Please join, like or share our Vanipedia Facebook Group
Go to Vaniquotes | Go to Vanisource | Go to Vanimedia


Vanipedia - the essence of Vedic knowledge

HR/Prabhupada 1069 - Religija prenosi ideju vjere; vjera može da se mijenja, ali sanatana-dharma - nikada

From Vanipedia


Religion Conveys the Idea of Faith. Faith May Change - Sanatana-dharma Cannot - Prabhupāda 1069


660219-20 - Lecture BG Introduction - New York

Dakle, sanatana-dharma je već opisana : Vrhovni Bog je sanatana, tj. vječan ... ... isto kao i Njegovo transcendentalno prebivalište - koje se nalazi iznad duhovnoga neba ; ono je također sanatana ... ... a i živa bića su isto tako sanatana. Dakle, druženje sanatana vječnih živih bića sa sanatana Svevišnjim Bogom ... ... u Njegovom vječnom sanatana boravištu - jeste najviši cilj ljudskoga oblika života. Gospod Bog je jako milostiv prema živim bićima ... ... jer su živa bića Njegovi sinovi. Bog izjavljuje, "sarva-jonišu kaunteja murtajah sambhavanti murtajo jaha..." (BG 14.4, "Treba znati da sam Ja Otac svih vrsta živih bića... koja se rađaju u materijalnom svijetu..."). Sve što je živo, svaka vrsta živoga bića ... ... a postoje razne vrste živih bića u skladu sa njihovom raznovrsnom karmom ... ... za koje Gospod tvrdi da je On njihov otac ... ... a to je i razlog da Gospod silazi da povrati sve te zaboravne, tjelesno uslovljene duše ... ... da ih prizove nazad u Njegovo sanatana-dhama, vječno boravište, vječno sanatana nebo ... ... tako da sanatana živo biće može povratiti svoju sanatana poziciju - u vječnom društvu Boga. Gospod se lično pojavljuje u vidu brojnih inkarnacija ... ... ili šalje Njegovog povjerljivog slugu u ulozi sina, družbenika ili aćarije - samo da bi povratio uslovljene duše.

Prema tome, sanatana-dharma ne pripada nikakvom sektaškom procjesu religije. To je zapravo vječna funkcija vječnih živih bića - u odnosu sa vječnim Svevišnjim Bogom. Sanatana-dharma predstavlja vječno zanimanje živoga bića. Šripada Ramanuđaćarja je objasnio riječ 'sanatana' kao ... ... "ono što nema ni početka - a ni kraja" ... Kada govorimo o sanatana-dharmi, moramo prihvatiti zdravo za gotovo ... ... pozivajući se na autoritet Šri Ramanuđaćarje - da vječno zanimanje živoga bića nema ni početka --- a ni kraja. Riječ "religija" je nešto drugojačija od riječi "sanatana-dharma" ('vječno zanimanje živoga bića'). Religija prenosi ideju vjere, a ta vjera se može menjati. Osoba može da ima vjeru u jedan određeni procjes, i da ju kasnije promijeni i prihvati neku drugu vjeru. Međutim, 'sanatana-dharma' znači 'aktivnost koja se ne može promijeniti'. Živo biće i sanatana-dharma su kao voda i tekuće stanje ; tekuće stanje je neraskidivo vezano za vodu ... Isto kao toplota i vatra ; toplota se ne može izuzeti od vatre. Slično tomu, vječnu funkciju vječnog živoga bića - poznatu kao 'sanatana-dharma' --- nije moguće mijenjati. Nju je nemoguće promijeniti. Mi doista treba da otkrijemo što je ta vječna funkcija vječnoga živoga bića. Kada diskutujemo o sanatana-dharmi, moramo prihvatiti zdravo za gotovo ... ... pozivajući se na autoritet Šri Ramanuđaćarje - da ta vječna djelatnost nema ni početka - a ni kraja. Ono što nema ni početak a ni kraj - ne može biti sektaška stvar, niti se ograničiti bilo kakovim limitacijama. Kada držimo konferenciju na temu sanatana-dharme ... ... ljudi koji pripadaju nekoj privremenoj religioznoj vjeri mogu da pogrešno pomisle ... ... da se mi bavimo nekom sektaškom temom. Međutim, ako krenemo dublje u tu materiju i posmatramo je u svjetlu moderne znanosti ... ... postaće uočljivo da sanatana-dharma zapravo predstavlja biznis ... ... svih ljudi na ovome svijetu - ili bolje reći : svih živih bića u univerzumu. Religiozna vjera koja nije sanatana može da ima početak negdje u analima ljudskoga društva ... ... ali nema govora o postojanju neke ‘istorije' sanatana-dharme --- jer je ona kontinualno nadovijezana na istoriju vječnih živih bića. Što se tiče živih bića, kroz autoritet šastri, tj. svijetih spisa, saznajemo da ... ... da za živo biće ne postoje ni rođenje - a ni smrt. U 'Bhagavad-giti' se jasno navodi ... ... da se živo biće nikada ne rađa --- i nikada ne umire. Ono je vječno i neuništivo, i nastavlja da živi nakon uništenja svoga privremenog materijalnog tijela.