FA/Prabhupada 0664 - فلسفه ى پوچى، يك توهم ديگر ست. هيچ پوچى نمى تواند باشد

From Vanipedia


فلسفه ى پوچى، يك توهم ديگر ست. هيچ پوچى نمى تواند باشد
- Prabhupāda 0664


Lecture on BG 6.13-15 -- Los Angeles, February 16, 1969

بهاگاواد... "توقف هستی مادی بدین معنا نیست که وارد یک هستی پوچ بشوید، که فقط افسانه است." Prabhupāda: بله. بنابراین توقف هستی مادی به معنای پوچی نیست. چون من هیچ نیستم. من روح روحانی هستم. اگر من هیچ بودم، رشد این بدن من چگونه انجام گرفته است؟ من پوچ نیستم. من بذر هستم. درست همانطور که شما بذری را در زمین میکارید، آن رشد کرده و بصورت درخت یا گیاه در می آید. مشابها بذر توسط پدر در رحم مادر گذاشته میشود و مانند یک درخت رشد میکند. و این بدن آنجا ست. پس پوچی کجا ست؟ Ahaṁ bīja-pradaḥ pitā (BG 14.4). در فصل دهم خواهید دید، که بذر اصلی توسط کریشنا داده شده است در رحم این طبیعت مادی، و موجودات زنده زیاد بیرون آمدند. شما نمیتوانید بر خلاف آن بحث کنید، زیرا در واقع نسل همان روش در زندگی عملی ما ست. ما می بینیم که پدر بذر را در رحم مادر میدهد، و مادر، منظورم این ست که، کودک را تغذیه میکند تا بدنش رشد کند. بنابراین بهیچوجه صحبت پوچی نیست. اگر آن بذر پوچ بوده است، پس این بدن زیبا چگونه رشد کرده است؟ پس نیروانا یعنی نپذیرفتن بیشتر بدن مادی. سعی نکنید آنرا پوچ کنید. این یک مهمل دیگر است. پوچ، شما پوچ نیستید. پوچی یعنی این بدن مادی را هیچ کردن. این بدن مقید مملو از رنج. فقط سعی کنید بدن روحانی خود را پرورش دهید. این ممکن است. (BG 15.6). این چیزها آنجا هست. پس ما باید خیلی با شعور بشویم تا بفهمیم، مشکل زندگی چیست، چه، ما چطور باید از این بدن مادی با ارزش استفاده کنیم. بدبختانه این آموزش عملا در سر تا سر جهان صفر است. شاید این تنها انستیتو باشد، که مشکلات واقعی زندگی را معرفی میکند، و همچنین ارزش واقعی زندگی را. این جنبش کریشنا آگاهی. ادامه بده. تامال کریشنا: "در هیچ کجای خلقت خداوند پوچی وجود ندارد. ترجیحا توقف مادی..." Prabhupāda: پوچی، در هیچ کجا نمی بینید، حتی درون زمین، درون خاک، هیچ چیز پوچی را نمی بینید. روی زمین، پوچی وجود ندارد؛ در آسمان، پوچی وجود ندارد؛ در هوا؛ پوچی نیست؛ در آب؛ پوچی نیست؛ در آتش، پوچی نیست - پس دیگر شما در کجا پوچی پیدا میکنید؟ کجا پوچی پیدا میکنید؟ این فلسفه پوچی یک توهم دیگر است. امکان ندارد هیچ پوچی وجود داشته باشد.