Please join, like or share our Vanipedia Facebook Group
Go to Vaniquotes | Go to Vanisource


Vanipedia - the essence of Vedic knowledge

AZ/Prabhupada 0052 - Bhakta və Karmi Arasındaki Fərq

From Vanipedia


Bhakta ve Karmi Arasındaki Fərq
- Prabhupāda 0052


Lecture on SB 1.2.9-10 -- Delhi, November 14, 1973

Bhakti və karma arasındaki fərq budur. Karma duyğularımızın məmnuniyyətidir, amma bhakti Tanrını məmnun etməkdir. Buna görə insanlar bhakti və karmi arasındaki fərqi başa düşməzlər. Karmi öz duyğularını məmnun edərkən, bhakta Krişnanın duyğularını məmnun edər. Bir cür duyğu məmnuniyyəti olmalıdır. Amma Krişnanı məmnun etdiyinizdə buna bhakti deyilir. Hṛṣīkeṇa hṛṣīkeśa-sevanaṁ bhaktir ucyate (CC Madhya 19.170). Hṛṣīka duyğular deməkdir, təmizlənmiş duyğular. Bunu keçən gün anlatdım,

sarvopādhi-vinirmuktaṁ
tat-paratvena nirmalam
hṛṣīkeṇa hṛṣīkeśa-
sevanaṁ bhaktir ucyate
(CC Madhya 19.170)

Bhakti o demək deyil ki, siz işinizdən əl çəkəcəksiniz. Bhakti hissi fanatiklik mə'nasında deyil. Bu bhakti deyildir. Bhakti sizin bütün duyğularınızı və duyğularınızın sahibini məmnun etməklə məşğul etməkdədir. Buna bhakti deyilir. Bu sebipli Kṛiṣṇanın adı Hṛṣīkeśadır. Hṛṣīkeśa duyğular deməkdir və hṛṣīka īśa, O duyğulara nəzarət edendir. Əslində bizim duyğularımız sərbəst işləmirlər. Bunu başa düşə bilərik.Krişna istiqamətləndirir. Sarvasya cāhaṁ hṛdi sanniviṣṭo mattaḥ smṛtir jñānam apohanaṁ ca (BG 15.15). Mattaḥ smṛtir jñānam apohanaṁ ca. Krişna kömək etdiyi üçün bir elm adamı işləyir, o öz-özünə işləmir. Bu mümkün deyil. Amma o elə istəmişdir. Ona görə də Krişna ona imkan vermişdir. Amma əslində işləyən Krişnadır. Bunlar Upanişadlarda anladılır. Krişna işləməsə, Krişna görməsə, Krişnanın fikri olmadan siz də işləyəməzsiniz. Eyni Brahma-saṁhitāda günəş işığının anladılması kimi. yac-cakṣur eṣa savitā sakala-grahāṇāṁ. Günəş Kṛiṣṇanın gözlərindən biridir.

yac-cakṣur eṣa savitā sakala-grahāṇāṁ
rājā samasta-sura-mūrtir aśeṣa-tejāḥ
yasyājñayā bhramati sambhṛta-kāla-cakro
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi
(Bs. 5.52)

Buna görə günəş Krişnanın gözlərindən biri olduğu, günəş orda doğduğu, günəş görə bildiyi üçün siz də görürsünüz. Öz-özünüzə görə bilmərsiniz. Gözlərinizlə qürurlanırsınız. Gün işığı olmasa gözlərinizin nə mənası var? Görə bilmərsiniz. Bu elektrik belə günəşdən əldə edilib. Yəni əslində Krişna görə bildiyində siz görə bilirsiniz. Vəziyyət budur. Bizim duyğularımız... Bhagavad-gītā'da deyilir ki, sarvataḥ pāṇi-pādaṁ tat. Sarvataḥ pāṇi-pāda... Kṛiṣṇanın hər yerdə əlləri və ayaqları vardır. Onlar nələr? Mənim əllərim, sizin əliniz, sizin ayağınız-onlar Krişnanın. Eyni, bir adamın "Dünyanın hər yerində şöbələrim var" deməsi kimi. Bu şöbələr Uca Şəxsin idarəsi altında işləyir. Buna görə Krişnaya Hṛṣīkeśa, Hṛṣīkeśa deyilir. Yəni iş... Bhakti demək hṛṣīkamızı indriyalarımızı, duyğularımızı, duyğuların sahibinin xidməində işlətməkdir. Bu mükəmməl bir həyatdır. Nə vaxt ki, duyğularımızı duyğu məmnuniyyəti üçün istifadə etsək buna karma deyilir. Buna maddi həyat deyilir. Buna görə bhakta üçün maddi həyat yoxdur. Bu īśāvāsyam idaṁ sarvam (ISO 1). Bhakta hər şeyin Kṛiṣṇaya aid olduğunu görür. Īśāvāsyam idaṁ sarvaṁ yat kiñca jagatyāṁ jagat, tena tyaktena bhuñjīthā. Hər şey Kṛṣṇaya aiddir. Buna görə Kṛiṣṇa bizə nə verirsə...eyni bir sahib kimi. Sahibi xidmətçisinə bir şey verər. Deyər ki, "Bundan istədiyin kimi istifadə et." Bu prasadam. Prasāde sarva-duḥkhānāṁ hānir asyopajā... Həyat budur. Əgər Kṛiṣṇa şüurlu olursanız, əgər "Hər şeyin Kṛiṣṇaya aid" olduğunu anlasanız, əllərimin, ayaqlarımın. Onlar Kṛṣṇaya aid, bədənimin bütün hissələri, onlar Kṛṣṇaya aid, və bunlar Kṛiṣṇa üçün istifadə edilməlidir." bu bhaktidir.

anyābhilāṣitā-śūnyaṁ
jñāna-karmādy-anāvṛtam
ānukūlyena kṛṣṇānu-
śīlanaṁ bhaktir uttamā
(Brs. 1.1.11)

Kṛiṣṇa bunu etdi, ımm, Arjuna savaşmaq istəməyərək öz duyğularını məmnun etmək istədi, Bhagavad-gītāda "Bəli, Kṛiṣṇa Uca Şəxsdir" deyə eşitdikdən sonra Onunla həmfikir oldu.

ahaṁ sarvasya prabhavo
mattaḥ sarvaṁ pravartate
iti matvā bhajante māṁ
budhā bhāva-samanvitāḥ
(BG 10.8)

Bunlar Bhagavad-gītā'da çox yaxşı anladılır. Bu ruhi həyatın ən vacib işidir. Əgər Bhagavad-gītānın öyrətdiklərinə inanırsaq, o vaxt Krişnaya təslim oluruq. Krişna bunu istəyir. Sarva-dharmān parityajya mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja (BG 18.66). Bunu O istəyir. Bu mərtəbəyə gəldiyimizdə buna śraddhā deyilir. Śraddhā. Kavirāja Gosvāmī tərəfindən śraddhānın mə'nasının nə olduğu anladılmışdır.