FA/Prabhupada 0541 - اگر من را دوست داری، سگم را دوست داشته باش

From Vanipedia


اگر من را دوست داری، سگم را دوست داشته باش
- Prabhupāda 0541


Sri Vyasa-puja -- Hyderabad, August 19, 1976

شما نمی توانید در صحبت های خداوند دخل و تصرف کنید. ممکن نیست شریماد بهاگاواتام کنتو 6 فصل 3 آیه 19 نمی توانید دین ساختگی خود را تولید کنید. این رذالت است. به هیچ دردی نمی خورد. "دارما" یعنی " ساکشاد بهاگاوات پرانیتام". درست مانند قانون. قانون یعنی چیزی که دولت صادر کرده است. شمانمی توانید قانون ساختگی درست کنید فرض کنید قانون دولت این است که در خیابان هم ار سمت چپ یا راست برانند شما نمی توانید بگوید« چه اشکالی دارد اگر من از سمت مخالف برانم" نه نمی توانید. آن وقت مجرم خواهید بود. امروزه ... نه فقط امروزه از زمان دورادیان بسیاری وجود داشته اند. اما دین واقعی چیزي است که خداوند می گوید یا کریشنا می گوید ب. گ. فصل 18 آیه 66 این دین است. ساده. نمی توانید دین اختراع کنید. برای همین "شریماد بهاگاواتام"، اینگونه آغار می شود. شریماد بهاگاواتام کنتو 1 فصل 1 آیه 2 ممکن است شخصی حسادت کند که فردی دیگر شاگردان زیادی دارد و آنها دعا و "پوجا" (تقدیم پنج عنصر) تقدیم می کنند. نه. فرآیند این گونه است. حسادت نورزید شریماد بهاگاواتام کنتو 11 فصل 17 آیه 27 "آچاریا" نماینده ی خداوند است. "یاسیا پراساداد بهاگاوات-پراسادو" اگر به آچاریا دعا وادای احترام کنید آن وقت کریشنا، شخصیت اعلای خداوند راضی می شود. برای راضی کردن او باید نماینده اش را راضی کنید. « اگر مرا دوست داری، سگ مرا دوست داشته باش" در بهاگاواد گیتا گفته شده است، "آچاریوپاسانام" ما باید آچاریا را پرستش کنیم ش. ی فصل 6 آیع 23 اين مانتراي ودايي است. tasmād guruṁ prapadyeta jijñāsuḥ śreya uttamam ش. ب. کنتو 11 فصل 3 آیه 21 ب. گ. فصل 4 آیه 34. اینها احکام هستند "گورو"ی من(استاد روحانی) باید از طریق سلسله پيران بیاید. آن وقت موثق خواهد بود در غیر این صورت رذلی بیش نیست حتما باید از طریق سلسله پيران بيايد. و برای درک "تاد-ویگیانام" دانش متعال، باید نزد گورو بروید. نمی توانید بگویید« من در خانه این دانش را درک می کنم" این ممکن نیست. این حکم تمام "ودا"ها است. "تاماد گوروم پراپاد".. چه کسی به گورو نیاز دارد؟ گورو برای مد نیست که مانند سگ برای مد نگه داشته شود. مانند تمدن مدرن. نه، اینطور نیست. چه کسی به گورو نیاز دارد؟ ش. ب. کنتو 11 فصل 3 آیه 21 کسی که واقعاً برای درک دانش روح جدی است. "تاد ویگیاسام". "اُم تات سات" چنین کسی به گورو نیاز دارد. گورو یک مد نیست.