Please join, like or share our Vanipedia Facebook Group
Go to Vaniquotes | Go to Vanisource | Go to Vanimedia


Vanipedia - the essence of Vedic knowledge

HR/Prabhupada 1073 - Još uvijek ne odustajemo od nagona za vladanjem Materijalnom Prirodom

From Vanipedia

Revision as of 18:20, 30 September 2018 by Vanibot (talk | contribs) (Vanibot #0023: VideoLocalizer - changed YouTube player to show hard-coded subtitles version)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

So Long We Do Not Give Up this Propensity of Lording it Over the Material Nature - Prabhupāda 1073


660219-20 - Lecture BG Introduction - New York

U 15-om Poglavlju 'Bhagavad-gite' je data prava slika ovoga materijalnog svijeta.

"urdhva-mulam adhaha-šakham ašvatham prahur avjajam ..." (BG 15.1, "Blaženi Bog reče: Postoji banijan drvo, čije korjenje je okrenuto naviše, i čije lišće su Vjedske himne ...") ... ... "ćhandamsi jasja parnjani jas tam veda sa veda-vit" (BG 15.1, "Osoba koja poznaje ovo drvo je ujedno i - poznavalac Vjeda").

Ovaj materijalni svijet je opisan u 15-om Poglavlju 'Bhagavad-gite' ... ... kao drvo čiji je korijen okrenut uvis, 'urdhva-mulam'. Da li ste ikada vidjeli drvo čiji je korjen okrenut naviše? Da, putem refleksije smo već vidjeli drvo sa korijenjem usmerenim naviše : ... ako stojimo na obali rijeke ili pokraj nekoga rezervoara sa vodom, primjetićemo da ... ... da se drvo koje stoji pokraj obale jezera oslikava u vodi, pri čemu su njegove grane prividno okrenute naniže - a korijen naviše. Tako je i ovaj materijalni svijet praktično reflekcija duhovnoga svijeta. Upravo kao što se drvo na obali jezera oslikava u vodi u obrnutome smjeru ... ... tako se i ovaj materijalni svijet naziva 'sijenkom', blijedom sjenkom duhovne stvarnosti. Iako u sjenci nema nikakove realnosti ... ... pomoću nje istodobno možemo shvatiti da nešto postoji i u stvarnosti. Primjer sjenke je recimo - sjenka vode u pustinji ... ... koja sugerira da u pustinji nema vode --- ali da istodobno --- ta voda negdje doista postoji. Slično tomu, u ovome materijalnom svijetu - koji je blijeda refleksija duhovnoga svijeta ... ... bez sumnje --- nema ni sreće - a ni vode ... ... jer su istinska voda i istinska sreća zapravo --- u duhovnome svijetu. Vrhovni Bog sugerira da osoba treba dostići taj duhovni svijet na sljedeći način, 'nirmana-moha' ...

"nirmana-moha đita-sanga-doša adhjatma-nitja vinivrita-kamaha..." (BG 15.5, "Osoba koja je oslobođena iluzije, lažnoga prestiža, lažnoga društva i koja shvaća vječnost ...") ... "... dvandvair vimuktah sukha-duhkha-samgjair gaćhanti amudhaha padam avjajam tat" (BG 15.5, "...koja je završila sa požudom i koja je oslobođena dualnosti sreće i nesreće, koja zna kako da se preda Bogu... ")... ... (... ta osoba dostiže Moje vječno carstvo").

To 'padam avjajam', 'vječno carstvo' --- može dostići osoba koja je 'nirmana-moha', tj. 'oslobođena iluzije'. 'Nirmana-moha'; riječ 'nirmana' znači da mi tragamo za oznakama, obilježjima, pripadnosti nečemu, nekome. Mi ta određena obilježja priželjkujemo neprirodno. Neko želi biti gospodin, neko želi postati gospodar ... ... neko želi postati predsjednik ... ... a neko želi postati imućan čovjek, ili neki važan čovjek, kao naprimjer - kralj. Toliko dugo koliko smo vjezani za sve te materijalne oznake - vjezani smo i za tjelesnost ... ... jer sve te oznake, obilježja - pripadaju tijelu. Ali mi uistinu nismo ovo tijelo. To je početna koncepcija u procjesu duhovne spoznaje. Duša zapravo nema potrebe za materijalnim obilježjima. Tu su i riječi 'đita-sanga-doša'; 'sanga-doša' znači ... ... da se trenutno družimo sa tri vrste materijalnih kvaliteta ... ... i da smo se time udaljili od predanog služenja Gospodu Bogu. Nas do sada nije privlačilo predano služenje Gospoda Boga ... ... što je i razlog da se nismo mogli osloboditi od tri režima materijalne prirode (dobrote, strasti i neznanja). Zbog toga, Bog veli, "vinivrita-kamaha" ... ... da su sva ta materijalna obilježja izazvana našom požudom ... ... i željom da gospodarimo materijalnom prirodom. Dakle, sve dok ne odustanemo od toga nagona za gospodarenjem materijalnom prirodom ... ... sve do tada neće biti mogućnosti za povratak u carstvo Vrhovnoga Boga, sanatana-dhamu. "... dvandvair vimuktah sukha-duhkha-samjnair gacchanty amudhah padam avyayam tat" (BG 15.5, "...osoba koja je završila sa požudom i koja je oslobođena dualnosti sreće i nesreće, ... zna kako da se preda Bogu... ")... To vječno carstvo, koje nikada nije uništeno kao carstva u materijalnom svijetu ... ... može dostići samo 'amudha' osoba ; 'amudhaha' znači, 'onaj koji nije zbunjen...' ... ... tj. osoba koja nije zbunjena privlačnošću lažnoga materijalnoga užitka. Osoba koja je utvrđena u vrhunskoj službi Bogu ... ... je podobna da dostigne vječno carstvo Boga. Tom vječnom carstvu nije potrebno niti sunce, niti mjesec - a ni elektricitet. To je dakle nagovještaj o načinu da se dostigne vječno carstvo Boga.