FA/Prabhupada 1067 - ما بایستی بهاگاوادگیتا را بدون تفسیر بپذیریم، بدون هیچ سانسوری

From Vanipedia


ما بایستی بهاگاوادگیتا را بدون تفسیر بپذیریم، بدون هیچ سانسوری
- Prabhupāda 1067


660219-20 - Lecture BG Introduction - New York

ما باید بهاگاواد-گیتا را بدون تفسیر، بدون هیچ برشی بپذیریم وسایل کاملی برای آحاد کامل، به نام، موجودات زنده، برای شناخت کل وجود دارد. و تمام و همه ی انواع ناقص بر طبق دانش ناقص کامل تجربه شده است. بنابراین بهاگاواد-گیتا دانش کامل خرد ودایی است. تمام دانش ودایی مصون از خطا ست. مثالهای مختلفی هست که ما چطور دانش ودایی را بعنوان مصون از خطا بپذیریم. بطور مثال، تا جایی که به هندوها مربوط میشود، و چگونه آنها دانش ودایی را بعنوان کامل می پذیرند، این یک مثال ناچیز است. درست مثل پهن گاو. پهن گاو مدفوع یک حیوان است. بر طیق اسمیریتی یا خرد ودایی، اگر فردی مدفوع حیوانی را لمس کند باید برای پاک شدن حمام کند. اما در متون ودایی پهن گاو بعنوان پاک تایید شده است. بلکه، مکان ناپاک یا اشیاء ناپاک با لمس کردن پهن گاو پاک می شوند. حالا اگر فردی در باره چگونگی آن بحث کند، که در جایی گفته شده مدفوع حیوان ناپاک است، و در جای دیگر گفته شده که پهن گاو که آن هم مدفوع یک حیوان است، پاک است، بنابراین ضد و نقیض است. اما در واقع، ممکن است این ضد و نقیض باشد، اما چون دستور ودایی است، بهمین دلیل برای اداف عملی ما آنرا می پذیریم. و با این پذیرش ما مرتکب خطا نمی شویم. این بوسیله شیمیدانهای مدرن، علم امروزی، دکتر لال موهان گوسال تاسیس شده است، او خیلی دقیق پهن گاو را آنالیز کرد و دریافت که پهن گاو دارای ترکیبی از همه ی ضد عفونی کننده هاست. پس مشابها، او همچنین از روی کنجکاوی آب گنگ را آنالیز کرد. عقیده من این است که دانش ودایی کامل است زیرا فراتر از همه ی تردیدها و خطا ها ست. بنابراین، و بهاگاواد-گیتا چکیده ی همه ی دانش ودایی است. بهمین دلیل دانش ودایی مصون از خطا است. آن از طریق سلسله ی پیران کامل پایین آمده است. بهمین دلیل دانش ودایی یک چیز تحقیقاتی نیست. کار تحقیقی ما ناقص است زیرا ما همه چیز را با حواس ناقص جستجو میکنیم. بهمین دلیل نتیجه تحقیق ما هم ناقص است. نمیتواند کامل باشد. ما باید دانش کامل را بپذیریم. دانش کامل پایین می آید، همانطور که در بهاگاواد-گیتا تایید شده است، ما تازه شروع کرده ایم، (BG 4.2). ما باید دانش را از منبع صحیح دریافت کنیم، در سلسله ی پیران استاد روحانی که از خود خداوند شروع میشود. پس بهاگاواد-گیتا توسط خود خداوند گفته میشود. و آرجونا، منظورم این است که، شاگردی که از بهاگاواد-گیتا درس میگیرد، او تمام داستان را همانطور که هست می پذیرد، بدون هیچگونه برشی. آن هم مجاز نیست، که ما قسمتی از بهاگاواد-گیتا را قبول و قسمت دیگری را رد کنیم. آن هم پذیرفته نشده است. ما باید بهاگاواد-گیتا را بدون هیچگونه تفسیر، بدون هیچگونه برشی بپذیریم، و بدون شراکت مادی بوالهواسانه خودمان. زیرا باید به آن بعنوان کاملترین دانش ودایی بپردازیم. دانش ودایی توسط منابع متعال دریافت شده است زیرا اولین کلمه بوسیله شخص خداوند بیان گردیده است. کلماتی که توسط خداوند بیان شده است آپاوروشیا خوانده میشود، یا بوسیله هیچ شخص دنیوی ، که با چهار اصل ناقص بودن آلوده شده منتقل نگردیده است. موجود زنده دنیای مادی چهار نقص اساسی زندگی دارد، و آنها 1) که او مرتکب خطا میشود، 2) او گاهی دچار توهم میشود، و3) او باید سعی کند دیگران را فریب دهد، و4) دارای حواس ناقص است. با تمام این چهار نقصان اساسی، ما نمیتوانیم شکل کامل اطلاعات را در موضوع پخش شدن دانش را منتقل کنیم. وداها آنطور نیستند. دانش ودایی در قلب برهما، اولین خلقت موجود زنده ابلاغ شد. و برهما به نوبه خود آن دانش را به پسران و شاگردانش به همان شکل اصلی که از خداوند دریافت کرده بود داد.