MN/Prabhupada 0040 - Энд нэг л Дээдийн дээд Бодгаль бий

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Энд нэг л Дээдийн дээд Бодгаль бий - Prabhupāda 0040


Lecture on BG 16.8 -- Tokyo, January 28, 1975

сая сая тэрбум тэрбум оршнолын зүрх бүрнээ тэрээр залран байдаг Sarvasya cāhaṁ hṛdi sanniviṣṭo mattaḥ smṛtir jñānam apohanaṁ ca (BG 15.15). ийнхүү төлөөлүүлж байна хэрвээ бид Түүнийг бидэнтэй адил хянагч гэж бодож байвал буруу юм Тэр бол хянагч, тэнд бас нэг хянагч гэх зэргээр хязгаарлагдмал мэдлэг, туслалцаа болон хүч чадлаар тэрээр төсөөлөн бодож байна энэ бол бодгаль бус хэлбэр, тэд хүмүүс маш хязгаарлагдмал хүч чадалтай байдаг гэдэг бодож чаддаггүй тийм болохоор тэрээр бодгаль бусыг баримтлагч болж буй юм. Тэд сэтгэж чаддаггүй бодгаль бусыг баримтлагчид төсөөлж чаддаггүй тэд хүн л бол хүн надтай адил хүн гэж боддог Би үүнийг хийж чадахгүй учраас тэр ч бас чадахгүй тийм болохоор тэр мудха Avajānanti māṁ mūḍhāḥ (BG 9.11). Тэд Кришнаг өөртэйгээ адилтган үздэг тэд хувь хүн Кришна ч бас хувь бодгаль. гэвч тэр мэдэхгүй Ведэд: " Хэдийгээр тэрээр бодгаль хэдий ч тэрээр хязгааргүй олон бодгалийг тэтгэн байдаг " үүнийг тэд мэдэхгүй. Eko yo bahūnāṁ vidadhāti kāmān. Нэг л бодгаль тоо тоймшгүй олон сая бодгалийг тэтгэдэг хүн бүр тусдаа бид бүгд бодгаль. Би бол хүн. Чи ч бас хүн шоргоолж, муур, нохой болон шавьж бүр бодгалиуд мод ч мөн бодгаль. Амьтай бүхэн бодгаль \ бас нэгэн бодгаль байдаг. Түүнийг Бурхан, Кришна гэдэг тэр нэг бодгаль сая сая бодгалийг тэжээн тэтгэдэг үүнийг ведад ... Eko yo bahūnāṁ vidadhāti kāmān, nityo nityānāṁ cetanaś cetanānām (Kaṭha Upaniṣad 2.2.13). энэ бол баримт мэдээ Кришна мөн Бхагавад гитад ahaṁ sarvasya prabhavo mattaḥ sarvaṁ pravartate iti matvā bhajante māṁ... (BG 10.8) гэж айлдсан Тиймээс бишрэлтэн хүн Энэ бол Бүхний дээд бодгаль, удирдагч хянагч бүгдийг тогтоон баригч гэдгийг мэдэж байдаг тэгээд тэрээр өөрийгөө даатган бишрэлтэн болдог