MN/Prabhupada 1064 - Бурхан бид бүхний зүрх сэтгэлийн гүнд байдаг

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

The Lord Lives Within the Core of Heart in Every Living Being - Prabhupāda 1064


660219-20 - Lecture BG Introduction - New York

дээд ухамсар, үүнийг Бхагавад гитад тайлбарладаг энэ бүлэгт жива боло ишвара нарын ялгааг тайлбарладаг Kṣetra-kṣetra-jña. This kṣetra-jña гэдгийг тайлбарладаг. Бурхан болKṣetra-kṣetra-jña эсвэл ухамсар харин жива амьд оршнол нь ч мөн адил ухамсартай харин амьд оршнолын хувьд тэрээр хязгаарлагдмал бие махбодитой харин Бурхан бол бие бүхний ухамсар. Īśvaraḥ sarva-bhūtānāṁ hṛd-deśe 'rjuna tiṣṭhati (BG 18.61).

Бурхан амьд оршнол бүрийн зүрх сэтгэлд байдаг иймээс Тэр бол тодорхой живагийн физик хөдөлгөөн бүрийн ухамсар, үйл ажилагаанд ухамсартай ханддаг. Үүнийг бид мартаж болохгүй үүнийг Параматма хэмээн тайлбарладаг, эсвэд Бурханы Дээд Бурхан, тэрээр бүгдийн зүрх сэтгэлд байдаг хянагч болон чиглүүлэгч байдлаар тэрээр чиглүүлж байдаг. Sarvasya cāhaṁ hṛdi sanniviṣṭhaḥ (BG 15.15). хүн бүрийн зүрхэнд залран байдаг тэгээд тэдний хүслийн дагуу чиглүүлж байдаг амьд оршнол юу хийх ёстойгоо мартддаг эхлээд ямар нэгэн зүйл хийхээр төлөвлөж бүрэн шийддэг тэгээд үйлийн үрийнхээ хүлээсэнд баригддаг нэг биеэ орхиод өөр нэг биед шилждэг нэг хувцасаа өмсөж элэгдэхээр нь өөр нэг хувцас авдагтай адилаар үүнтэй адилаар Бхагавад гитад үүнийг тайлбарладаг vāsāṁsi jīrṇāni yathā vihāya (BG 2.22). хүмүүс хувцасаа сольдогтой адилаар хүн ч бас өөр би мах бодь руу шилжиж байдаг сүнсний шилжилт, өмнө нь хийж байсан үйлээс хамаардаг харин амьд оршнол буянлаг үйл үйлдэж өөрийн үйл ажиллагаагаа өөрчилж болдог тэгээд ямар үйл ажиллагаа явуулах хэрэгтэй мэддэг ингэх аваас хүний урьд нь хийж байсан үйл ажиллагааны үр дүн өөрчлөгддөг иймээс үйлийн үр мөнхийнх биш энэ 5 зүйлээс 4 нь ишвара жива пракрити кала болон кармагаас карма нь нь мөнхийн биш одоо ухамсар, дээд ухамсар ишвара дээд ухамсар ишвара эсвэл Бурхан болон амьд оршнол 2-н одоогийн байр суурь нь ухамсартай, Бурхан болон амьд оршнолууд нь 2 ухамсартай тэр 2-н ухамсар нь трансценденталь матерьтай холбогдсоны улмаас ухамсар бий болдоггүй энэ бол буруу үзэл. Материаллаг зүйлтэй холбогдсоны улмаас ухамсар хөгждөг энэ онолыг Бхагавад гитад хүлээн зөвшөөрдөггүй. Ийм зйл болдоггүй ухамсар материаллаг зүйлийн нөлөөн дор орж гажуудсан байж болох яг л өнгөтэй шилээр гэрлийн туяа гарахад гэрэл тухайн өнгөөр харагддаг шиг үүнтэй адилаар Бурханы ухамсар нь материаллаг зүйлийн нөлөөнд байдаггүй Бүхний Дээд Бурхан Кришна айлдахдаа mayādhyakṣeṇa prakṛtiḥ (BG 9.10). Тэрээр дэлхий дээр залрахад Түүний ухамсар материаллаг ухамсараар бохирдоггүй хэрвээ Түүний ухамсар материаллаг зүйлээр хучигдсан байсан бол Тэрээр трансценденталь мэдлэг болох Бхагавад гитаг өгүүлэх чадваргүй байсан трансценденталь зүйлийн талаар материаллаг ухамсарт автсан байдалтай ярьж өгүүлж чадахгүй Бурхан материаллаг зүйлээр бохирдсон байгаагүй гэхдээ бидний ухамсар одоогийн нөхцөл байдалд материаллаг зүйлээр бохирдсон байна харин Бхагавад гита бүхлээрээ энэ материаллаг бохирдсон ухамсараа хэрхэн ариусгах талаар зааж байдаг энэ цэвэр ухамсарт хийж буй үйл бүхэн биднийг аз жаргалтай байлгах болно үүнийг зогсоож болохгүй. Бид өөрийн үйлээ зогсоож чадахгүй. Харин хийж буй зүйлээ ариусгах хэрэгтэй энэ ариуссан үйл ажиллагааг бхакти гэдэг Бхакти гэдэг нь гаднаас харахад энгийн үйл мэт харагдаж болох ч энэ бол бохирдоогүй үйл ажиллагаа юм. Энэ бол ариуссан үйл ажиллагаа юм харин мунхаг нэгэн нь бишрэлтэн хүн нь ямар нэгэн зүйл хийхийг энгийн хүн хийж байна гэж харж байж болох мэдлэг муутай нэгэн нь тэр бишрэлтэн хүний болон Бурханы хийж буй үйлүүдийг ухаарч чаддаггүй тэд матерт бохирдсон тул 3 гунагийн бохир байдал, гэхдээ трансценденталь ухамсар нь бидний ухамсар нь материаллаг зүйлээр бохирдсон гэдгийг бид мэдэх хэрэгтэй