MK/Prabhupada 0246 - Секој кој станува Кришнин бхакта во своето тело мнифестира добри квалитети

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Секој кој станува Кришнин бхакта во своето тело мнифестира добри квалитети
- Prabhupāda 0246


Lecture on BG 2.9 -- London, August 15, 1973

Во овој материјален свет, таканаречената љубов, пријателство и љубов - се зависи од задоволувањето на сетилата, maithunādi, почнувајќи од сексот. „Yan maithunādi gṛhamedhi-sukhaṁ hi tuccham“. Кога личноста ќе се ослободи од „maithunādi-sukham“, постанува ослободена, постанува ослободена, свами, госвами. Се додека, личноста е врзана за maithunādi, сексуален нагон, не е ни свами, ниту госвами. Свами значи кога личноста ќе постане господар на сетилата. Бидејќи, Кришна е господар на сетилата, кога некој ќе постане Свесен за Кришна, тој постанува господар на сетилата. Тоа не значи дека сетилата треба да се стопираат. Не. Треба да се контролираат. „Кога ми се потребни ќе ги користам, во спротивно не“. Тоа е господар на сетилата. „Нема да работам ништо, што е водено од сетилата. Сетилата би требало да работат под моја команда“. Тоа е свами. Затоа, Арџуна се нарекува Guḍākeśa. Тој е господар...Тој, исто така е онаков, како што му се допаѓа. Тој не е кукавица, но е сомилостен затоа што е бхакта. Затоа, што тој е Кришнин бхакта...Секој кој ќе постане Кришнин бхакта, во своето тело манифестира добри особини. „Yasyāsti bhaktir bhagavaty akiñcanā sarvair guṇais tatra samāsate surāḥ“ (ШБ 5.18.12). Сите добри особини. И Арџуна е исто... Како инаку би постанал близок пријател на Кришна, ако не се на иста позиција ? Пријателството постанува многу силно, кога обајцата пријатели се на еднакво ниво: исти години, исто образование, иста положба во општеството ( престиж ), иста убавина. Колку повеќе сличности со одредена положба има, толку е пријателството посилно. Значи, Арџуна е на исто ниво како Кришна. Слично, како кога некој би постанал пријател на претседателот, пријател на кралот или кралицата. Тоа не е обичен човек. Тој мора да биде на иста позиција. Исто, како Госвамите. Госвамите, кога се откажале од нивниот семеен живот... Тоа го опишал Шриниваса Ачарја: „Tyaktvā tūrṇam aśeṣa-maṇḍala-pati-śreṇiṁ sadā tucchavat“. Maṇḍala-pati, голем, голем лидер, maṇḍala-pati. Големите, големите лидери, сопственици на земја, големи, големи луѓе. Тој бил министер. Кој можел да постане негов пријател, доколку и сам не бил голем човек. Рупа Госвами ја напуштил својата компанија. Штом Рупа Госвами и Санатана Госвами се запознале со Чаитанја Махапрабху, истиот момент, тие одлучиле: „Ќе завршиме со ова министерување и ќе му се придружиме на Шри Чаитанја Махапрабху, да му помогнеме“. Да Му служат, не да Му помогнат. На Шри Чаитанја Махапрабху не Му треба ничија помош. Но, ако се обидеме да се поврземе со Него и да Му служиме, тогаш нашиот живот станува успешен. Исто, како што Кришна вели...Кришна дојде да ја проповеда Бхагавад Гита. „Sarva-dharmān parityajya mām ekaṁ śaraṇaṁ“ (БГ 18.66). Тоа била Неговата мисија, Овие неподобници постанале слуги на многу работи: општеството, пријателството, љубовта, религијата, на она, на ова, на многу работи, на националноста, заедницата. Затоа тие неподобници, треба да престанат со сите тие глупости. Sarva-dharmān parityajya: „Престанете со сите тие глупости. Едноставно предајте ми се Мене“. Тоа е религија. Инаку, како тоа Кришна да советува: „Sarva-dharmān parityajya“ (БГ 18.66) . „Одрекнете се од сите религијски системи?“ Тој дојде - dharma-saṁsthāpanārthāya. Тој дојде, да ги воспостави принципите на религијата повторно. Сега, Тој вели „sarva-dharmān parityajya“: „Одрекнете се од се“. Тоа значи, се без Свесноста за Кришна, со Божјата Свесност, се се тоа измамнички религии. Тоа не се религии. Религија значи: „Dharmāṁ tu sākṣat bhagavat-praṇītam“, наредбата на Врховниот Бог. Ако не знаеме, кој е Врховниот Бог, ако не знаеме која е наредбата на Врховниот Господ, тогаш, каде е тука религијата ? Тоа не е религија. Тоа можеби се работи во име на религијата, но тоа е измама.