FA/Prabhupada 0691 -درجامعه ما، هرکس که آرزوی تشرف گرفتن را داشته باشد، ما چهار اصل داریمLecture on BG 6.35-45 -- Los Angeles, February 20, 1969

عابد : "کریشنا آگاهی مرحله کمال است، رها بودن از تمامی آلودگی ها. این در باگاواد گیتا تایید شده است. بعد از بسیاری ، بسیاری تولد در اجرای فعالیت های وارسته زمانی که فردی به طور کامل از تمام آلودگی و دوگانگی گمراه کننده رها میشود، فرد پس از آن که در خدمت عشق متعال خداوند مشغول میشود. " پرابهوپادا : بله.Yeṣāṁ tv anta-gataṁ pāpam (BG 7.28). آیه دقیق در باگاواد گیتا yeṣāṁ tv anta-gataṁ pāpam. است. Pāpam به معنی گناه است. کسی است که به طور کامل فعالیت های گناه آلود خود را پایان داده است. Janānāṁ puṇya-karmaṇām: افرادی که به سادگی فعالیت های وارسته انجام میدهند. چنین شخصی در کریشنا آگاهی ثابت میشود بدون هیچ دوگانگی. از آنجا که ذهن ما سوسو میکند، بنابراین دوگانگی همیشه خواهد آمد. آیا من باید آن را قبول کنم یا نه. آیا من باید کریشنا آگاه شوم و یا یک آگاهی دیگر را بپذیرم، این مشکلات همیشه وجود دارند. اما اگر یکی ترقی یافته است با فعالیت وارسته در زندگی قبلی خود، سپس او ثابت مشود به طور دائم "من کریشنا آگاه میشوم." بنابراین این روش، این روش ذکر کریشنا آگاهی، حتی اگر در زندگی قبلی و حال خود خیلی وارسته عمل نکرده اید، مهم نیست. اگر شما با مهربانی به طور جدی این روش ساده را بپذیرید، هاری کریشنا، ذکر کردن، شما فورا پاک میشوید. اما با عزم، که شما فعالیت گناه آلود دیگردر تماس نخواهید بود. درست مثل جامعه ی خودمان ما چهار محدودیت داریم. هر کسی که بخواهد در جامعه ما شروع به فعالیت کند، ما چهار اصل داریم. زندگی بدون رابطه جنسی نامشروع. ما نمی گویم، که زندگی جنسی نداشته باشید. زندگی بدون رابطه جنسی نامشروع. شما ازدواج میکنید، و برای کودکان خود میتوانید زندگی جنسی داشته باشید. نه برای هدف دیگری. بنابراین، بدون زندگی رابطه جنسی نامشروع، بدون مستی. دانش آموزان ما، آنها حتی سیگارنمیکشند، آنهاحتی چای نمیخورند، قهوه. پس چه صحبت کنم از چیزهای دیگر، به طوری که آنها پاک می باشند. بدون قمار و بدون غذای حیوانی. فقط همین. اگر شما به سادگی این چهار اصل را دنبال کنید، پس از آن شما بلافاصله پاک میشوید. بلافاصله. بدون هیچ گونه تلاش بیشتر. بنابراین جنبش کریشنا آگاهی بسیار خوب است. که به محض پیوستن، شما پاک خواهید شد. اما دوباره آلوده نشوید. بنابراین این محدودیت. از آنجا که آلودگی ما از این چهار نوع عادات بد آغاز می شود. اما اگر ما را بررسی کنیم، پس از آن هیچ سوالی از آلودگی وجود دارد. به محض این که من به کریشنا آگاهی روی می آورم من رها میشوم. حالا اگر من محتاط به پذیرش این چهار اصل باشم، پس از آن من رها هستم. من ادامه می دهم، پاک. این فرایند است. اما اگر شما فکر کنید که چونکه کریشنا آگاهی من را رها ساخته است، بنابراین اجازه دهید من در تمام این چهار اصل افراط کنم و من بعد ذکر خواهم کرد و رها خواهم شد، این تقلب است. این اجازه داده نخواهد شد. هنگامی که شما رها هستید، اما دوباره آن را انجام ندهید. اما اگر شما