Please join, like or share our Vanipedia Facebook Group
Go to Vaniquotes | Go to Vanisource | Go to Vanimedia


Vanipedia - the essence of Vedic knowledge

HR/Prabhupada 1076 - U vrijeme smrti možemo ili ostati ovdje - ili se prenijeti u duhovni svijet

From Vanipedia


At the Time of Death We Can Remain Here, or Transfer Into the Spiritual World - Prabhupāda 1076


660219-20 - Lecture BG Introduction - New York

Postoje različite 'bhave' ('stanja postojanja'). E, sad, ova materijalna priroda je jedna od tih 'bhava, kao što smo ranije pojasnili ... ... da je ova materijalna priroda prikaz određene energije Vrhovnoga Boga. U 'Višnu Purani', cjelokupne energije Vrhovnog Boga su sažete kao ... "višnu-šaktiha para prokta kšetra-gjakhja tatha para avidja-karma-samgjanija tritija šaktir išjate" (Ć.Ć. Madhja 6.154, "Postoje tri moći, energije - unutrašnja moć Boga, živo biće i moć neznanja..."). Sve te energije i moći su ('Švetašvatara Upanišadi' 6.8), "parāsya śaktir vividhaiva śrūyate ..." ("Svevišnji Bog ima mnogostruke perfektne moći pomoću kojih se sva svijest, sva snaga i sve aktivnosti - odvijaju Njegovom voljom"). Vrhovni Bog posjeduje raznolike energije, bezbrojne energije - koje mi ne možemo shvatiti. Međutim, veliki učeni mudraci - oslobođene duše - su proučavali te energije ... ... i saželi ih u tri dijela, u tri glavne grupe ... Prvo i prvo - sve te energije su 'višnu-šakti' (energije Boga, Višnua) ... Sve te energije predstavljaju različite moći Gospoda Višnua. Ta energija je 'para', transcendentalna, imaterijalna ... ... uključujući "...kšetra-gjakhja tatha para" ('unutarnju moć Boga') i živa bića, "kšetra-gja" ... ... koja također pripadaju grupi superiorne energije Boga ... ... kao što je potvrđeno u 'Bhagavad-giti'. To smo već pojasnili. Preostala energija - iz materijalne grupe energija - je '...tritija karma-samgjanija' (Ć.Ć. Madhja 6.154) ... Ta materijalna energija je u modu neznanja. Ta materijalna energija je također dio energije Vrhovnoga Boga. U vrijeme smrti možemo ili ostati u toj materijalnoj energiji ... ... tj. u ovom materijalnom svijetu --- ili se možemo prenijeti u duhovni svijet. To je kriterij. Stoga 'Bhagavad-gita' veli ... "jam jam vapi smaran bhavam tjajati ante kalevaram ..." (BG 8.6, "Kojeg god stanja života se osoba sjeća u trenutku napuštanja svoga tijela ...") ... "... tam tam evaiti kaunteja sada tad-bhava-bhavitaha" (BG 8.6, "... to isto stanje će bez sumnje i - dostići"). E, sad, pošto smo navikli da mislimo ... ... bilo o ovoj materijalnoj energiji --- ili o duhovnoj energiji ... ... namjeće se pitanje : kako da prenesemo razmišljanje ...? ... iz sfere materijalne energije --- u razmišljanje o - duhovnoj energiji? Za razmišljanje o duhovnoj energiji - postoji Vjedska literatura. Isto tako, postoji i mnogo literature za razmišljanje o materijalnoj energiji ... ... dnevne novine, magazini, priče, pripovijetke, i mnogo drugih stvari. Ima puno takove literature. Naše razmišljanje je zaokupljeno takovim štivom. Slično tome, ako želimo prenijeti naše misli u duhovnu sferu ... ... onda moramo prenijeti našu sposobnost čitanja --- u Vjedsku literaturu. Učeni mudraci su stoga sastavili mnogo Vjedskih spisa, kao što su 'Purane'. 'Purane' nisu izmišljene priče; one su istorijski zapisi. U 'Ćaitanija-ćaritamriti' postoji stih koji ide ovako: "krišna bhuli' sei điva anadi-bahirmukha ..." (Ć.Ć. Madhja 20.117, "Zaboravljajući Krišnu, odvajkada, živo biće bejaše privučeno spoljašnjom manifestacijom energije Boga ...") ... "... ataeva maja tare deja samsara-duhkha" (Ć.Ć. Madhja 20.117, "Usled toga, iluzorna energija, maja - zadaje živom biću sve vrste patnji tokom njegovog materijalnog postojanja"). Ta zaboravna živa bića, uslovljene duše ... ... su zaboravila njihov odnos sa Vrhovnim Bogom ... ... i postala zaokupljena razmišljanjem o materijalnim aktivnostima. Samo da bi preveo njihovu misaonu moć u duhovnu sferu ... ... Krišna-dvaipajana Vjasa je stvorio mnoge Vjedske spise. Vjedska literatura znači ovo : Vjasa je prvo podijelio 'Vjede' na četiri dijela ... ... onda ih je objasnio u 'Puranama' ... ... a potom - za manje sposobne ljude, kao što su žene, radnici i trgovci - Vjasa je zapisao 'Mahabharatu'. A u okviru 'Mahabharate' je objelodanio 'Bhagavad-gitu'. Nakon toga, Vjasa je svu Vjedsku literaturu sažeo u 'Vedanta-sutri' ... A u 'Vedanta-sutri' - koja je putokaz za budućnost ... ... Vjasa je ponudio prirodne komentare koji se nazivaju 'Šrimad-Bhagavatam'.