FA/Prabhupada 0033 - نام ماها پرابهو، "پاتیتا پاوانا" است

From Vanipedia


Mahāprabhu's Name Is Patita-pāvana - Prabhupāda 0033


Morning Walk -- October 4, 1975, Mauritius

.پوشتا کریشنا: این روزها حکومت ها از اعمال بسیار ناعادلانه و گناه آلود حمایت می کنند. بنابراین چگونه امکان دارد توده ی مردم را اصلاح کرد؟ پرابهوپاد: آیا می خواهی بگویی که حکومت بدون نقص است؟ پوشتا کریشنا: خیر پرابهوپاد: پس باید آنها را به حرکت واداشت. این روزها، حکومت به معنای عده ای حقه باز است. خودشان حقه بازند و بوسیله ی حقه بازها انتخاب می شوند. مشکل این جاست، هر جا که می روی، فقط حقه بازها را ملاقات می کنید، "ماندا" توضیح داده شده است. ماندا، حتی در اقامت گاه ما هم عده ای حقه باز وجود دارد. گزارش را ببین. حتی این ها که برای اصلاح شدن آمده‌اند، حقه بازند. آنها نمی توانند از عادات زشت خود دست بردارند. بنابراین عمومیت یافته است، "ماندا" همگی بدند. تنها تفاوت این است که در اقامت گاه ما بدها اصلاح می شوند، بیرون هیچ اصلاحاتی وجود ندارد. امیدی به بهبود آنها هست، اما بیرون از این جا هیچ امیدی نیست. تفاوت در این است در غیر این صورت همه بد هستند. بدون هیچ گونه تبعیضی می توانید بگویید. (ش.ب. کنتوی 1 فصل 1 آیه 10). حال، چگونه حکومت می تواند خوب باشد؟ این هم بد است . نام ماهاپرابهو "پاتیتا-پاوانا" می باشد؛ او همه ی انسان های بد را نجات خواهد داد. در عصر کالی به هیچ وجه انسان خوب وجود ندارد، همه بد هستند. شما باید قوی شوید تا بتوانید با مردم بد سر و کله بزنید