LV/Prabhupada 0151 - Mums Jāmācās No Āčārjām

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Mums Jāmācās No Āčārjām - Prabhupāda 0151


Lecture on SB 7.6.1 -- Madras, January 2, 1976

Tātad mēs plānojam dažādos veidos, bet tas nebūs veiksmīgi. Tik daudz es izskaidroju pagājušajā vakarā, ka mēs domājam neatkarīgi un plānojam tik daudz ko neatkarīgi, lai kļūtu laimīgi. Tas nav iespējams. Tas nav iespējams. Tā ir maijas iluzorā spēle. Daivī hy eṣā guṇa-mayī mama māyā duratyayā. To nevar pārvarēt. Tad kāds gan ir gala risinājums? Mām eva ye prapadyante māyām etāṁ taranti te (BG 7.14). Ja mēs uzticam sevi Krišnam, tad mēs atgūstam sākotnējo stāvokli. Tā ir... Krišnas apziņa nozīmē, ka, tā vietā, lai apziņā turētu tik daudz ko... Tā visa ir piesārņota apziņa. Īstā... Mums ir apziņa, tas ir fakts, bet mūsu apziņa ir piesārņota. Tādēļ mums apziņa ir jāattīra. Attīrīt apziņu nozīmē bhakti. Bhakti definīcija ir dota Nārada Paņčaratrā... Rūpa Gosvāmī... Rūpa Gosvāmī saka:

anyābhilāṣitā-śūnyaṁ
jñāna-karmādy-anāvṛtam
ānukūlyena kṛṣṇānu-
śīlanaṁ bhaktir uttamā
(Brs. 1.1.11)

Tā ir pirmšķirīga bhakti, un cita nolūka tur nav. Anyābhilā... Tādēļ šeit, materiālajā pasaulē materiālās dabas pakļautībā... Prakṛteḥ kriyamāṇāni guṇaiḥ karmāṇi sarvaśaḥ, ahaṅkāra-vimūḍhātmā kartā... (BG 3.27). Mēs esam prakriti, materiālās dabas, pilnā pakļautībā. Bet tā kā mēs esam muļķi, mēs esam aizmirsuši savu stāvokli, tādēļ ahankāra, viltus ahankāra. Tā ir viltus ahankāra: "es esmu indietis", "es esmu amerikānis", "es esmu brāhmans", "es esmu kšatrijs". Tas ir viltus ahankāra. Tādēļ Nārada Pančarātra saka "sarvopādhi-vinirmuktaṁ" (CC Madhya 19.170). Tādēļ ir jāatbrīvojas, jāattīrās no visiem šiem apzīmējumiem: "esmu indietis", "es esmu amerikānis", "esmu tas", "esmu šis", "es esmu..." Sarvopādhi vinirmuktaṁ tat-paratvena nirmalam. Kad viņš ir attīrīts, nirmalam, bez jebkādiem apzīmējumiem, tad "es esmu Krišnas neatņemama daļiņa". Ahaṁ brahmāsmi.

Tas ir ahaṁ brahmāsmi. Krišna ir Parabrahmans. Viņš ir raksturots Šrīmad Bhagavad-gītā. Ardžuna... Paraṁ brahma paraṁ dhāma pavitraṁ paramaṁ bhavān puruṣaṁ śāśvatam ādyam (BG 10.12). Ardžuna atzina un teica: "Tevi atzīst visas autoritātes." Prahlāda Mahārādžs ir viena no autoritātēm. Es esmu aprakstījis autoritātes. Brahma ir autoritāte, Kungs Šiva ir autoritāte un Kapila ir autoritāte. Kumāra, četri Kumāri ir autoritātes, un Manu ir autoritāte. Līdzīgā veidā autoritāte ir Prahlāda Mahārādžs. Džanaka Mahārādžs ir autoritāte. Divpadsmit autoritātes. Ardžuna apstiprināja, ka "Tu Pats saki, ka Esi Visaugstais Kungs," Mattaḥ parataraṁ nānyat (BG 7.7), "un no Bhagavad-gītā apspriestā es pieņemu Tevi kā Parabrahmanu." Un ne tikai es, visas autoritātes Tevi atzīst." Nesen mūsu laikos Rāmanudžāčārja, Madhvāčārja, visi āčārjas arī atzīst Krišnu. Pat Šankarāčārja atzīst Krišnu. Sa bhagavān svayaṁ kṛṣṇaḥ. Tātad Krišnu atzīst kā Dieva Augstāko Personību visi āčārjas.

Tādēļ mums jāmācās no āčārjām, nevis no kāda parasta vai paša pasludināta āčārjas. Nē. Tas nederēs. Tāpat kā mēs... Dažreiz tiesā mēs izdarām kādu spriedumu no citas tiesas, kas tiek uztverts nopietni, jo tā ir autoritāte. Mēs spriedumu nesagudrojam paši. Līdzīgā veidā ācāryopāsanaṁ, tas ieteikts Bhagavad-gītā. MUms jāvēršas pie āčārjām. Ācāryavān puruṣo veda: "Tas, kurš pieņēmis āčārju no mācekļu pēctecības, zina visu." Tātad visi āčārjas pieņem Kršnu, Dieva Augstāko Personību. Pieņem Nārada, pieņem Vjāsadēva, pieņem arī Ardžuna, kurš personīgi klausījās Krišnas Bhagavad-gītu. Un kungs Brahma. Vakar kāds jautāja, vai pirms Dvāpara jugas nepastāvēja Krišnas vārds. Nē, pastāvēja. Šāstrās ir Krišna. Vēdās, Atharva Vēdā un citās ir minēts Krišnas vārds. Un Brahma-samhitā — Kungs Brahma sarakstīja Brahma-samhitu — tas ir tur skaidri izskaidrots: "Īśvaraḥ paramaḥ kṛṣṇaḥ sac-cid-ānanda-vigrahaḥ" (Bs. 5.1.), anādir ādiḥ. Anādir ādir govindaḥ sarva-kāraṇa-kāraṇam (Bs. 5.1.). Un Kršna arī saka: "Mattaḥ parataraṁ nānyat kiñcid asti dhanañjaya" (BG 7.7). Ahaṁ sarvasya prabhavo (BG 10.8). "Sarvasja" iekļauj arī dēvatas, visas dzīvās būtnes, visu. Un Vēdānta saka: "Janmādy asya yataḥ" (SB 1.1.1). Tātad Krišna ir Augstākā Persona, īśvaraḥ paramam no Kunga Brahmas [viedokļa]. Viņš ir vēdisko zināšanu izplatītājs; arī Krišna saka: "Vedaiś ca sarvair aham eva vedyam" (BG 15.15). Tāds ir augstākais mērķis.