MK/Prabhupada 0241 - Сетилата се како Змии

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Сетилата се како Змии
- Prabhupāda 0241


Lecture on BG 2.3 -- London, August 4, 1973

Рајот во Ведската литература е опишан како tri-daśa-pūr. Tri-daśa-pūr. Tri-daśa-pūr значи дека постојат триесет и три милиони полубогови и секој од нив има своја засебна планета. Тоа се нарекува tri-daśa-pūr. Tri значи три, а daśa значи десет. Значи, триесет и три или триесет. Во секој случај, tri-daśa-pūr ākāśa-puṣpāyate. Ākāśa-puṣpa значи нешто замислено, нешто замислено. Цвет на небото. Цветот би требал да се наоѓа во градината, но ако некој замисли цвет на небото, тоа е нешто невистинито ( имагинарно ). За бхактите, тоа воздигнување на рајските планети е како цвет на небото. Tri-daśa-pūr ākāśa-puṣpāyate. Kaivalyaṁ narakāyate. Jñānī and karmī. And durdāntendriya-kāla-sarpa-paṭalī protkhāta-daṁstrāyate. Тогаш јогите. Јогите се обидуваат. Јоги значи: „Yoga indriya-samyama“, контрола на сетилата. Тоа е јогистичката пракса. Нашите сетила се многу силни. Како што ние Ваишнавите, најнапред се обидуваме да го контролираме јазикот. И јогите се обидуваат да ги контролираат сетилата, не само јазикот, туку сите останати, десет видови на сетила со јогистички мистичен процес. Зошто тие се обидуваат да ги контролираат ? Затоа што сетилата се како змии. Змија,...Штом допре нешто, тоа доаѓа во допир со смртта. Повредите се смртоносни. Да ви дадам пример: нашиот сексуален нагон. Штом се случи незаконит секс, се појавуваат толку многу потешкотии. Секако, тоа денес постана многу едноставно. Порано, тоа беше многу тешко, особено во Индија. Затоа младите девојки, секогаш биле заштитени, затоа што доколку би се мешале со момчињата, на овој или оној начин, штом би дошло до секс, тие би останале трудни. И повеќе не било можно да се оженат. Не. Допрени од змија. Тоа е...Ведската цивилизација е многу строга. Затоа што основната цел била, враќање дома кај Господ. Не сетилно уживање, да се јаде, да се пие, да се радува и да се ужива. Тоа не е цел на човечкиот живот. Затоа, се е планирано со таа цел на умот. Viṣṇur aradhyate.

varṇāśramācāravatā
puruṣeṇa paraḥ pumān
viṣṇur āradhyate panthā
nānyat tat-toṣa-kāraṇam
(ЧЧ Мадја 8.58

Варнашрама, значи брахмани, кшатрии, вајшии, сите треба строго да се придржуваат на правилата и прописите на својот ред. Брахманата мора да се однесува како брахмана. Кшатријата мора...Исто како што Кришна вели: „Ти си кшатрија, зошто ги говориш сите тие раскалства ? Ти мораш!“ „Naitat tvayy upapadyate“ (БГ 2.3). „Од две причини, не би требал така да се однесуваш. Како кшатрија, не би требало да се однесуваш така и како Мој пријател, не би требал, така да се однесуваш. Тоа е твоја слабост“. Тоа е Ведската цивилизација. Борбата е за кшатриите. Брахманата не оди во борба. Брахманата е satyaḥ śamo damaḥ, тој вежба како да постане вистинољубив, како да постане чист, како да ги контролира сетилата, како да го контролира умот, како да постане едноставен, како да постане потполн познавач на Ведската литература, како да тоа се примени практично во животот, како да се постане, во потполност фиксиран во своите убедувања. Тоа се брахмани. Слично на тоа, кшатриите се борат. Тоа е потребно. „Vaiśya-kṛṣi-go-rakṣya-vāṇījyam“ (БГ 18.44). Се тоа мора строго да се почитува.