MK/Prabhupada 0178 - Наредбата дадена од Кришна е Дхарма

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Наредбата дадена од Кришна е Дхарма
- Prabhupāda 0178


Lecture on SB 1.10.1 -- Mayapura, June 16, 1973

Дхарма значи она што е дадено од Севишната Божја Личност. Тое е дхарма. Не може да ја измислите дхармата. Денес мнгу дхарми се измислени. Тие не се дхарма. Дхарма значи наредбата која е дадена од Господа. Тоа е дхарма. Кришна рекол: „Sarva-dharman parityajya mam ekam saranam vraja“ (БГ 18.66). Сме измислиле толку многу дхарми: Хиндуистичка дхарма, Муслиманска дхарма, Христијанска дхарма, Заратустријанска дхарма, Будистичка дхарма, ваква дхарма, таква дхарма. Тие не се дхарма. Тие се умствена измислица, умствена измислица. Инаку ќе постојат противречности. На пример, Индусите сметаат дека убивањето на кравите е адхарма, додека, пак, Муслиманите мислат дека тоа е нивната дхарма. Па што е правилно? Дали убивањето на крави е дхарма или адхарма? Значи тоа се ментални измислици. Чаитанја Чаритамрита карача вели: "Ei bhala ei manda saba manodharma". Ментални измислици. Вистинската дхарма е она што е заповедано од Севишната Божја Личност. Тоа е дхарма. Затоа, Кришна вели: „Sarva-dharman parityajya mam ekam saranam vraja“ (БГ 18.66). „Остави ја сета измислена дхарма. Ова е вистинската дхарма.“ Saranam vraja. „Само предај ми се Мене - тоа е вистинската дхарма.“ „Dharmam tu saksad bhagavat-pranitam“ (ШБ 6.3.19). Исто како законот. Законите можат да бидат измислени или да бидат донесени од владата. Не може да донесете закон во својот дом. Тоа не е во согласност со законот. Под закон се подразбира наредбата дадена од владата. Врховната влада е Севишната Божја Личност. „Aham sarvasya prabhavo mattah parataram nanyat“ (БГ 10.8). Никој не е поголем од Кришна. Според тоа наредбата дадена од Кришна е дхарма. Ова движење за свесност за Кришна е таа дхарма. Кришна вели: „Sarva-dharman parityajya mam ekam saranam vraja“ (БГ 18.66). „Остави ги сите таканаречени дхарми. Оваа дхарма, онаа дхарма, толку многу дхарми. Едноставно предај ми се на Мене“. Ние го проповедаме истото начело и тоа е потврдено од Чаитанја Махапрабу... Шри Чаитанја Махапрабу... „Amara ajnaya guru hana tara' ei desa, yare dekha tare kaha krsna-upadesa“ (ЧЧ Мадја 7.128). Тоа е дхарма. Чаитанја Махапрабу не измислил никаокв нов систем на дхарма. Не. Чaитанја Махапрабу е самиот Кришна. „Namo maha-vadanyaya krsna-prema-pradaya te, krsnaya krsna-caitanya-namne“ (ЧЧ Мадја 19.53). Единствената разлика е во...Тој е самиот Кришна. Единственета разлика е дека Кришна, како Севишната Божја Личност, непосредно заповеда: „Остави ги сите бесмислици; едноставно предај ми се на Мене“. Тоа е Кришна. Бидејќи тој е Врховната Божја Личност, директно заповеда. Истиот Кришна... бидејќи луѓето погрешно Го разбирале... Дури и големите учени луѓе велат: „Премногу е што Кришна така наредува“. Но, тие се никаквеци. Не знаат. Не разбираат што е Кришна. Токму заради тоа што луѓето не Го разбирале, Кришна дошол како посветеник за да не подучи како совршено да Му се предадеме на Кришна. Кришна дошол. Исто како што понекогаш мојот слуга ме масира. Му велам, давајќи му упатства: „Направи вака“. Јас не сум негов слуга, но го подучувам. Слично, Шри Чаитанја Махапрабу е самиот Кришна, но Тој совршено не учи како да Му пријдеме на Кришна, како да Го служиме. Истото начело. Кришна рекол: „Предај ми се на Мене“ и Чаитанја Махапрабу вели „Предај Му се на Кришна“. Значи начелото останува непроменето.