Please join, like or share our Vanipedia Facebook Group
Go to Vaniquotes | Go to Vanisource | Go to Vanimedia


Vanipedia - the essence of Vedic knowledge

HR/Prabhupada 1075 - Za naredni život se spremamo putem aktivnosti u ovome životu

From Vanipedia


We are Preparing for Our Next Life by Our Activities of This Life - Prabhupāda 1075


660219-20 - Lecture BG Introduction - New York

Bog veli, "anta-kale ća mam eva smaran muktva kalevaram..." (BG 8.5, "Bilo koja osoba - koja u vrijeme smrti napusti svoje tijelo sjećajući se Mene - odjednom dostiže Moju prirodu ... ")... Onaj ko napusti ovo materijalno tijelo, sjećajući se Gospoda Krišne, Svevišnje Božanske Ličnosti ... ... ta osoba istoga trena dobija duhovno "sać-ćid-ananda-vigraha" tijelo (Brahma-samhita 5.1, 'tijelo sačinjeno od vječnosti, znanja i blaženstva ...'). Procjes napuštanja jednog tijela i dobijanja drugog tijela u materijalnom svijetu je --- organizovan. Čovjek umire nakon što je odlučeno koju tjelesnu formu će imati u sljedećem životu. Tu odluku donose viši autoriteti. Kao što na bazi naše službe bivamo promovirani ili degradirani ... ... tako su i naše aktivnosti ... ... dela i aktivnosti u ovome životu --- pripremna baza za sljedeći život. Mi se pripremamo za sljedeći život putem aktivnosti u ovome životu. Stoga, ako se možemo pripremiti u ovome sadašnjemu životu - da bi bili promovirani u carstvo Boga ... ... onda zasigurno - nakon napuštanja, nakon svršetka ovoga materijalnog tijela ... ... dobijamo duhovno tijelo. Bog veli, "jaha prajati", 'osoba koja napušta materijalno tijelo sjećajući se Mene ...' ... ... " ... jaha prajati sa mad-bhavam ..." (BG 8.5, --- 'bez sumnje dostiže Moju prirodu ...' Ta osoba dobija duhovno tijelo nalik Božijem tijelu, sačinjeno od istovjetne duhovne prirode. Kao što smo prije pojasnili, postoje različite vrste transcendentalista ... ... brahmavadi, paramatmavadi - i oni koji su posvjećeni, predani Bogu. U duhovnome nebu ili 'brahma-đjotir'-u --- postoje duhovne planete ... ... bezbrojne duhovne planete - o čemu smo već diskutirali. Broj tih planeta je daleko, daleko veći od broja planeta u svim univerzumima ovoga materijalnog svijeta. Ovaj materijalni svijet je "...ekamšena sthito đagat" (BG 10.42, "... Samo jednim jedinim Mojim dijelićem - Ja prožimam i održavam ovaj cjelokupan univerzum") ... Ovaj materijalni svijet je samo jedna četvrt od ukupne Kreacije. Tri četvrti Kreacije su duhovni svijet ... ... dok u toj jednoj materijalnoj četvrti ove Kreacije - postoje milioni univerzuma sličnih ovome našemu ... ... o kome imamo iskustvo u ovome trenu. U svakom tom pojedinačnom univerzumu postoje millioni i milijarde planeta. To znači da postoje milioni i bilioni sunaca, zvjezda i mjeseca u ovome materijalnom svijetu ... ... ali taj cio materijalni svijet čini samo jednu četvrt manifestacije cjelokupne Kreacije. Tri četvrti manifestovane Kreacije se nalaze u duhovnome nebu. Reči 'mad-bhavam' znače - oni koji žele da se stope sa egzistencijom Vrhovnoga Brahmana ... ... oni se zapravo stapaju sa 'brahma-đjotir'-om Svevišnjega Boga ... 'Mad-bhavam' ('Moja vječna priroda') uključuje taj 'brahma-đjotir' - zajedno sa duhovnim planetama u tom 'brahma-đjotir'-u. Osobe koje su posvjećene Bogu, i koje žele uživati u društvu Boga ... ... ulaze u duhovne, Vaikuntha planete. Postoje bezbrojne Vaikuntha planete, tako da Bog, Svevišnji Gospod Šri Krišna ... ... u vidu Njegovih potpunih i neograničenih ekspanzija kao što je Narajana --- sa četiri ruke i sa mnogo različitih imena ... ... kao na primjer Pradjumna, Anirudha, Govinda, itd --- se tamo druži sa dušom koja je Njemu predana. Postoje bezbrojna imena za tog četvoro-rukog Narajanu koji ima i svoje lične planete ... Svaka od tih planeta je također 'mad-bhavam', što znači da su sve one dio duhovne prirode Boga. Dakle, na kraju života, ti transcendentalisti misle bilo na brahma-đjotir ... ... meditiraju na Paramatmu, ili misle na Vrhovnu Božansku Ličnost, Šri Krišnu. U svim tim slučajevima, transcendentalisti ulaze u duhovno nebo (brahma-đotir). Međutim, jedino predani Bogu, oni koji su praktikovali lični kontakt sa Svevišnjim Bogom ... ... ulaze u Vaikuntha planete, ili u vrhovnu planetu - Goloka Vrindavanu. Bog veli, "...jah prajati sa mad-bhavam jati nasti atra samšajaha" (BG 8.5, "...Onaj tko Me se sjeća u trenutku smrti - dostiže Moju prirodu - u to nema nikakve sumnje"). "U to nema sumnje" : osoba dakle treba da u to vjeruje, o tome se radi. Recimo da čitaš 'Bhagavad-gitu' cijeloga života ... ... i onda - kada Bog saopšti nešto što se ne poklapa sa tvojom imaginacijom - ti to odbaciš ... To nije pravilan način da se čita 'Bhagavad-gita'. Treba slijediti Arđunin savjet, "sarvam etad ritam man-je ..." (BG 10.14, "O, Krišna - prihvatam kao suštu istinu - sve što si mi Ti rekao...") ... ... 'Vjerujem u sve - u bilo što --- što si Ti rekao' ... To treba poslušati. Gospod Bog kaže da svatko - tko u vrijeme smrti ... ... misli o Njemu kao Brahmanu, Paramatmi ili Božanskoj Ličnosti ... ... zasigurno ulazi u duhovno nebo - i u to nema nikakove sumnje. Tu informaciju ne bi trebali primiti sa nepovjerenjem. Opšte pravilo toga procjesa je također izneto u 'Bhagavad-giti' ... ... u vezi načina i mogućnosti da osoba uđe u duhovno carstvo Boga ... ... a to pravilo je jednostavno : u trenutku smrti treba misliti na Svevišnjega Boga. Taj generalni proces je naznačen u 'Bhagavad-giti' ... "jam jam vapi smaran bhavam tjajati ante kalevaram ..." (BG 8.6, "Kakvoga god stanja života se osoba sjeća u trenu napuštanja svoga tijela ...") ... "... tam tam evaiti kaunteja sada tad-bhava-bhavitaha" (BG 8.6, "... to isto stanje će bez sumnje i - dostići").