MK/Prabhupada 0149 - Целта на движењето за свесност за Кришна е да се најде севишниот татко

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Целта на движењето за свесност за Кришна е да се најде севишниот татко
- Prabhupāda 0149


Tenth Anniversary Address -- Washington, D.C., July 6, 1976

Целта на ова движење за свесноста за Кришна е да се најде севишниот татко. Севишниот татко. Тоа е суштината и основата на ова движење. Доколку не знаеме кој е нашиот татко, тоа не е многу добра положба. Барем во Индија, обичај е доколку некој не си го знае таткото, не е многу ценет. Исто така постои систем во судот со кој се налага покрај своето име да се запише името на таткото. Тоа е индискиот - Ведскиот систем. Сопственото име, името на таткото и името на селото. Овие три заедно. Можеби овој систем се практикува и во другите земји, но во Индија тоа е системот. Првото име - сопственото, второто име - името на таткото и третото име е името на селото или државата во која е роден. Тоа е системот. Значи татковото..., мораме да го знаеме таткото. Тоа е движењето за свесноста за Кришна. Доколку заборавиме кој е нашиот татко, тоа не е многу добра положба. А каков татко? Paraṁ brahma paraṁ dhāma (BG 10.12). Најбогатиот. Не сиромашниот татко кој неможе да ги нахрани своите деца. Не таков татко. Eko yo bahūnāṁ vidadhāti kāmān. Тој татко е толку богат што Самиот храни милиони и милиони живи суштества. Во Африка има стотици, милиони слонови. Тој им дава храна. Внатре во собата има дупка и во таа дупка можеби има милиони мравки. Тој исто така им дава храна. Eko yo bahūnāṁ vidadhāti kāmān. Nityo nityānāṁ cetanaś cetanānām (Kaṭha Upaniṣad 2.2.13). Тоа е знаењето од Ведите. Овој човечки живот е наменет да се спознае кој е таткото, кој е Неговиот закон, кој е Бог, кој е нашиот однос со Него.. Тоа е Веданта. Веданта не значи зборувај секакви глупости и немај никаков однос со таткото. Śrama eva hi kevalam. Доколку не знаеш кој е твојот татко...

dharmaḥ svanuṣṭhitaḥ puṁsāṁ
viṣvaksena-kathāsu yaḥ
notpādayed yadi ratiṁ
śrama eva hi kevalam
(SB 1.2.8)

Тоа не е пожелно. Кришна вели: vedaiś ca sarvair aham eva vedyaḥ (BG 15.15). Стани Ведантист, тоа е многу добро. На почетокот на Веданта се вели дека Апсолутната Вистина е онаа од која сè потекнува. Athāto brahma jijñāsā. Тоа е почетокот. Човечкиот живот е наменет за сфаќање на Апсолутната Вистина, џигјаса. Човек треба да се распрашува што е Апсолутот. За тоа е човечкиот живот, да се пронајде Апсолутната Вистина. Следната сутра веднаш вели дека Апсолутната Вистина е онаа од која сè потекнува. Што е тоа сè? Две нешта постојат: подвижни и неподвижни. Практично искуство. Некои од нив се подвижни, некои се неподвижни. Две работи. Можеме да ги прошириме во разноликости. Тоа е друга работа. Но две работи се основни. Овие две работи, гледаме дека постои некој кој ги контролира, некој над подвижните и неподвижните. Мораме да се распрашуваме за изворот на овие две работи - подвижни и неподвижни, која е неговата положба? Положбата е објаснета во Шримад Бхагаватам: janmādy asya yato 'nvayād itarataś cārtheṣv abhijñaḥ (SB 1.1.1). Тоа е објаснувањето. Првобитниот извор на сè абигјана. Како? Anvayād itarataś cārtheṣu. Ако создадам нешто, јас го познавам потполно, сите детали. Анвајад, директно или индиректно, јас го знам. Ако произведам нешто... Да претпоставиме дека знам да готвам нешто посебно, тоа значи дека јас ги знам сите детали како да се зготви. Тоа е потеклото. Тоа потекло е Кришна. Кришна вели: vedāhaṁ samatītāni: (BG 7.26) „Јас знам сè - минатото, сегашноста и иднината." Mattaḥ sarvaṁ pravartate. Aham ādir hi devānām (BG 10.2). Во склад со теоријата за создавањето... Не теорија, факт. Brahmā viṣṇu maheśvara. Тоа се водечките девати. Вишну е изворниот. Aham ādir hi devānām. Создавањето: на почеток Маха-Вишну; потоа од Маха-Вишну доаѓа Гарбодакашаји Вишну. Од Гарбодакашаји Вишну доаѓа Кширодакашаји Вишну - експанзија на Вишну и од Него доаѓа Брахма. Брахма е роден од Гарбодакашаји Вишну на лотосов цвет, тој потоа го раѓа Рудра. Тоа е објаснување за создавањето.

Кришна вели: aham ādir hi devānām. Тој е исто така изворот на Вишну, бидејќи во шастрата се вели: kṛṣṇas tu bhagavān svayam (SB 1.3.28). Изворната Божја Личност е Кришна. Првата експанзија на Кришна е Баладева. Потоа од Него оваа Чатур-вјуха: Васудева, Санкаршан, Анирудха. Потоа Нарајана. Од Нарајана втората Чатур-Вјуха, а од втората Чатур-Вјуха, Санкаршан - Маха-Вишну. На овој начин треба да учите од шастрите. Ќе разберете дека (како што е дадено во шастрите): kṛṣṇas tu bhagavān svayam. И Кришна вели: aham ādir hi devānām (BG 10.2). Ahaṁ sarvasya prabhavo mattaḥ sarvaṁ pravartate (BG 10.8). А Арџуна го прифаќа тоа: paraṁ brahma paraṁ dhāma pavitraṁ paramaṁ bhavān (BG 10.12). Значи мораме да ја прифатиме шастрата. Шастра-чакшушат: мораме да гледаме низ очите на шастрата. Доколку учите од шастрата, тогаш ќе видите: kṛṣṇas tu bhagavān svayam. Ова движење за свесноста за Кришна служи да му ја претстави на човечкото општеството Севишната Божја Личност. Ова е движењето за свесноста за Кришна. Го започнавме во 1966, го регистриравме. Нашиот Рупануга Прабху веќе го објасни тоа. Затоа прифатете го ова движење многу сериозно. На ист начин, Кришна историски го започна пред пет илјади години. Го започна ова движење со Арџуна како Негов ученик. Потоа Чеитанја Махапрабху, пред петстотини години, Тој повторно го оживеа ова движење. Тој е самиот Кришна. И тоа продолжува. Немојте да мислите дека ова е измислено движење. Не. Тоа е овластено движење кое е потврдено од авторитетите. Mahājano yena gataḥ sa panthāḥ (CC Madhya 17.186). Постојат махаџани кои се спомнати во шастрите. Сосредоточете се на ова движење за свесноста за Кришна и потрудете се да го спознаете Кришна. Имаме многу литература, овластена литература. Направете го вашиот живот успешен. Ви благодарам многу.