i u živim bićima -- jer te tendencije postoje i u Vrhovnom Gospodu. On ih je kreirao, On je stvorio manifestirani kosmički svijet.

Mi ćemo dakle naći u ovoj “Bhagavad-giti” da se kompletna, Potpuna Cijelina ... ... sastoji od Vrhovnoga Kontrolora, kontrolisanih živih bića, kosmičke manifestacije ... ... vječnoga vrijemena i aktivnosti, i svi ti subjekti su potpuno objašnjeni u 'Bhagavad-giti'. Sve to skupa, uzeto u celosti --- naziva se Apsolutna Istina. Ta Kompletna Cijelina - tj. Vrhovna Apsoluta Istina - je prema tome i ta potpuna Svevišnja Božanska Ličnost, Šri Krišna. Kao što sam pojasnio, kosmička manifestacija je proizvod Njegovih različitih energija ... ... i On je ta Kompletna Cijelina.

U "Bhagavad-giti" je objašnjeno da je Bezlični Brahman ... ... da je taj bezlični Brahman također podrijeđen Kompletnoj Osobi (Krišni) ... "brahmanijo hi pratišthaham..." (BG 14.27, "Ja sam osnova bezličnoga Brahmana..."). Bezlični Brahman je u "Brahma-sutri" detaljnije opisan i upoređen sa zrakama ... ... kao što postoje zrake sunca sa sunčeve planete ... ... tako i bezlični Brahman predstavlja blještave zrake ... ... Vrhovnoga Brahmana, ili Svevišnje Božanske Ličnosti. Bezlični Brahman je dakle nepotpuna, delimična realizacija Apsolutne Kompletne Cijeline ... ... što je slučaj i sa koncepcijom Paramatme (forme Vrhovne Božanske Ličnosti prisutne u svačijem srcu). Ti subjekti su također izloženi u "Bhagavad-giti", u poglavlju 'Purušotama-joga'. Kada čitamo Poglavlje (15, "Bhagavad-gite"), pod naslovom 'Purušotama-joga' --- postaje jasno da se Vrhovna Ličnost, Purušotama ... ... nalazi iznad kako bezličnoga Brahmana - tako i djelimične spoznaje Paramatme.

Svevišnja Božanska Ličnost se naziva 'sać-ćid-ananda-vigrahaha' (Brahma-samhita 5.1) ... "Brahma-samhita" 5.1 otpočinje ovako: "išvarah paramah krišnah sać-ćid-ananda-vigrahaha, anadir adir govindah sarva-karanija-karanijam" (Brahma-samhita 5.1) ... “Krišna, znan i kao Govinda - jeste Svevišnji Bog. On posjeduje vječno i blaženo tijelo; On je porijeklo svega; On ne potječe ni od koga, i Uzrok je svih uzroka” (Brahma-samhita 5.1). Znači, Vrhovna Božanska Ličnost je 'sać-ćid-ananda-vigraha' ('Njegovo vječno tijelo sadrži vječno postojanje, apsolutno znanje, i apsolutno blaženstvo...') Spoznaja bezličnoga Brahmana uključuje i spoznaju 'sat' odlike Boga, tj. vječnosti. A spoznaja Njegovog Paramatma oblika je spoznaja 'sat-ćit' odlike, tj. vječnoga znanja. Dok je spoznaja Božanske Ličnosti poznate pod imenom Krišna --- spoznaja svih Njegovih transcendentalnih odlika ... ... kao što su 'sat', 'ćit' i 'ananda' (vječnost, znanje, i blaženstvo) --- sadržanih u Njegovoj kompletnoj 'vigrahi' (obličju, formi). 'Vigraha' znači 'obličje', 'vigraha' 'znači 'forma'. "avjaktam vjaktim apanam manijante mam abudhajah..." (BG 7.24, "Neinteligentni ljudi, koji Me ne poznaju --- misle da sam Ja uobrazio ovu formu i ovu ličnost..."). Ljudi sa manje inteligencije smatraju Vrhovnu Istinu --- bezličnom ... ... ali On je uistinu osoba, Transcendentalna Osoba. To je potvrđeno u cjelokupnoj Vjedskoj literaturi : "Nitjo nitjanam ćetanaš ćetananam..." (Katha Upanišad 2.2.13, " I Brahman a i Vrhovni Brahman su vječni, ali je samo jedan od njih taj Svevišnji Vječni Brahman ..."). Dakle, kao što smo mi osobe, individualna živa bića, pojedinci, i imamo svoju osobenost, svoju individualnost ... tako je i Vrhovna Istina, Svevišnji Apsolutni Bog --- također Osoba, što je i ultimativni predmet "Bhagavad-gite". Dakle, spoznaja Božanske Ličnosti ujedno predstavlja spoznaju svih transcendentalnih karakteristika ... ... kao što su 'sat', 'ćit' i 'ananda', koje su sadržane u Njegovoj kompletnoj 'vigrahi', tj. formi. 'Vigraha' znači 'forma, obličje' ; zaključak je da ta Potpuna Cijelina zapravo nije bezlična. Ako je Bog bezličan, ili ako On manjka u bilo čemu --- On ne bi mogao biti Potpuna Cijelina. Kompletna Cijelina mora posjedovati sve što je unutar našega iskustva --- i sve ono što je izvan našega iskustva ... Inače, On, Bog, ne bi mogao biti kompletan, Potpun. Potpuna Cijelina, tj. Božanska Ličnost --- posjeduje neslućene moći, "parasja šaktir vividhaiva šrujate" (Ćaitanija Ćaritamrita, Madhja 13.65, 'Značenje'). To je također objašnjeno u "Bhagavad-giti", to jest način na koji Bog djeluje svojim različitim moćima. Ovaj ispoljeni svijet iliti materijalni svijet u kome smo sada smješteni - je također kompletan sam po sebi, "purnam idam" (Šri Isopanišad, 'Prizivanje')... ... jer 24 elementa od kojih je sastavljen - prema Sankhja filozofiji ... ... ta 24 elementa, predstavljena u vidu ovoga materijalnoga univerzuma, tj. ove privremene manifestacije ... ... su kompletno podješeni da proizvedu potpuna sredstva, stvari --- neophodne za servisiranje i održavanje ovoga univerzuma. Nije potreban nikakav ekstra napor za održavanjem ovoga univerzuma ... Univerzum ima svoje vrijeme trajanja, određeno energijom Potpune Cijeline ... ... i kada to vrijeme istekne - sve te privremene kosmičke manifestacije bivaju uništene savršenim aranžmanom Potpune Cijeline.