MK/Prabhupada 0151 - Треба да учиме од Ачарjите

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Треба да учиме од Ачарjите
- Prabhupāda 0151


Lecture on SB 7.6.1 -- Madras, January 2, 1976

Ние правиме различни планови, но тие нема да бидат успешни. Тоа го објаснив минатата вечер, дека ние размислуваме независно и планираме толку многу работи како независно да бидеме среќни. Не е возможно. Тоа не е возможно. Тоа е илузорната игра на māyā. Daivī hy eṣā guṇa-mayī mama māyā duratyayā. Неможете да ја надминете. Тогаш кое е крајното решение? Mām eva ye prapadyante māyām etāṁ taranti te (БГ 7.14). Ако му се предадеме на Кришна, повторно ја будиме нашата изворна положба. Тоа е... Свесноста за Кришна значи наместо чување на толку многу работи во свесноста... Тие се сите всушност загадена свесност. Вистинската... Сите ние имаме свесност, тоа е факт, но нашата свесност е загадена. Значи треба да ја прочистиме свесноста. Да се прочисти свесноста значи бхакти. Бхакти, дефиницијата дадена во Нарада Панчаратра... Рупа Госвами вели:

anyābhilāṣitā-śūnyaṁ
jñāna-karmādy-anāvṛtam
ānukūlyena kṛṣṇānu-
śīlanaṁ bhaktir uttamā
(БрС. 1.1.11)

Тоа е првокласна бхакти, кога не постои друг мотив. Anyābhilā... Бидејќи тука во материјалниот свет, под контрола на материјалната природа: Prakṛteḥ kriyamāṇāni guṇaiḥ karmāṇi sarvaśaḥ, ahaṅkāra-vimūḍhātmā kartā... (БГ 3.27). Ние сме под целосна контрола на prakṛti, материјалната природа. Но бидејќи сме будалести, ја имаме заборавено нашата положба, така ahaṅkāra, лажната ahaṅkāra. Тоа е лажна ahaṅkāra: „Јас сум индиец," „Јас сум американец," „Јас сум brāhmaṇa," „Јас сум kṣatriya." Тоа е лажна ahaṅkāra. Така, Нарада Панчаратра вели sarvopādhi-vinirmuktaṁ (ЧЧ Мадја 19.170). Треба да се ослободиме, прочистени од сите именувања, „Јас сум индиец," „Јас сум американец," „Јас сум ова," „Јас сум она." „Јас сум..." Sarvopādhi vinirmuktaṁ tat-paratvena nirmalam. Кога си прочистен, nirmalam, без никакви именувања, тоа значи - Јас сум делче од Кришна. Ahaṁ brahmāsmi.

Тоа е ahaṁ brahmāsmi. Кришна е Para-brahman. Тој е опишан во Шримад-Бхагавад-гита. Арџуна... Paraṁ brahma paraṁ dhāma pavitraṁ paramaṁ bhavān puruṣaṁ śāśvatam ādyam (БГ 10.12). Арџуна го препознава и вели: „Ти си признаен од сите авторитети." Прахлада Махараџа е еден од авторитетите. Јас ги споменав авторитетите. Брахма е авторитет, Господ Шива е авторитет, и Капила е авторитет, Кумара, четворицата Кумари, тие се авторитети, и Ману е авторитет. Слично, Прахлада Махараџа е авторитет. Џанака Махараџа е авторитет. Дванаесетте авторитети. Така Арџуна потврдува „Ти самиот велиш дека Ти си Врховниот Господ," mattaḥ parataraṁ nānyat (БГ 7.7), „и како што се зборува во Бхагавад-гита, и јас те прифаќам Тебе како Para-brahman. И не само тоа, сите авторитети, тие исто така Те прифаќаат." Неодамна, Rāmānujācārya, Madhvācārya, сите ачарји, исто така го прифаќаат Кришна. Дури и Śaṅkarācārya, и тој го прифаќа Кришна. Sa bhagavān svayaṁ kṛṣṇaḥ.

Кришна е прифатен за Севишната Божја Личност од сите ачарји. Значи, ние треба да учиме од ачарјите, не од било кој обичен човек или само-наречен ачарја. Не. Така не треба. Исто како ние... Некогаш во судницата донесуваме пресуда врз основа на пресудата донесена од страна на повисокот суд кој се прифаќа сериозно бидејќи е авторитет. Ние не можеме самите да носиме пресуди. Слично на тоа, ācāryopāsanaṁ, во Бхагавад-гита е препорачано. Ние треба да ги следиме ачарјите. Ācāryavān puruṣo veda: „Оној кој има прифатено ачарја во ученичкиот след, тој има разбирање за работите." Сите ачарји го прифаќаат Кришна, Севишната Божја Личност. Нарада, го прифаќа, Вјасадева, го прифаќа, и Арџуна, кој лично од Кришна ја слушнал Бхагавад-гита, исто така го прифаќа. И Господ Брахма. Вчера некој праша: „Дали името Кришна постоело пред Dvāpara-yuga?" Да, постоело. Во шастрите се споменува Кришна. Во Ведите, во Атхарва Веда и во други, и таму се споменува името Кришна. И во Brahma-saṁhitā - Господ Брахма, тој ја напишал Brahma-saṁhitā - јасно е објаснето таму, īśvaraḥ paramaḥ kṛṣṇaḥ sac-cid-ānanda-vigrahaḥ (Bs. 5.1), anādir ādiḥ. Anādir ādir govindaḥ sarva-kāraṇa-kāraṇam (Bs. 5.1). И Кришна исто така вели: mattaḥ parataraṁ nānyat kiñcid asti dhanañjaya (БГ 7.7). Ahaṁ sarvasya prabhavo (БГ 10.8). Sarvasya значи вклучување на сите devatās, сите живи суштества, сè. И Веданта вели, janmādy asya yataḥ (ШБ 1.1.1). Кришна е апсолутната Севишна Личност, īśvaraḥ paramam, според Господ Брахма. Тој го дава Ведското знаење, и Кришна исто така вели, vedaiś ca sarvair aham eva vedyam (BG 15.15). Тоа е крајната цел.