فکر می کنید "من باید آن را انجام دهم و آزاد کنم خود را..." درست مثلا در بعضی از فرایند های مذهبی گفته می شود که شما مرتکب انواع گناهان میشوید بروید به کلیسا و به سادگی اعتراف کنید، شما رها هستید. بنابراین انجام این کار و توبه ، انجام و توبه در جریان است. اما در اینجا، نه. اگر شما رها هستید، درست است. اما آن را دوباره انجام ندهید. که این هدف توبه است. توبه ، اگر شما توبه میکنید که "من این فعالیت گناه آلود را انجام دادم" پس چرا باید آن را دوباره انجام دهید؟ اگر اعتراف است که آن را گناه است، جیب بری گناه است، به عنوان مثال. پس با توبه شما رها هستید، پس چرا باید شما این کار را دوباره انجام دهید؟ این نیاز به هوش کم دارد. این به این معنا نیست که با اعتراف من رها میشوم، من باید ادامه دهم و دوباره توبه کنم و رها شوم. نه این خوب نیست. اگر خوب نیست، شما اعتراف کرده اید که در آن خوب نیست، پس از آن شما نباید دوباره آن را انجام دهید. این هدف است. نه این که شما آن را انجام دهید و توبه کنید، آن را انجام دهید و اعتراف کنید، آن را انجام دهید و اعتراف کنید. این کار خوب نیست. بنابراین ما باید مراقب باشیم، جنبش کریشنا آگاهی ، که این چهار اصل، اگر شما افراط کنید، نامحدود، و سپس شما آلوده می شوید. اما اگر شما احتیاط کنید در اجرای این چهار اصل ... ما نمی گویم که شما زندگی جنسی نداشته باشید. شما دارید. اما برای این منظور، نه برای این منظور. به طور مشابه شما می خورید، اما در این راه، نه آن که راه . بنابراین دفاع کنید، کریشنا همچنین توصیه کرد به آجونا برای دفاع . بنابراین دفاع نیز ممنوع نیست، به شرط آن است برای حق باشد. پس در این راه، اگر ما به کریشنا آگاهی روی آوردیم، بلافاصله ما پاک میشویم. و اگر ما در این چهار اصل احتیاط کنیم، پس از آن زندگی ما خالص میشود. و اگر ما این زندگی پاک را تا زمان مرگ ادامه دهیم، شما مطمئنا به ملکوت خدا منتقل می شوید. حرکت کن . که در باگاواد گیتا اظهار شده- شما در حال حاضر خوانده اید: tyaktvā dehaṁ punar janma naiti (BG 4.9). با تسلیم کردن این بدن ، کسی که به طور کامل در کریشنا آگاهی است ، او بازگشتی دوباره به شرکت در این جهان مادی ندارد. این یوگی که به یک خانواده خوب میآید، در یک خانواده صالح و یا خانواده ثروتمند و اشرافی، آنها بر میگردند. اما اگر شما در کریشنا آگاهی کامل هستید شما هیچ وقت برنخواهید گشت. شما در Goloka Vṛndāvana در آسمان معنوی واقع شده اید. بنابراین ما باید سعی کنیم که دوباره برنگردیم. چرا که اگر من دوباره آمده باشم، فرض کنید من شانس بسیار خوب دارم. به من تولد در یک خانواده بسیار خوب، در خانواده ثروتمند داده شده است. اما اگر من نتوانم از این موقعیت استفاده کنم، و سپس دوباره من میروم، خودم را به زندگی دیگری تنزل میدهم. پس چرا باید این خطر را بپذیرم؟ کریشنا آگاهی برتر و کامل دراین زندگی. این بسیار ساده است. دشوار نیست. به سادگی با نگه داشتم خود در فکرکریشنا. فقط همین. این بسیار ساده است. سپس شما تولد بعدی خود را در آسمان معنوی اطمینان میبخشید. در ملکوت خدا یا در Goloka Vṛndāvana. بله. (پایان)