MN/Prabhupada 1059 - хүн бүр Бурхантай ямар нэгэн байдлаар харилцаж байдаг

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Everyone has got a Particular Relationship with the Lord - Prabhupāda 1059


660219-20 - Lecture BG Introduction - New York

Бурханы бишрэлтэн болоход тэрээр шууд л Бурхантай харилцаж эхэлдэг тайлбарлах зүйл ихтэй ч товчхон тайлбарлаж болно Бишрэлтэн Бурхантай 5 байдлаар харилцдаг энгийн харилцаатай идэвхитэй найзын хувьд эцэг эхийн хувьд амраг хайртын харилцаатай Аржуна Бурхантай найзын харилцаатай байсан Бурхан түүний найз нь болсон бид энэ дэлхий дээр байдаг материаллаг найз нөхрийн харилцааг мэддэг гэхдээ энд өөр харилцаа яригдаж байна. Трансценденталь нөхөрлөл хүн бүр л Бурхантай харилцдаггүй хүн бүр өөр байдлаар харилцдаг харилцаа бүр бурханлаг үйлчлэлийн хэлбэр одоогийн байдлаар бид Бурханыг мартсан байна мөн бид Бурхантай мөнхийн харилцаатай гэдгээ ч мөн мартсан байн маш олон амьд оршнол дундаас сая саяын дундаас оршнол бүр Бурхантай янз бүрийн харилцаатай байдаг үүнийг сварупа гэдэг сварупа бурханлаг үйлчлэлийн тусламжтайгаар хүн өөрийн сварупаг сэргээдэг энэ түвшинг сварупа сиддхи гэдэг, энэ бол тухайн бодгалийн төгс төгөлдөр байдал юм иймээс Аржуна бол Бурхантай найз нөхрийн хувьд харилцаатай байсан одоо Бхагавад гитаг Аржунад тайлбарласан тэр үүнийг хүлээн авсан үүнийг бас тэмдэглэх хэрэгтэй Аржуна хэрхэн Бхагавад гитаг 10 р бүлэгт байгаагаар нь хүлээн авсан хэрэг вэ? яг л

arjuna uvāca
paraṁ brahma paraṁ dhāma
pavitraṁ paramaṁ bhavān
puruṣaṁ śāśvataṁ divyam
ādi-devam ajaṁ vibhum
āhus tvām ṛṣayaḥ sarve
devarṣir nāradas tathā
asito devalo vyāsaḥ
svayaṁ caiva bravīṣi me
(BG 10.12-13)
sarvam etad ṛtaṁ manye
yan māṁ vadasi keśava
na hi te bhagavan vyaktiṁ
vidur devā na dānavāḥ.
(BG 10.14)

Одоо Аржуна Бхагавад гитаг сонсож дууссаны дараа хэлэхдээ би Кришнаг парам брахма байдлаар хүлээн авч байна Дээдийн дээд Брахман Брахман. Бүх амьд оршнол нь Брахман гэхдээ Бүхний Дээд Бодгаль нь Дээдийн дээд Брахман дээдийн дээд амьд оршнол юм paraṁ dhāma. Paraṁ dhāma гэдэг нь тэр бол бүхий л зүйлийн орших зүйл pavitram гэдэг нь бузартаагүй гэсэн үг Түүнийг Пурушам гэдэг. Пурушам гэдэг нь дээдийн дээд таашаан цэнгээгч сасватам гэдэг нь анхдагч, анхдагч бодгаль дивйам трансценденталь девам Бурханы Дээд Бодгаль ажам хэзээ ч үл төрдөг вибхум хамгийн дээд одоо хүн гайхаж болох Кришна бол Аржунагийн найз иймээс бүх зүйл түүний найзууд юм байна гэж хэлж болох гэхдээ Аржуна Бхагавад гитад буй энэ эргэлзээг гаргах үүднээс тэр эх сурвалжийн байр суурийг үүсгэн байгуулсан Тэрээр Бурхан Шри Кришна бол Бүхний Дээд Бодгаль үүнийг зөвхөн Аржуна хүлээн зөвшөөрч буй биш Түүнийг Нарада, Асита Девала Вьяса зэрэг Ведийн мэдлэгийг түгээн дэлгэрүүлж буй бүхий л гэгээнтнүүд баталсан тэднийг ачарьяа нар хүлээн зөвшөөрсөн иймээс Аржуна айлдахдаа "Таны өгүүлж буй " Бүхий л зүйлсийг би бүрэн төгс хэмээн хүлээн авья гэжээ