LV/Prabhupada 0740 - Mums Jāredz Caur Šāstru Lapaspusēm

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Mums Jāredz Caur Šāstru Lapaspusēm - Prabhupāda 0740


Lecture on CC Adi-lila 1.7 -- Mayapur, March 31, 1975

Advaita acyuta anādi ananta-rūpam. Šis Kšīrodakašājī Višnu ir personība, kas atrodas ikvienas dzīvās būtnes sirdī. Īśvaraḥ sarva-bhūtānāṁ hṛd-deśe 'rjuna tiṣṭhati (BG 18.61). Šis īšvara, antaryāmī, kurš atrodas ikviena sirdī, ir Kšīrodakašājī Višnu. Ne tikai visu dzīvo būtņu sirdīs, bet arī atomā. Aṇḍāntara-stha-paramāṇu-cayā... Paramāṇu. Paramāṇu nozīmē atoms. Šādi izpaužas Višnu izvērsumi. Tas nav mums aptverami, bet ar Krišnas žēlastību mēs daļāji varam to saprast no šāstru aprakstiem. Citādi mēs nespējam pat iedomāties, kā tas var notikt, bet tas notiek. Mums tas jāpieņem. Śāstra-cakṣuṣaḥ. Mums jāskatās caur šāstru lapaspusēm. Citādi tas nav iespējams.

Ja mēs vēlamies iepazīt višnu tattvu, ja vēlamies iepazīt Krišnu, Viņa augsto stāvokli, tad šeit ir šāstru apraksti. Ja mēs pieņemam tos, kādi tie ir, bez aplamiem skaidrojumiem, bez sava unikālā saprātīguma izrādīšanas... Tas nav iespējams. Mums jāpieņem. Tādēļ ir norādījumi, lai pieņemam šāstru norādījumus. Tas ir... Arī Bhagavad-gītā teikts: yaḥ śāstra-vidhim utsṛjya vartate-kāma-kārataḥ (BG 16.23), "Ja neievērojat šāstru norādījumus, ja kaut ko sagudrojat paši," tad na siddhiṁ sa avāpnoti, "tad jūs nekad nesasniegsiet pilnību". Mums jāseko šāstru norādījumiem, citādi nesapratīsim Krišnas augsto stāvokli, to, kā Viņš izvēršas dažādās formās, kā Višnu, kā Nārājana. Dažreiz viņi strīdas, ka Krišna ir Višnu inkarnācija. Arī tā ir patiesība. Jūs atradīsiet, ka Čaitanja... Šāda patiesība ir, ka tad, kad ierodas inkarnācija, tā atnāk caur Kšīrobdhi-šājī Višnu. Bet Kšīrobdhi-šājī ir daļējš Krišnas izvērsums. Šis temats ir ļoti sarežģīts, bet, ja ievērojam šāstras un tās pieņemam, tad varam iegūt zināmu, skaidru izpratni.

Nitjānanda Rāma... Tātad yasyāṁśa sa nityānanda-rāmaḥ. Nitjānanda ir Balarāma. Tādēļ par Viņu saka nityānandākhya-rāmaḥ. Tāpat kā Šrī Čaitanja Mahāprabhu... Kṛṣṇāya-kṛṣṇa-caitanya nāmne: "Es izrādu savus pazemīgos cieņas apliecinājumus Krišnam, kurš parādījies kā Krišna Čaitanja." Viņš ir Krišna. Līdzīgi Nitjānanda ir Balarāma. Balarāma ir hoilo nitāi. Tādēļ šeit ir teikts - nityānandākhya-rāmaḥ, "Viņš ir Rāma, Balarāma, bet šobrīd Viņš parādījies ar Nitjānandas vārdu."

Liels jums paldies.

Bhaktas: Haribol!