MN/Prabhupada 0037 - Кришнаг мэдэх хүн бүр Гуру юм

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Anyone Who Knows Kṛṣṇa,
He Is Guru - Prabhupāda 0037


Lecture on BG 7.1 -- Hong Kong, January 25, 1975

Хэрхэн Бхагаваны энергийг мэдрэх вэ? Түүний бүтээх хүчийг хэрхэн мэдрэх вэ? Бхагаваны хүч чадал нь юу вэ? хэрхэн зүйлсийг бүтээдэг энэ бүхэн бол аугаа шинжлэх ухаан үүнийг Кришнагийн шинжлэх ухаан гэдэг. Kṛṣṇa-tattva-jñāna. Yei kṛṣṇa-tattva-vettā, sei guru haya (CC Madhya 8.128). Чайтаниа Махапрабху гуру гэж хэн болох талаар айлдсан байдаг Гуру гэдэг нь kṛṣṇa-tattva-vettā sei guru haya: Кришнаг мэдэх нэгэн бол гуру юм. Гуруг бүтээн бий болгоддоггүй Кришнаг сайн мэдэх нэгэн л ... Бид мэдэх боломжгүй, Бид Кришнаг 100% мэдэж чадахгүй Энэ боломжгүй Кришнагийн эрчим бол маш олон янз Parāsya śaktir vividhaiva śrūyate (CC Madhya 13.65, purport). нэг эрчим нэг байдлаар бас өөр нэг эрчим гэх зэргээр Гэхдээ бүгд Кришнагийн эрчим Parāsya śaktir vividhaiva śrūyate. Mayādhyakṣeṇa prakṛtiḥ sūyate sa-carācaram (BG 9.10). Пракрити.. бид цэцгийг хөрснөөс ургаж байгааг хардаг ганц цэцэг биш л дээ маш олон зүйлс үрнээс ургадаг сарнайн үрнээс маш олон сарнайн бут бий болж бела үрнээс бела бут бий болдог энэ бүхэн хэрхэн болж явагддаг вэ? адил хөрс, ус, үр зэрэг бүгд адил гэхдээ өөр төрлийн цэцэгс ургадаг? яаж ийм байх вэ? үүнийг parāsya śaktir vividhaiva śrūyate svābhāvikī jñāna. гэдэг эгэл хүн эсвэл эрдэмтэд гэж нэрлэгдэгчид үүнийг байгаль бүтээж байна гэж хэлдэг гэхдээ тэд байгаль гэж юу болохыг мэдэхгүй хэн байгалийн үйл ажиллагааг хянадаг болохыг материаллаг байгаль хэрхэн ажилдагийг мэдэхгүй үүнийг Бхагавад гитад mayādhyakṣeṇa (BG 9.10). гэж нэрлэдэг Кришна: миний удирдлага дор байгаль өөрийн үйлээ гүйцэлдүүлдэг Энэ бол баримт байгаль, матер.... материаллаг зүйл зүгээр л өөр хоорондоо нэгдэх боломжгүй гэрэлт цамхагийг материаллаг зүйлсээр бүтээдэг эд зүгээр л ирээд гэрэлт цамхагийг бий болгодоггүй маш жижигхэн сүнс бурханлаг сүнс архитектурын инженер тэрээр л материаллаг зүйлсийг нэгтгэн гэрэлт цамхаг бий болгодог үүнийг бид мэднэ иймээс хэрхэн матер өөрөө автоматоор ажиллана гэж? матер автоматаар хэзээ ч ажиллахгүй. Хөгжингүй ухаан нарийн зохион байгуулалт хэрэгтэй энэ материаллаг ертөнцөд биднээс үл хамаарах зүйлс нар, нарны хөдөлгөөн гэх зэрэг зүйлс байдаг нарны халуун дулаан илч үүнийг хэрхэн ашиглах талаар шастирт бичсэн байна: yasyājñayā bhramati sambhṛta-kāla-cakro govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi. нар мөн л дэлхийтэй адил гариг одоо дэлхийн улс бүрт ерөнхийлөгчид байна өмнө нэг л удирдагч байсан үүнтэй адилаар гариг бүрт ерөнхийлөгч гэж байдаг энэ наран гаригт бид Бхагавад гитагаас мэдлэг хүртдэг Кришна: , imaṁ vivasvate yogaṁ proktavān aham avyayam: (BG 4.1) Бхагавад Гитаг би эхлээд Вивасванд айлдсан Вивасван бол нарны ерөнхийлөгч, түүний хүүг Ману гэнэ одоо түүний цаг өрнөж байна. Вайвасвата Мунигийн цаг үе Вайвасвата гэдэг нь Вивасваан, Вивасваны хүү гэсэн утгатай. Иймээс түүнийг Вайвасвата Ману гэж нэрлэдэг