MN/Prabhupada 1058 - Бхагавад гитагийн өгүүлэгч нь Бурхан Шри Кришна

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

The Speaker of the Bhagavad-gita is Lord Sri Krishna - Prabhupāda 1058


660219-20 - Lecture BG Introduction - New York

Бхагавад гитаг өгүүлэгч нь Бурхан Шри Кришна Тэрээр үүнийг Бхагавад гитагийн хуудас бүрт өгүүлсэн Бүхний Дээд Бурхан Бхагаван гэж Мэдээж, Бхагаван гэдэг нь ямар нэгэн хүчирхэг хүн эсвэл сахиусан тэнгэрт хамаарч болох гэхдээ бхагаван гэдэг нь Шри Кришнаг гайхалтай бодгалийн талаар ярьж буй юм гэхдээ бид Бурхан Шри Кришнаг бүхий л ачарйа нар хүлээн зөвшөөрсөн гэдгийг мэдэх хэрэгтэй Śaṅkarācārya, Rāmānujācārya, Madhvācārya гэх зэрэг Nimbārka Svāmī болон Śrī Caitanya Mahāprabhu гэх зэрэг маш олон Энэтхэгт маш олон эх сурвалж мэргэд болон ачарйа нар байдаг Ведийн мэдлэгийн эх сурвалжууд Śaṅkarācārya зэрэг бүгд Шри Кришнаг Бүхний дээд бодгаль гэж хүлээн зөвшөөрсөн Бурхан Өөрийгөө мөн зарлан тунхагласан Тэрээр Бхагавад гитаг өөрийгөө дээдийн дээд гэдгийг Тэрээр Брахма Самхита болон бүхий л Пурануудад ялангуяа Бханавад Пуранад kṛṣṇas tu bhagavān svayam (SB 1.3.28) Иймээс бид Бхагавад - гитаг Бүхний Дээд Бодгалиас эх сурвалж гэдгийг хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй Бхагавад гитагийн 4-р бүлэгт Бурхан айлдахдаа:

imaṁ vivasvate yogaṁ
proktavān aham avyayam
vivasvān manave prāha
manur ikṣvākave 'bravīt
(BG 4.1)
evaṁ paramparā-prāptam
imaṁ rājarṣayo viduḥ
sa kāleneha mahatā
yogo naṣṭaḥ parantapa
(BG 4.2)
sa evāyaṁ mayā te 'dya
yogaḥ proktaḥ purātanaḥ
bhakto 'si me sakhā ceti
rahasyaṁ hy etad uttamam
(BG 4.3)

гол санаа нь.. Бурхан Аржунад айлдахда а Энэ йогийн систем Бхагавад гитаг Би эхлээд нарны бурханд өгүүлсэн нарны бурхан Мануд Ману Икшвакуд энэ мэтчилэн багш шавийн гинжин хэлхээ үргэлжилж энэ йогийн систем нь бий болсон харин цаг хугацааны явцад энэ систем алдагдан иймээс Би Өөрөө дахин энэ бүх системийн өгүүлж байна Бхагавад - гита эсвэл Гитопанишнад нь маш эртний йогын систем юм Учир нь чи Миний бишрэлтэн Миний найз билээ иймээс зөвхөн чамд л үүнийг ойлгоход амар байх болно Одоо Бхагавад гита нь зөвхөн Бурханы бишрэлтэнгүүдэд л зориулсан сургааль болж байна гэсэн 3 төрлийн трансценденталистууд байдаг, гьяни йоги болон бхакта эсвэл бодгаль бусчууд бясалгагчид болон бишрэлтэнгүүд Үүнийг тодорхой айлдсан байна. Бурхан Аржунад хандан Би чамд үүнийг өгүүлж буй нь чамайг энэ парампарагийн анхдагч байгаасай гэж хүссэнийх одоо хуучин прампара систем устан алга болсон иймээс би дахин өөр нэг парампараг үүсгэмээр байна нарны бурханаас бууж ирсэнтэй адил системийг одоо үүнийг хүлээж аваад үргэлжлүл одоо Бхагавад гитагийн систем чамаар дамжин түгэн дэлгэрэг одоо чи Бхагавад гитаг ухаарахуйц эх сурвалж болсон одоо Бхагавад гита нь Аржунад хандсан болох нь харагдаж байна мөн Бурханы бишрэлтэнгүүд Бурханы шууд сурагчидад тэрээр Кришнад зөвхөн найзын хуваарь ханддаггүй Иймээс Бхагавад гитаг Кришнатай адил төстэй шинж чанар бүхий хүн л ойлгож ухаарч чадна энэ нь тэрээр бишрэлтэн байх хэрэгтэй гэсэн үг тэрээр харилцаа холбоотой байха Бурхантай шууд холбогдсон байх хэрэгтэй гэсэн үг юм