FA/Prabhupada 1068 - براساس گونه های مختلف طبیعت مادی، سه نوع فعالیت وجود دارد

From Vanipedia


براساس گونه های مختلف طبیعت مادی، سه نوع فعالیت وجود دارد
- Prabhupāda 1068


660219-20 - Lecture BG Introduction - New York

سه نوع اعمال بر طبق حالتهای مختلف طبیعت وجود دارد خداوند، که پورنام یا کل-کامل است، هیچ امکانی وجود ندارد که او مفعول قوانین طبیعت مادی بشود. فرد باید بهمین دلیل به اندازه کافی با هوش باشد که بداند به جز خداوند، هیچکس در درون این جهان مالک چیزی نیست. این در بهاگاواد-گیتا توضیح داده شده است: (BG 10.8). خداوند خالق اصلی است. او خالق برهما ست، او خالق ... آن هم شرح داده شده است. او خالق برهما است. در فصل 11 خداوند بعنوان پراپیتاماها معرفی شده است (BG 11.39) زیرا برهما بعنوان پیتاماها، پدر بزرگ معرفی شده، اما او خالق پدر بزرگ هم هست. بنابراین هیچکس نباید ادعای مالکیت چیزی را بکند، بلکه او باید چیزهایی را که مجموعا بوسیله خداوند برای سهمیه نگهداری او کنار گذاشته شده را بپذیرد. حالا، مثالهای زیادی هست که ما چطور باید از تقدیر خداوند بهره برداری کنیم. آن هم در بهاگاواد-گیتا شرح داده شده است. آرجونا، او ابتدا تصمیم گرفت که نجنگد. این تفکر خودش بود. آرجونا به خداوند گفت که ممکن نیست او بعد از کشتن خویشامندانش از پادشاهی لذت ببرد. و آن نظریه بر طبق ادراک بدنی اش بود. زیرا او فکر میکرد که این بدن است، و بستگان بدنی،، برادرانش، برادر زاده هایش، پدر- زنش یا پدر بزرگش، آنها بسطهای بدن او بودند، و او بدین ترتیب فکر میکرد تا خواهشهای بدنی اش را راضی کند. و همه چیز بوسیله خداوند بیان شد تا این دیدگاه را تغییر دهد. و او موافقت کرد که تحت هدایت خداوند عمل کند. و گفت، kariṣye vacanaṁ tava (BG 18.73). بهمین دلیل در این دنیا موجودات انسانی برای نزاع کردن مانند سگها و گربه ها ساخته نشده اند. آنها باید به اندازه کافی با خرد باشند تا اهمیت حیات انسانی را درک کنند م از عمل کردن مانند یک حیوان معمولی خودداری کنند. او باید ... یک موجود انسانی باید هدف زندگی انسانی را بشناسد. این هدایت در همه ی ادبیات ودایی داده شده است، و جوهر و چکیده آن در بهاگاواد-گیتا داده شده است. ادبیات ودایی برای موجودات انسانی ساخته شده نه برای سگها و گربه ها. گربه ها و سگها میتوانند حیوانات قابل خوردن خودشان را بکشند، و به این دلیل جای گناهی برای آنها نیست. اما اگر یک شخص حیوانی را برای ارضای مزه بردن غیر قابل کنترل خودش بکشد، او باید بخاطر شکستن قوانین طبیعت مسئول باشد. و در بهاگاواد-گیتا بوضوح شرح داده شده که سه نوع عمل وجود دارد بر طبق سه حالت مختلف طبیعت: اعمال نیک، اعمال شهوت، و اعمال جاهلانه. مشابها، سه نوع مواد خوراکی هم وجود دارد: خوراک در نیکی، خوراک در شهوت، خوراک در جهل. همه آنها بوضوح توصیف شده اند، و اگر ما راهنمایی های بهاگاواد-گیتا را بطرز مناسبی بکار ببریم، آنوقت تمام زندگی ما پاک خواهد شد و نهایتا ما قادر خواهیم شد به مقصد برسیم. (BG 15.6). این اطلاعات در بهاگاواد-گیتا داده شده است، که در ورای این آسمان مادی، یک آسمان روحانی دیگر قرار دارد؛ به نام آسمان ساناتانا. در این آسمان، این آسمان مستور، می بینیم که همه چیز موقتی است. متجلی گردیده، برای مدتی میماند، به ما بعضی محصولات-جانبی میدهد، و سپس رو به کاش گذاشته، و بعد ناپدید میشود. این قانون این جهان مادی است. شما این بدن را میگیرید، شما میوه یا هر چیزی را که در اینجا خلق شده میگیرید، و در آخر نابودی خودش را دارد. بنابراین در ورای این جهان ناپایدار جهان دیگری هست که برای آن اطلاعاتی در آنجا هست، که (BG 8.20). طبیعت دیگری هست که جاودان، ساناتانا، که جاودان است. و جیوا، جیوا هم بعنوان ساناتانا توصیف شده است. (BG 15.7). ساناتانا، ساناتانا یعنی جاودان . و خداوند هم در فصل 11 بعنوان ساناتانا توصیف شده است. پس چون ما رابطه ی صمیمانه ای با خداوند داریم، و از نظر کیفیت یکی هستیم ... آن ساناتانا-دارما، و آن شخصیت متعال ساناتانا، و موجودات زنده ساناتانا، آنها روی یک هواپیمای قابلیتهای یکسان قرار دارند. بنابراین تمام هدف بهاگاواد-گیتا رسیدن ما به وظیفه ی ساناتانا است یا ساناتانا، که ساناتانا-دارما نامیده میشود، یا مشغله جاودان موجود زنده. ما اکنون بطور موقت در اعمال گوناگون مشغول هستیم و تمام این اعمال پاک خواهند شد. هنگامی که ما همه ی این اعمال موقت را ترک کنیم، (BG 18.66), و هنگامی که ما اعمالی را خواست خداوند است انجام دهیم، که زندگی پاک ما خوانده میشود.