FA/Prabhupada 1066 - مردم کم شعور، حقیقت مطلق را به عنوان بی هویت می پندارند

From Vanipedia


مردم کم شعور، حقیقت مطلق را به عنوان بی هویت می پندارند
- Prabhupāda 1066


660219-20 - Lecture BG Introduction - New York

مردمی با خرد کمتر، آنها حقیقت متعال را فاقد شخصیت تصور میکنند بنابراین همه ی تدارکات این است که فرم مرکزی، فرم مرکزی این آفرینش، پیکر مرکزی لذت بردن، خداوند متعال است، و موجودات زنده، آنها فقط همکار هستند. توسط همکاری،، بوسیله همکاری کردن آنها لذت میبرند. ارتباط درست مانند ارباب و خدمتکار است. اگر ارباب راضی شود، اگر ارباب کاملا راضی باشد، خدمتکاران هم بطور خودکار راضی هستند. این قانون است. مشابها، خداوند متعال باید راضی شود، اگرچه تمایل برای خالق شدن، و تمایل برای لذت بردن این دنیای مادی، هست... آنها هم در موجودات زنده وجود دارند زیرا این در خداوند متعال وجود دارد. او خلق نموده است، او تجلی جهان کیهان را خلق کرده است. بهمین دلیل ما باید در بهاگاواد-گیتا پیدا کنیم که کل کامل، شامل کنترل کننده متعال، موجودات زنده کنترل شونده، تجلی کیهانی، زمان ابدی، و اعمال، همه ی آنها شرح داده شده اند. بنابراین همه چیز همه با هم حقیقت مطلق خوانده میشود. کل کامل، یا حقیقت مطلق متعال، بهمین دلیل شخصیت کامل خداوند شری کریشنا است. همانطور که من توضیح دادم، که این تجلی بنا برا انرژیهای مختلف او میباشد، و او کل کامل است. برهمن بدون هویت در بهاگاواد-گیتا شرح داده شده است که برهمن بدون هویت هم زیردست شخصیت کامل می باشد. Brahmaṇo 'haṁ pratiṣṭhā (BG 14.27). حتی برهمن بدون هویت. این است... برهمن بدون هویت با صراحت بیشتری در برهما-سوترا بعنوان انوار توصیف شده است. همانطور که انوار نور خورشید، سیاره خورشید وجود دارد، مشابها، برهمن فاقد هویت انوار درخشان برهمن متعال یا شخصیت متعال خداوند است. بهمین دلیل برهمن فاقد هویت درک ناقص کل کامل مطلق است، و همچنین ادراک پاراماتما. اینها هم توضیح داده شده اند. وقتی که ما فصل پوروشوتاما - یوگا را بخوانیم دیده خواهد شد که شخصیت متعال، پوروشوتاما، فراتر از برهمن فاقد هویت و ادراک ناقص پاراماتما می باشد. شخصیت متعال خداوند ساچ-چید-آناندا-ویگراها نامیده میشود (BS 5.1). در برهما-سامهیتا،شروع اینگونه آغاز میشود: īśvaraḥ paramaḥ kṛṣṇaḥ sac-cid-ānanda-vigrahaḥ/ anādir ādir govindaḥ sarva-kāraṇa-kāraṇam (BS 5.1)." گوویندا، کریشنا، علت العلل است. او خداوند اولیه است." بنابراین شخصیت متعال خداوند ساچ-چید-آناندا-ویگراها ست. ادراک برهمن فاقد هویت ادراک قسمت سات او، جاودانگی است. و ادراک پاراماتما ادراک سات-چیت، ادراک دانش جاودان است. اما ادراک شخصیت خداوند بعنوان کریشنا ادراک همه ی جنبه های روحانی او ست. مانند سات، چیت، و آناندا، در شکل کامل. ویگراها یعنی شکل. ویگراها یعنی شکل. Avyaktaṁ vyaktim āpannaṁ manyante mām abuddhayaḥ (BG 7.24). مردمی با خرد کمتر، حقیقت متعال را فاقد شخصیت تصور میکنند، اما او یک شخص است، یک شخص روحانی. این در همه ی ادبیات ودایی تایید شده است. Nityo nityānāṁ cetanaś cetanānām (Kaṭha Upaniṣad 2.2.13). بنابراین، همانطور که ما شخص هستیم، موجودات زنده فردی، ما اشخاص هستیم، ما فردیت خود را داریم، ما همگی فرد هستیم، مشابها حقیقت متعال، مطلق متعال، او هم، در مسئله نهایی او یک شخص است. اما ادراک شخصیت خداوند ادراک تمام شکلهای روحانی است مانند سات، چیت، و آناندا، در شکل کامل. ویگراها یعنی شکل. بهمین دلیل کل کامل بدون شکل نیست. اگر او بدون شکل بود یا اگر در هر چیز دیگری کمتر بود، نمیتوانست کل کامل باشد. کل کامل باید هر چیزی را در میان تجربیات و فراتر از تجربیات ما دارا باشد. در غیر اینصورت او نمیتواند کامل باشد. کل کامل شخصیت خداوند قدرتهای بیشماری دارد.(CC Madhya 13.65, purport). این در بهاگاواد-گیتا شرح داده شده است، که او چگونه در توانمندیهای مختلفش عمل میکند. این پدیده جهان، یا جهان مادی، که اکنون ما در آن گذاشته شده ایم، در نوع خود کامل است زیرا پورونام ایدام (Śrī Īśopaniṣad, invocation). 24 عنصری که ، برطبق فلسفه سانکهیا، 24 عنصری که از آنها این جهان مادی یک تجلی موقتی است، کاملا تنظیم شده تا چیزهای کامل تولید کند که که برای نگهداری و معیشت این جهان ضروری هستند. هیچ تلاش فرعی توسط واحد دیگری برای نگهداری این جهان لازم نیست. این در زمان خودش است، بوسیله کل کامل تثبیت شده است، و وقتیکه زمان کامل شد، این تجلی موقتی بوسیله ی تدارکات کامل کل کامل نابود خواهد شد.