FA/Prabhupada 0244 - فلسفه ی ما اینست: همه چیز از آن خداوند است

From Vanipedia


فلسفه ی ما اینست: همه چیز از آن خداوند است - Prabhupāda 0244


Lecture on BG 2.9 -- London, August 15, 1973

یک روز در پاریس خبرنگار روزنامه ای ، روزنامه اجتماعی نزد من آمد. من به او گفتم که "فلسفه ما این است که همه چیز متعق به خداوند است." Kṛṣṇa says bhoktāraṁ yajña-tapasāṁ sarva-loka-maheśvaram (BG 5.29). "من لذت برنده هستم، بهوکتا." بهوکتا یعنی لذت برنده. bhoktāraṁ yajña-tapasāṁ. درست مانند این بدن که کار میکند. تمام بدن در حال کارکردن است، بدن همه، برای لذت بردن از زندگی، اما این لذت بردن از کجا شروع میشود؟ لذت بردن از معده آغاز میشود. شما باید بقدر کافی غذاهای خوب به معده بدهید. اگر به میزان لازم انرژی داشته باشیم، میتوانیم هضم کنیم. اگر انرژی کافی باشد، آنوقت تمام حواس دیگر هم قوی میشوند. آنوقت میتوانید حواس را راضی کنید. در غیر اینصورت امکان ندارد. اگر نتوانید هضم کنید... درست مثل ما پیرمردها. ما نمیتوانیم هضم کنیم. پس هیچگونه لذت حواسی وجود ندارد. بنابراین لذت حواس از معده شروع میشود. رشد انبوه درخت از ریشه شروع میشود، اگر به اندازه کافی آب خورده باشد. برای همین به درخت میگویند پادا-پا. آنها از پاهایشان آب میخورند، از ریشه ها، نه از سرشان. درست مثل ما که از سرمان میخوریم. بنابراین ترتیب های مختلفی وجود دارد. همانطور که ما میتوانیم از سرمان بخوریم، درختها، میتوانند از پاهایشان بخورند. اما فرد باید بخورد. Āhāra-nidrā-bhaya-maithuna.. خوردن وجود دارد، چه با پاهایتان یا با دهانتان یا با دستهایتان بخورید. اما تا جایی که به کریشنا مربوط میشود، او با همه جا میتواند بخورد. او میتواند با دستهایش، با پاهایش، با چشمهایش، با گوشهایش، با همه جا بخورد. زیرا او کاملا روحانی است. هیچ فرقی میان دستها و پاها و گوشها و چشمهایش وجود ندارد. این موضوع در برهما-سامهیتا بیان شده است، ānanda-cinmaya-sadujjvala-vigrahasya govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi. (Bs. 5.32) پس، همانطور که در این بدن ما لذت حواس باید از معده شروع شود، مشابها، هملنطور که رشد انبوه درخت از ریشه آغاز میشود، مشابها، کریشنا منشا همه چیز است، ( SB 1.1.1 )، ریشه. پس بدون کریشنا آگاهی، بدون خشنود کردن کریشنا، شما نمیتوانید خوشبخت باشید. سیستم اینگونه است. بنابراین کریشنا چگونه خشنود خواهد شد؟ کریشنا زمانی خرسند میشود که... ما همه فرزندان کریشنا هستیم، فرزندان خداوند. همه چیز مایملک کریشنا است. اینها حقیقت هستند. اکنون، ما میتوانیم از گرفتن پراسادام کریشنا لذت ببریم، زیرا او مالک اصلی است، بهوکتا، لذت برنده. بنابراین همه چیز اول باید به کریشنا داده شود، و سپس شما پراسادام او را بگیرید. این شما را خرسند خواهد نمود. این موضوع در بهاگاواد-گیتا بیان شده است. ( BG 3.13 ) "کسانی که برای خوردن غذا می پزند، (برای) خودشان، آنها فقط گناه تناول میکنند." Bhuñjate te tv aghaṁ pāpaṁ ye pacanty ātma... Yajñārthāt karmaṇo 'nyatra loko' yaṁ karma... همه چیز باید برای کریشنا انجام شود، حتی غذا خوردنتان، همه چیز. از تمام لذات حواس، میتوانید لذت ببرید. اما بعد از آن که کریشنا لذت برد. آنوقت شما میتوانید بخورید. بهمین دلیل نام کریشنا هریشی کیشا است. او ارباب است. ارباب حواس. شما جدا از او نمیتوانید از حواستان لذت ببرید. درست مانند خدمتکار. خدمتکار نمیتواند لذت ببرد. درست مانند آشپزی که غذاهای خیلی، خیلی لذیذی در آشپزخانه میپزد، اما او نمیتواند اول غذا بخورد. این امکان ندارد. آنوقت او اخراج میشود. اول از همه ارباب باید بخورد، و سپس آنها میتوانند از تمام غذاهای خوشمزه لذت ببرند.