LV/Prabhupada 0912 - Saprātīgie Redz Dievu Gan Iekšēji, Gan Ārēji

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Saprātīgie Redz Dievu Gan Iekšēji, Gan Ārēji
- Prabhupāda 0912


730420 - Lecture SB 01.08.28 - Los Angeles

Donc, samo 'haṁ sarva-bhūteṣu (BG 9.29). Il est égal à tout le monde. Maintenant c'est à vous de le comprendre en fonction de votre capacité. Donc Kuntî dit aussi la même chose dans ce verset: samaṁ carantaṁ sarvatra (SB 1.8.28). Samaṁ carantam. Carantam signifie qui bouge. Il se déplace partout, dehors, dedans, tout simplement, nous devons faire nos yeux clairs de le voir. C'est le service de dévotion, de faire nos sens purifiés à percevoir la présence de Dieu. Dieu est présent partout. Antar bahiḥ Antah signifie à l'intérieur et bahiḥ signifie dehors. "Ceux qui sont moins intelligents, ils essaient simplement de trouver Dieu à l'intérieur, et ceux qui sont avancés dans le renseignement, ils peuvent vous voir dedans et au dehors". C'est la différence.

La méditation est destinée à la classe des hommes moins intelligents. Méditation signifie que vous devez contrôler les sens. la pratique du youga signifie yoga indriya-saṁyama. Nos sens sont très agité. Par la pratique du yoga, par, je veux dire, la pratique de différents asanas, si l'esprit est contrôlé, les sens sont contrôlés. Ensuite, nous pouvons nous concentrer sur la forme de Viṣṇu avec notre cœur. C'est le système de yoga. Ou ceux qui sont trop dans le concept de la vie corporelle, pour eux c'est recommandé cet système de yoga, la pratique de l'exercice physique, et de découvrir le Seigneur Suprême dans le coeur. Mais dévots, ceux qui sont dévots, qui sont encore plus avancé, ils ne nécessitent pas de contrôler leurs sens séparément, parce que pour être engagé dans le service de dévotion signifie la maîtrise des sens.

Supposons que vous êtes engagé dans l'adoration de la divinité, dans le nettoyage de la salle, dans la décoration de la divinité, dans la preparation d'alimentaire pour la Divinité, tout bien ... Donc, vos sens sont déjà engagés. Où est la chance de vos sens d'etre détournée? Les sens sont déjà contrôlés. Parce que mes sens, hṛṣīkeṇa hṛṣīkeśa-sevanaṁ bhaktir ucyate (CC Madhya 19.170). Bhakti signifie simplement pour éveiller les sens dans le service du maître des sens. Hrsikesa signifie maître des sens, et hṛṣīka signifie sens. Alors maintenant, nos sens sont engagées pour la satisfaction des sens. Sarvopādhi, upādhi yuktaḥ. Donc, je suis ce corps. Donc je dois satisfaire mes sens. C'est l'étape de la vie contaminée. Mais quand on en vient à comprendre que je ne suis pas ce corps, Je suis une âme spirituelle, partie intégrante de Dieu, de sorte que mes sens, sens spirituels, doit être affecté au service de l'être spirituel suprême. C'est voulu.

C'est mukti. Mukti signifie: hitvā anyathā-rūpam. Lorsque nous sommes conditionnés, nous donnons notre position constitutionnelle originale. Notre position constitutionnelle d'origine est, comme le dit Caitanya Mahaprabhu: jīvera svarūpa haya nitya-kṛṣṇa-dāsa (CC Madhya 20.108-109). Notre position constitutionnelle originale est que nous sommes serviteur éternel de Krishna. Donc dès que nous employons nous-mêmes dans le service du Seigneur, nous devenons immédiatement libéré. Immédiatement. Il n'est pas question de passer à travers un processus. Cet processus, de s'engager, engager les sens dans le service du Seigneur, signifie qu'il est libéré.

-- Samo 'haṁ sarva-bhūteṣu (BG 9.29). Viņš ir vienlīdzīgs pret visiem. Nu tikai jums Viņš jašaprot, kā spējat. Arī KUntī šajā pantā saka to pašu: samaṁ carantaṁ sarvatra (ŠB 1.8.28). Samaṁ carantam. Carantam nozīmē pārvietoties. Viņš dodas visur, ārā, iekšā, mums vienkārši savas acis jāpadara redzīgas. Tā ir garīgā kalpošana - attīrīt savus jutekļus, lai uztvertu Dieva klātbūtni. Dievs atrodas visur. Antar bahiḥ. Antaḥ nozīmē iekšā, un bahiḥ nozīmē ārā. "Mazāk saprātīgie vienkārši mēģina atras Dievu iekšēji, saprātīgie redz Tevi gan iekšēji, gan ārēji." Tāda ir atšķirība, Meditācija domāta mazāk saprātīgajiem. Meditācija nozīmē, ka jums jākontrolē jutekļi. Jogas prakse nozīmē yoga indriya-saṁyama. Mūsu jutekļi ir ļoti nemierīgi. Praktizējot jogu ar dažādām āsanām, tiek kontrolēts prāts, jutekļi. Tad mēs koncentrējamies uz Višnu veidolu savā sirdī. Tāda ir jogas sistēma. Tie, kuri pārāk pieķērušies ķermeniskajai dzīves izpratnei, viņiem ieteikta jogas sistēma, ķermeņa vingrinājumu veikšana, jāatrod savā sirdī Visaugstais Kungs. Bet bhaktas ir vēl attīstītākas, viņiem nevajag atsevišķi kontrolēt jutekļus, jo kalpot garīgi nozīmē kontrolēt jutekļus. Pieņemsim, jūs godināt Dievību, tīrāt telpu, rotājat Dievību, gatavojat Dievībai, visu ļoti jauki... Jūsu jutekļi jau ir nodarbināti. Kur gan ir iespēja nozirzīt jutekļus? Jutekļi jau ir savaldīti. Tā kā mani jutekļi, hṛṣīkeṇa hṛṣīkeśa-sevanaṁ bhaktir ucyate (ČČ Madhja 19.170). Bhakti nozīmē vienkārši likt jutekļiem kalpot jutekļu saimniekam. Hrišīkēša nozīmē jutekļu saimnieks, hrišīka - jutekļi. Nu mūsu jutekļi darbojas jutekļu apmierināšanā. Sarvopādhi, upādhi yuktaḥ. Es esmu šis ķermenis. Man jāapmierina mani jutekļi. Tāda ir piesārņota dzīve. Bet kad būtne saprot, ka nav šis ķermenis, ka ir garīga dvēsele, neatņemama Dieva daļiņa, mani garīgie jutekļi jānodarbina kalpošanā Augstākajai, Pārpasaulīgajai Būtnei. Tas ir vēkami. Tā ir atbrīve. Mukti nozīmē hitvā anyathā-rūpam. Saistītā stāvoklī mēs atsakāmies no sava sākotnējā stāvokļa. Mūsu sākotnējais stāvoklis ir, kā saka Čaitanja Mahāprabhu: jīvera svarūpa haya nitya-kṛṣṇa-dāsa (ČČ Madhja 20.108-109). Mūsu sākotnējais stāvoklis ir mūžīgs Krišnas kalps. Tiklīdz mēs nodarbinām sevi kalpošanā Kungam, mēs tūdaļ kļūstam atbrīvoti. Nekavējoties. Nav runas par kāda garāka procesa iešanu. Šis pats process, nodarbināt savus jutekļus kalpošanā Kungam, nozīmē atbrīvi.